Saltar al contingut principal

Accidents de treball amb baixa

Accidents de treball amb baixa Catalunya Valor
Total Lleus Greus Mortals Índex d'incidència. Accidents mortals Índex d'incidència. Total accidents amb baixa
2020 (p) 75.174 74.639 456 79 2,37 2.253,72
2019 99.599 98.974 560 65 1,90 2.907,73
2018 94.635 94.066 511 58 2,01 3.287,08
2017 91.215 90.636 525 54 1,94 3.277,48
2016 89.147 88.538 541 68 2,55 3.340,24
2015 81.872 81.264 539 69 2,69 3.193,35
2014 77.262 76.706 499 57 2,31 3.124,70
2013 72.772 72.177 545 50 2,06 2.991,46
2012 73.702 73.068 568 66 2,66 2.967,67
2011 92.304 91.545 681 78 3,10 3.673,85
2010 104.721 103.895 762 64 2,51 4.107,01
2009 113.015 112.104 804 107 4,12 4.347,06
2008 147.919 146.653 1.161 105 3,76 5.300,47
2007 161.073 159.676 1.292 105 3,73 5.723,98
2006 162.979 161.586 1.250 143 5,22 5.949,57
2005 152.674 151.149 1.423 102 3,88 5.803,24
2004 157.621 155.852 1.620 149 5,89 6.232,70
2003 170.045 168.293 1.601 151 6,15 6.930,96
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dada provisional.
Accidents de treball amb baixa Espanya Valor
Total Lleus Greus Mortals Índex d'incidència. Accidents mortals Índex d'incidència. Total accidents amb baixa
2020 (p) 428.474 424.374 3.505 595 3,27 2.357,60
2019 549.569 544.820 4.207 542 2,84 2.881,40
2018 532.977 528.412 3.991 574 3,15 3.242,17
2017 515.082 510.682 3.904 496 3,20 3.322,78
2016 489.065 484.912 3.657 496 3,32 3.277,87
2015 449.223 445.365 3.358 500 3,46 3.106,83
2014 417.377 413.689 3.234 454 3,24 2.979,25
2013 397.051 393.327 3.292 432 3,13 2.872,93
2012 400.844 396.775 3.625 444 3,21 2.896,59
2011 501.579 496.791 4.268 520 3,61 3.479,11
2010 553.915 548.554 4.805 556 3,81 3.798,83
2009 605.073 599.368 5.073 632 4,25 4.068,58
2008 828.941 821.046 7.064 831 5,23 5.220,13
2007 934.351 924.774 8.733 844 5,26 5.818,63
2006 934.743 925.004 8.773 966 6,23 6.029,66
2005 906.836 896.063 9.783 990 6,68 6.119,55
2004 876.596 865.167 10.474 955 6,72 6.170,68
2003 899.737 887.309 11.395 1.033 7,54 6.569,32
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 de juliol de 2021.

Estadística SINIST

Nota metodològica

Les dades sobre accidents de treball s'elaboren a partir dels comunicats d'accidents que les empreses i les entitats gestores estan obligades a presentar davant l'autoritat laboral, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MTIN), de 16 de desembre de 1987, i l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre. L'Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball a través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

S'entén per accident de treball qualsevol esdeveniment concret que produeix una lesió corporal física o psíquica, que el treballador pateix com a conseqüència del treball desenvolupat. S'inclouen tots els accidents dels treballadors que cotitzen per aquesta contingència.

Els comunicats d'accident de treball amb baixa han de presentar-se quan té lloc un accident que causi la baixa del treballador en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des de la data en què es va produir l'accident o des de la data de la baixa mèdica. Es recullen els accidents de treball amb absència de la feina durant almenys un dia, exclòs el de l'accident, i prèvia baixa mèdica. No s'inclouen les recaigudes, enteses com a baixa mèdica del treballador conseqüència directa d'un accident anterior.

La comptabilització estadística, segons la referència temporal, és la data d'acceptació dels comunicats per part de l'autoritat laboral, que a Catalunya és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas d'Espanya, fins al desembre del 2008 el MTIN va tabular els accidents en funció de la data d'acceptació de l'autoritat laboral, tal com fa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però a partir de gener del 2009 el MTIN tabula les dades en funció de la data de la baixa mèdica. Això implica que les dades d'Espanya i Catalunya del 2009 en endavant no siguin directament comparables.

Es recullen els accidents de treball dels afiliats a algun dels règims de la Seguretat Social que tinguin coberta de forma específica aquestes contingències, ja que són els únics obligats a presentar els documents i comunicats esmentats. La cobertura estadística és parcial en alguns sectors econòmics, situacions professionals i ocupacions (per exemple, treballadors per compte propi, treballadors familiars i de la llar, Administració pública i educació). Els règims en què l'acció protectora comprèn de manera específica la contingència d'accident de treball són els següents: Règim general, Règim especial de la mineria del carbó, Règim especial agrari i Règim especial de treballadors del mar. D'acord amb la normativa, a partir de l'1 de gener de 2012 en el Règim general s'inclouen el Sistema especial agrari i el Sistema especial de la llar. Els treballadors afiliats al Règim especial de treballadors autònoms poden optar voluntàriament per la cobertura de les contingències.

L'índex d'incidència representa el nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.

Els accidents es classifiquen segons el lloc on han ocorregut:

  • en jornada de treball: si tenen lloc durant la jornada de treball, dins del mateix centre de treball o per desplaçament. S'inclouen els accidents de circulació i altres accidents en qualsevol mitjà de transport i els accidents ocorreguts fora de l'empresa, però només durant la jornada laboral.
  • in itinere: si s'esdevenen durant el desplaçament del lloc de residència al lloc de treball o a l'inrevés, fora de la jornada laboral.

L'activitat econòmica principal del centre de treball en què el treballador desenvolupa la seva activitat es va classificar fins a l'any 2008 mitjançant la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Rev.1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009.

Segons la seva gravetat, els accidents es classifiquen en lleus, greus i mortals.

Totes les dades són definitives excepte les del darrer any, que són provisionals.