Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per tipus

Residus industrials. Per tipus Catalunya Total
Especials No especials Total
2021 506.526 3.876.860 4.383.386
2020 412.992 3.628.927 4.041.913
2019 458.819 3.909.520 4.368.339
2018 483.099 3.852.873 4.335.972
2017 457.545 3.890.875 4.348.418
2016 464.441 3.689.061 4.153.502
2015 411.055 3.701.817 4.112.872
2014 412.809 3.718.586 4.131.395
2013 394.206 3.749.189 4.143.395
2012 415.629 3.732.260 4.147.889
2011 463.041 4.004.949 4.467.990
2010 468.248 4.195.137 4.663.386
2009 453.607 4.165.673 4.619.280
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
- Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà. inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.
- Nous criteris estadístics a partir de la declaració 2006. En la revisió del Progric s'ha intentat fer una aproximació a la realitat dels residus industrials generats a Catalunya. S'han analitzat les dades declarades per les empreses primer de forma agregada i a continuació considerant diferents grups d'activitats: indústries i serveis ambientals (gestors i depuradores).
- Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Darrera actualització: 11 de maig de 2023.

RESIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de residus industrials declarats (RESIC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.
Residu industrial especial
Material inservible inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre.
Residu industrial no especial
Material inservible no inclòs en la definició anterior.

Aspectes metodològics

Els residus industrials es presenten classificats per tipus, per sectors d'activitat i per comarques, segons el nou Catàleg Europeu de residus. No s'hi inclouen els resultants de l'activitat minera ni de l'explotació de pedreres, així com tampoc els radioactius ni els explosius no classificats. Tampoc s'hi inclouen els sanitaris i els municipals, els procedents d'explotacions agrícoles o ramaderes que es reutilitzen en l'explotació agrària, i els que es gestionen com a aigües residuals.

Agrupacions segons la secció 8 del Reglament (UE) núm.849/2010, de 27 de setembre del 2010, de la Comissió Europea, relatiu a les estadístiques sobre residus:

 • 1 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • 2 Indústries extractives
 • 3 Alimentació, begudes i tabac
 • 4 Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat
 • 5 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
 • 6 Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
 • 7 Coqueries i refinació del petroli
 • 8 Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques
 • 9 Altres productes minerals no metàl·lics
 • 10 Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips
 • 11 Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport
 • 12 Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip
 • 13 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
 • 14 Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres
 • 15 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
 • 16 Construcció
 • 17 Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus)
 • 18 Venda a l'engròs de deixalles i residus

Seguint els criteris del Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), i a partir de la declaració 2006, les dades de residus industrials es determinen en funció de l'agrupació per activitats: indústries, depuradores i gestors de residus.

Les dades de residus industrials s'obtenen a partir de les declaracions anuals de residus industrials.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".