Saltar al contingut principal

Nombre de municipis i població. Comarques i Aran

Nombre de municipis i població. Comarques i Aran Catalunya
Capital de comarca Províncies a les quals pertanyen els municipis Nombre de municipis Població
2022 947 7.792.611
2021 947 7.763.362
2020 947 7.780.479
2019 947 7.675.217
2018 947 7.600.065
2017 947 7.555.830
2016 948 7.522.596
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Idescat. Padró municipal d'habitants.
Notes:
- (1) Inclou el municipi de Gósol.
- (2) Inclou els municipis de Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya.
- (3) Inclou els municipis de Viladrau, Espinelves i Vidrà.
- (4) Inclou el municipi de Fogars de la Selva.

Darrera actualització: 11 de gener de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Àmbit territorial
Agrupació de comarques senceres establerta per llei, la finalitat de la qual és el desenvolupament dels plans territorials sectorials i la possible descentralització dels serveis de la Generalitat de Catalunya. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, amb la creació de l'àmbit del Penedès, modifica les lleis anteriors (Llei 1/19965, de 16 de març; Llei 24/2001, de 31 de desembre) i divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació.
Comarca
Entitat local territorial, institucionalitzada per la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. Està formada per agrupació de municipis contigus i dotada d'autonomia i de personalitat jurídica pròpia. L'Estatut li atribueix el caràcter de peça necessària de l'organització territorial de Catalunya, juntament amb el municipi. L'organització comarcal s'estén a tot el territori de Catalunya, cap municipi no pot restar-ne exclòs ni pot pertànyer a més d'una comarca. El territori de la comarca és l'àmbit on el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals dels municipis que l'integren.
Municipi
Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.
Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Província
Entitat local territorial formada per l'agrupació contigua de municipis, amb personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment de les seves finalitats, segons la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Aquestes finalitats són: coordinar els serveis municipals per tal de garantir la prestació integral i adequada d'aquests serveis en tot el territori de la província; facilitar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; prestar serveis públics de caràcter supracomarcal i fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. El govern i l'administració de les províncies catalanes corresponen a les diputacions respectives.

Aspectes metodològics

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".