Saltar al contingut principal
Hipoteques. Per tipus de finca Catalunya
Finques hipotecades Rústiques Urbanes Habitatges Solars Altres Import (1) Rústiques Urbanes Habitatges Solars Altres Finques cancel·lades registralment Rústiques Urbanes Habitatges Solars Altres
2022 (p) 100.947 602 100.345 80.767 888 18.690 19.133.234 103.974 19.029.260 13.718.399 564.156 4.746.705 80.784 924 79.860 59.323 1.180 19.357
2021 88.704 664 88.040 70.366 865 16.809 15.960.209 138.278 15.821.931 11.359.494 924.158 3.538.279 76.641 748 75.893 55.659 1.553 18.681
2020 71.884 628 71.256 54.688 715 15.853 13.985.198 124.772 13.860.426 9.928.133 724.932 3.207.361 57.484 693 56.791 41.541 988 14.262
2019 75.029 823 74.206 58.699 875 14.632 13.258.055 140.316 13.117.739 8.752.898 483.817 3.881.024 73.264 830 72.434 51.910 1.475 19.049
2018 75.250 881 74.369 58.136 876 15.357 12.511.186 131.943 12.379.243 8.409.713 472.310 3.497.220 75.091 922 74.169 52.415 1.546 20.208
2017 67.004 918 66.086 50.881 852 14.353 10.759.853 146.252 10.613.601 7.122.669 497.593 2.993.339 68.962 946 68.016 48.985 1.434 17.597
2016 60.158 992 59.166 46.083 913 12.170 9.580.094 225.585 9.354.509 5.832.799 517.897 3.003.813 70.183 886 69.297 46.987 1.544 20.766
2015 54.335 1.129 53.206 38.825 928 13.453 8.068.885 175.148 7.893.737 4.680.870 458.549 2.754.318 63.371 1.093 62.278 43.143 1.657 17.478
2014 43.586 999 42.587 30.646 1.067 10.874 6.244.586 192.653 6.051.933 3.493.200 385.484 2.173.249 55.106 889 54.217 37.122 1.449 15.646
2013 45.167 1.085 44.082 30.059 1.251 12.772 5.914.862 189.467 5.725.395 3.307.418 681.712 1.736.265 57.250 859 56.391 38.162 1.650 16.579
2012 65.681 1.977 63.704 43.086 2.161 18.457 8.439.543 240.880 8.198.663 4.663.764 873.239 2.661.660 55.502 690 54.812 37.689 1.349 15.774
2011 93.189 1.880 91.309 63.547 3.271 24.491 12.343.570 393.909 11.949.661 7.846.354 1.271.184 2.832.123 62.307 787 61.520 43.740 1.432 16.348
2010 139.560 2.277 137.283 94.752 4.321 38.210 19.556.119 570.149 18.985.970 12.179.760 1.743.163 5.063.047 68.558 927 67.631 48.923 1.328 17.380
2009 141.488 2.438 139.050 94.277 5.490 39.283 22.248.164 717.592 21.530.572 12.079.974 2.757.366 6.693.232 65.365 920 64.445 45.371 1.319 17.755
2008 166.809 1.965 164.844 119.315 4.214 41.315 31.910.716 667.190 31.243.526 19.787.027 3.755.363 7.701.136 94.692 1.447 93.245 68.223 1.759 23.263
2007 264.948 2.613 262.335 196.457 7.772 58.106 53.686.943 1.007.130 52.679.813 36.160.056 5.312.310 11.207.447 146.349 1.708 144.641 109.172 2.701 32.768
2006 316.429 3.112 313.317 243.346 9.243 60.728 58.090.660 1.024.917 57.065.743 41.329.225 5.366.083 10.370.435 177.687 1.726 175.961 134.311 2.645 39.005
2005 306.028 3.161 302.867 229.425 8.886 64.556 47.520.713 745.579 46.775.134 33.429.354 4.117.942 9.227.838 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 280.455 2.657 277.798 211.116 7.593 59.089 37.375.035 591.537 36.783.498 26.586.113 2.960.843 7.236.542 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 254.313 2.451 251.866 193.121 6.712 52.033 28.878.510 383.237 28.495.273 21.509.705 1.903.285 5.082.283 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Nota: (1) Milers d'euros.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de febrer de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Hipoteca
Operació financera de préstec d'un import amb una durada normalment de llarg termini (més de 5 anys) que té com a garantia un bé immoble o mobiliari del sol·licitant del préstec.

Aspectes metodològics

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel•lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres) i es desglossen per tipus d'entitat prestatària (bancs, caixes d'estalvi i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".