Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Pensions i pensió mitjana. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
Invalidesa Jubilació
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros)
2021 26.104 421 34.159 382
2020 26.116 408 34.464 368
2019 26.353 404 33.950 364
2018 26.358 392 33.114 351
2017 26.312 380 32.208 341
2016 26.407 378 31.784 337
Font:
2016-2020: Idescat. Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda.
2021: Idescat. Estadística de pensions no contributives.
Nota: A 31 de desembre.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pensió d'Incapacitat permanent o invalidesa
Prestació que es reconeix al treballador quan, desprès d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul•lin la seva capacitat laboral.
Pensió de Jubilació
Prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia, única i imprescriptible que es concedeix al treballador quan per raó d'edat cessa en el lloc de treball.
Pensió no contributiva de la Seguretat Social
Ajuda econòmica incorporada al sistema de la Seguretat Social a favor de les persones que, trobant-se en estat de necessitat protegible, no tinguin recursos econòmics propis suficients per subsistir, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a les prestacions del nivell contributiu.

Aspectes metodològics

Les pensions no contributives de la Seguretat Social van ser creades a finals del 1990 (Llei 26/1990, de 20 de desembre) i van substituir els dos tipus de prestacions que fins aquell moment cobrien necessitats equiparables. Es tracta de les pensions assistencials per vellesa i malaltia i del subsidi de garantia d'ingressos mínims per a persones amb disminucions.

Hi ha dues modalitats de pensions no contributives, la de jubilació i la d'invalidesa. Accedeixen a la de jubilació les persones que hagin complert 65 anys, mentre que la d'invalidesa la reben les persones majors de 18 anys que presenten una disminució superior al 65%. En qualsevol cas, per obtenir-les cal que la renda sigui inferior a l'import bàsic de la pensió que correspondria a les característiques del sol·licitant. L'import a percebre es fixa de manera que la renda total del beneficiari no sigui superior a l'import bàsic de la pensió.

A partir de l'any 2014, les pensions d'invalidesa de les persones de més de 64 anys s'inclouen dins les pensions de jubilació.

Aquesta és l'única prestació econòmica de la Seguretat Social la gestió i concessió de la qual ha estat traspassada a la Generalitat, tot i que la Tresoreria General de la Seguretat Social n'efectua el pagament. Les dades són a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".