Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 5.137,2 -4,5
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 35,6 326,8
Indústries extractives 0,2 -89,2
Indústries manufactureres 755,4 -42,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 787,3 58,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 3,0 18,9
Construcció 1.582,4 120,5
Comerç a l'engròs i al detall 573,4 -39,4
Transport i emmagatzematge 31,3 -86,9
Hostaleria 141,1 -26,6
Informació i comunicacions 260,6 20,6
Activitats financeres i d'assegurances 216,7 -61,4
Activitats immobiliàries 363,7 -8,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 135,5 122,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 25,3 34,0
Educació 9,6 73,3
Activitats sanitàries i de serveis socials 97,8 -14,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 98,4 13,2
Altres serveis 19,8 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 4.790,3 11,4
Unió Europea (UE-28) 3.437,4 -7,0
Amèrica del Nord 157,3 -6,1
Amèrica Llatina 1.115,4 196,7
Resta d'Amèrica 4,5 -76,9
Àsia i Oceania 240,1 -69,3
Àfrica 5,5 -54,7
Paradisos fiscals 13,8 39,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 25.601,3 3,3
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 377,1 -30,2
Indústries extractives 74,1 189,2
Indústries manufactureres 4.761,5 43,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.394,2 51,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 3,6 -72,7
Construcció 2.599,3 -46,2
Comerç a l'engròs i al detall 1.722,8 -33,6
Transport i emmagatzematge 1.782,6 93,7
Hostaleria 654,3 23,1
Informació i comunicacions 765,5 44,6
Activitats financeres i d'assegurances 3.115,8 46,7
Activitats immobiliàries 3.413,9 -18,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.052,4 87,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 237,1 51,7
Educació 16,9 -98,1
Activitats sanitàries i de serveis socials 405,2 27,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 203,2 -30,4
Altres serveis 21,9 -46,2
Per àrees econòmiques
OCDE 23.018,2 4,0
Unió Europea (UE-28) 19.671,6 -1,5
Amèrica del Nord 550,4 10,7
Amèrica Llatina 2.474,1 35,1
Resta d'Amèrica 103,7 -40,4
Àsia i Oceania 1.985,6 20,2
Àfrica 56,6 196,8
Paradisos fiscals 135,1 -25,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Data de publicació: 21 de març del 2017.

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: