Skip to main content

Average annual net income of households. By sex

Average annual net income of households. By sex Catalonia. 2021
Per person By consumption unit
Men 14,250 21,136
Women 14,071 20,725
Total 14,159 20,927
Units: Euros.
Source: Idescat, based on data from the INE's Survey of living conditions.
Note: Household's annual net income corresponds to the calendar year before that of the survey.
Average annual net income of households. By sex Spain. 2021
Per person By consumption unit
Men 12,358 18,275
Women 12,184 17,937
Total 12,269 18,103
Units: Euros.
Source: INE. Survey on Living Conditions.
Note: Household's annual net income corresponds to the calendar year before that of the survey.

Methodological note

La renda neta anual recull exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja siguin fonts individuals o col·lectives, restant l'impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms i desocupats (si escau) a la Seguretat Social obligatòria, les dels empresaris i les transferències trameses entre llars, en un any natural que correspon a l'any anterior al de la referència temporal de l'enquesta. Les dades relatives als ingressos de les llars s'han elaborat mitjançant una metodologia mixta que combina la informació proporcionada pels informants amb els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Es presenten els resultats de la renda mitjana per llar, per persona i per unitat de consum. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents s'utilitzen les escales d'equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.

The data for Catalonia comes from the Survey on Living Conditions. This is an annual statistical operation of INE, which Idescat uses to make a specific application of the results for Catalonia.

From 2016, as the result of an agreement signed with the INE to improve this statistic, Idescat carries out its own field work to extend the Survey with information from ore than 1,700 households; this means that the sample now includes more than 3,000 households and 7,300 individuals. The main objective of this extension is to improve the statistical validity of the results.