Productivitat total dels factors (PTF). Per componentsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (2010=100)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Producte interior brut (PIB)   97,6   101,1   104,5   2,3   3,43,4
Contribució al creixement del PIB (1):      
     Productivitat total dels factors (PTF)   103,2   105,7   107,2   1,6   2,41,4
     Treball   92,3   91,2   89,2   0,5   0,71,7
     Capital   115,4   117,8   121,7   0,2   0,40,3
Evolució dels factors de producció:      
     Treball   88,6   89,8   93,0   1,1   1,43,5
     Capital   100,7   101,4   102,0   0,3   0,70,6
       
Dades de referència:      
     Relació capital-treball   113,6   112,9   109,7   -0,8   -0,7-2,9
     Productivitat mitjana      
     Treball   110,2   112,5   112,4   1,2   2,1-0,1
     Capital   97,0   99,7   102,5   2,0   2,82,8

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.


(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.

Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (2010=100)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Producte interior brut (PIB)   95,8   98,8   102,0   1,4   3,23,2
Contribució al creixement del PIB (1):      
     Productivitat total dels factors (PTF)   101,1   102,2   103,4   0,6   1,11,1
     Treball   95,5   95,2   94,9   0,7   1,81,7
     Capital   106,2   106,6   106,9   0,1   0,20,3
Evolució dels factors de producció:      
     Treball   90,2   92,9   95,6   1,1   2,92,9
     Capital   102,4   103,0   103,8   0,4   0,60,8
       
Dades de referència:      
     Relació capital-treball   113,5   110,9   108,6   -0,7   -2,3-2,1
     Productivitat mitjana      
     Treball   106,2   106,4   106,8   0,3   0,20,3
     Capital   93,6   96,0   98,3   1,0   2,52,4

Font: Idescat, a partir de dades de la Comissió Europea. DG d'Afers Econòmics i Financers (DG ECFIN).


(1) Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.

Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.


Comentari

La productivitat total dels factors (d'ara endavant, PTF) manté el 2016 una forta aportació al creixement del PIB, d'1,4 punts percentuals. A Espanya, l'aportació de la PTF va ser d'1,1 punts percentuals.

La comptabilitat del creixement econòmic, sota determinats supòsits, permet descompondre el creixement del PIB real en l'aportació del factor treball, la del factor capital i la de la PTF. Aquest darrer component recull les variacions en la producció que no s'expliquen ni pel factor treball ni pel factor capital, com per exemple les millores tecnològiques, els canvis en l'organització del treball, les millores en el capital humà o en el marc institucional.

L'aportació de la PTF al creixement del PIB, d'1,4 punts percentuals, se situa el 2016 per sota de l'aportació del conjunt de factors de producció, de 2 punts percentuals (1,7 punts el treball i 0,3 punts el capital). Aquesta aportació de la PTF destaca en magnitud, ja que l'aportació mitjana des de l'any 2000 és de 0,1 punts, i reforça la tendència favorable encetada el 2010. En el context de recuperació econòmica, la PTF manté una forta aportació al creixement del PIB, d'1,8 punts de mitjana en el període 2014-2016, per sobre de la del conjunt de factors de producció, d'1,2 punts percentuals. L'aportació del factor capital, per la seva banda, segueix una pauta de recuperació gradual des del 2012, i assoleix 0,3 punts el 2016. Finalment, l'aportació del factor treball se situa en positiu per tercer any consecutiu, amb una aportació d'1,7 punts el 2016.

La PTF del conjunt de l'Estat presenta també una aportació positiva en els darrers quatre anys, com en el cas de Catalunya. Ara bé, en el cas espanyol l'aportació mitjana de la PTF en el període 2014-2016 és força inferior, de 0,9 punts, i per tant és la meitat de la de l'economia catalana. Aquestes diferències reflecteixen principalment una millor evolució de la productivitat aparent del treball (a Catalunya aquesta creix de mitjana un 1,1% i a Espanya un 0,3%). En conjunt, es pot afirmar que en els darrers tres anys la PTF és la font principal de creixement de Catalunya, en contrast amb el conjunt de l'Estat, on l'aportació dels factors productius n'és la font principal.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de juny del 2017.

Més informació a:

 Productivitat total dels factors. Idescat.
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Indicadors anuals. Idescat.
 Fundació BBVA i Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. IVIE.
 Annual macro-economic database (AMECO). Comissió Europea. Direcció General d'Afers Econòmics i Financers.
 Indicadors estructurals de l'economia espanyola. Banco de España.
 Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea.
 Measuring Productivity. OECD Manual. Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. OECD (2001).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: