Indicadors anuals RSS 

Giny de Darrers indicadors
Trieu un indicador

TemesXifres de població

IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per sexe RSS
2017
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat RSS
2017
IndicadorsCreixement de la població RSS
2016
IndicadorsPoblació resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe RSS
2018
TemesPoblació estrangera

IndicadorsPoblació estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsConcessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe RSS
2016
IndicadorsEstrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe RSS
2016
IndicadorsEstrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe RSS
2016
TemesLlars, famílies i matrimonis

IndicadorsLlars. Per tipus RSS
2016
IndicadorsLlars. Per nombre de persones RSS
2016
IndicadorsInfants adoptats. Per continent de procedència RSS
2017
IndicadorsMatrimonis i taxa bruta de nupcialitat RSS
2016
IndicadorsEdat mitjana al primer matrimoni RSS
2016
IndicadorsRuptures matrimonials RSS
2016
TemesNaixements i defuncions

IndicadorsNaixements i taxa bruta de natalitat RSS
2016
IndicadorsIndicadors de fecunditat RSS
2016
IndicadorsDefuncions i taxa bruta de mortalitat RSS
2016
IndicadorsTaxa de mortalitat infantil i perinatal RSS
2016
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe RSS
2013
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe RSS
2008
IndicadorsEsperança de vida a diferents edats RSS
2015
TemesMigracions

IndicadorsMigracions internes. Per grups d'edat RSS
2016
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per grups d'edat RSS
2016
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per continent de procedència RSS
2016
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per grups d'edat RSS
2016
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per continent de destinació RSS
2016
TemesProjeccions

IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener RSS
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 RSS
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Per grups d'edat RSS
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per sexe RSS
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per grups d'edat RSS
2050
IndicadorsLlars projectades segons la grandària a 1 de gener RSS
2036
TemesCultura · Llengua

IndicadorsProducció editorial RSS
2016
IndicadorsBiblioteques RSS
2016
IndicadorsCinema: Sales, espectadors i recaptació RSS
2015
IndicadorsEspais esportius RSS
2017
IndicadorsConeixement del català RSS
2011
IndicadorsUsos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual RSS
2013
IndicadorsUsos lingüístics. Per àmbits d'ús RSS
2013
IndicadorsÚs exclusiu del català. Per àmbits d'ús RSS
2013
IndicadorsConeixement de llengües: català, castellà, anglès i francès RSS
2013
TemesEducació

IndicadorsNivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat RSS
2011
IndicadorsTaxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial RSS
2014
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe RSS
2013
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe RSS
2013
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) RSS
2014
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) RSS
2014
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) RSS
2014
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) RSS
2014
TemesJustícia · Seguretat

IndicadorsSíndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació RSS
2017
IndicadorsMossos d'esquadra. Efectius. Per graduació RSS
2016
IndicadorsBombers. Efectius i serveis RSS
2016
IndicadorsPoblació reclusa. Per tipus de reclusió RSS
2017
TemesSalut

IndicadorsEsperança de vida a diferents edats RSS
2015
IndicadorsProfessionals de la salut RSS
2016
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència RSS
2016
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil RSS
2016
IndicadorsPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat RSS
2017
TemesTreball

IndicadorsPoblació activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsPoblació ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsPoblació ocupada. Per sectors d'activitat i sexe RSS
2017
IndicadorsPoblació desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsPoblació assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsPoblació assalariada. Per sectors d'activitat i sexe RSS
2017
IndicadorsPoblació assalariada. Per sector contractant i sexe RSS
2017
IndicadorsHabitatges familiars. Relació amb l'activitat RSS
2017
IndicadorsAtur registrat. Per sexe i grups d'edat RSS
2017
IndicadorsAtur registrat. Per sectors d'activitat RSS
2017
IndicadorsAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat RSS
2017
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat RSS
2016
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats RSS
2016
IndicadorsCost laboral per treballador i any. Per components RSS
2016
IndicadorsSalaris pactats en acords col·lectius RSS
2012
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat RSS
2015
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe i percentils RSS
2015
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat RSS
2015
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació RSS
2015
IndicadorsSalari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte RSS
2015
IndicadorsSalari brut anual. Per sexe i tipus de jornada RSS
2015
IndicadorsRelació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys RSS
2017
IndicadorsVagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies RSS
2016
IndicadorsAccidents de treball amb baixa RSS
2017
TemesCondicions de vida

IndicadorsRenda mitjana neta anual de les llars. Per sexe RSS
2016
IndicadorsIndicadors de desigualtat de la distribució de la renda RSS
2016
IndicadorsLlindar de risc de pobresa. Per composició de la llar RSS
2016
IndicadorsTaxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components RSS
2016
IndicadorsPoblació segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe RSS
2016
IndicadorsActivitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats RSS
2011
IndicadorsTemps social RSS
2011
IndicadorsParticipació i durada mitjana de les activitats diàries RSS
2011
IndicadorsHorari d'activitats diàries RSS
2011
TemesHabitatges i edificis

IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles RSS
2011
IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació RSS
2011
IndicadorsHabitatges familiars. Per tipus RSS
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per superfície útil RSS
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per règim de tinença RSS
2011
TemesIngressos i consum de les llars

IndicadorsDespesa mitjana de les llars. Base 2016 RSS
2016
IndicadorsDespesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 RSS
2016
IndicadorsDespesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 RSS
2016
IndicadorsMatriculació de vehicles. Per tipus RSS
2017
TemesProtecció social

IndicadorsPensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus RSS
2016
IndicadorsPensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus RSS
2016
IndicadorsPensions per incapacitat permanent o invalidesa RSS
2016
IndicadorsPrestacions per atur. Per tipus RSS
2016
IndicadorsDespeses del sistema de protecció social RSS
2014
IndicadorsFinançament del sistema de protecció social RSS
2014
IndicadorsPrincipals magnituds de protecció social RSS
2014
IndicadorsPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat RSS
2017
IndicadorsEquipaments dels serveis socials. Places RSS
2017
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta RSS
2017
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Demanda RSS
2017
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Rendes RSS
2017
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç RSS
2017
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) RSS
2016
IndicadorsProducte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) RSS
2016
IndicadorsLlocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) RSS
2017
IndicadorsLlocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) RSS
2017
IndicadorsRenda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) RSS
2015
IndicadorsProductivitat total dels factors (PTF). Per components RSS
2016
TemesEmpreses · Finances

IndicadorsEmpreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica RSS
2017
IndicadorsEstabliments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària RSS
2017
IndicadorsCreació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils RSS
2017
IndicadorsProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs RSS
2017
IndicadorsProcediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió RSS
2017
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsExportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
2017
IndicadorsExportacions. Per branques d'activitat RSS
2017
IndicadorsExportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
2017
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2017
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2017
IndicadorsImportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
2017
IndicadorsImportacions. Per branques d'activitat RSS
2017
IndicadorsImportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
2017
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2017
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2017
IndicadorsInversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques RSS
2017
IndicadorsInversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques RSS
2017
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum (IPC) RSS
2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
2017
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsDespesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució RSS
2015
IndicadorsDespesa interna en R+D. Per sectors d'execució RSS
2015
IndicadorsPersonal en R+D. Per sexe i ocupació RSS
2015
IndicadorsInnovació tecnològica. Empreses RSS
2015
IndicadorsInnovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació RSS
2015
IndicadorsInnovació tecnològica. Despeses RSS
2015
IndicadorsInnovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació RSS
2015
IndicadorsEquipament i ús de les noves tecnologies RSS
2017
IndicadorsÚs de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys RSS
2017
IndicadorsÚs de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més RSS
2016
IndicadorsÚs de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats RSS
2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2017
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2017
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
2017
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
2017
TemesAgricultura · Ramaderia · Pesca

IndicadorsExplotacions agràries RSS
2016
IndicadorsExplotacions agràries amb terres. Per tipus RSS
2016
IndicadorsExplotacions agràries amb ramaderia. Per espècies RSS
2016
TemesComerç · Serveis

IndicadorsVolum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsPersones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsDespeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsInversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents RSS
2017
TemesConstrucció

IndicadorsHabitatges en construcció (visats d'obra) RSS
2017
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data de publicació) RSS
2017
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data d'obertura) RSS
2017
IndicadorsÍndex de costos de construir RSS
2015
IndicadorsIndicadors del ciment RSS
2016
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques RSS
2017
TemesIndústria · Energia

IndicadorsVolum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsVolum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes RSS
2015
IndicadorsPersones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsDespeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsInversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat RSS
2015
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials RSS
2017
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions RSS
2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
2017
IndicadorsIndicador de clima industrial (ICI) RSS
2016
IndicadorsInversió industrial RSS
2018
IndicadorsMatriculació de vehicles industrials. Per procedència RSS
2017
IndicadorsFacturació d'energia elèctrica. Per sectors RSS
2017
TemesTransport

IndicadorsTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei RSS
2017
IndicadorsTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei RSS
2017
IndicadorsTransport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus RSS
2017
IndicadorsTransport marítim. Moviment de vaixells i passatgers RSS
2017
IndicadorsMatriculació de vehicles. Per tipus RSS
2017
IndicadorsAccidents de trànsit amb víctimes RSS
2016
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació RSS
2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència RSS
2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència RSS
2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsIndicadors de rendibilitat del sector hoteler RSS
2017
IndicadorsCàmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència RSS
2017
IndicadorsCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
2017
IndicadorsTurisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència RSS
2017
IndicadorsTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques RSS
2017
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques RSS
2017
IndicadorsTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques RSS
2017
IndicadorsVisitants estrangers. Turistes i excursionistes. RSS
2017
IndicadorsTuristes estrangers. Per país de residència habitual RSS
2017
IndicadorsTuristes estrangers. Despesa declarada RSS
2017
IndicadorsVisitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència RSS
2015
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge RSS
2015
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada RSS
2015
IndicadorsAllotjaments turístics. Places RSS
2016
TemesMedi ambient

IndicadorsResidus municipals RSS
2016
IndicadorsResidus industrials RSS
2016
IndicadorsSubministrament d'aigua potable RSS
2014
IndicadorsTractament de les aigües residuals RSS
2014
IndicadorsIndicadors econòmics de l'aigua RSS
2014
IndicadorsQualitat de les aigües de bany litorals RSS
2017
IndicadorsEspais naturals protegits RSS
2017
IndicadorsIncendis forestals RSS
2017
IndicadorsRepoblacions forestals RSS
2016
TemesTerritori

IndicadorsUtilització del sòl RSS
2016

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.

Sou aquí: