Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total 3.221,5 -0,4
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10,6 ..
Indústries extractives 0,1 ..
Indústries manufactureres 1.178,6 3,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2,7 -0,9
Aigua, sanejament i gestió de residus 131,4 ..
Construcció 208,7 -17,6
Comerç a l'engròs i al detall 554,7 49,8
Transport i emmagatzematge 61,1 85,5
Hostaleria 43,5 -24,5
Informació i comunicacions 156,9 -66,3
Activitats financeres i d'assegurances 128,0 937,2
Activitats immobiliàries 422,4 -5,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 172,8 -38,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 65,7 137,9
Educació 4,0 ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,2 -95,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 79,2 95,3
Altres serveis 1,1 -98,6
Per àrees econòmiques
OCDE 2.882,1 -4,6
Unió Europea (UE-28) 2.516,8 -5,8
Amèrica del Nord 48,4 -50,7
Amèrica Llatina 82,5 -28,8
Resta d'Amèrica 3,1 -58,0
Àsia i Oceania 312,4 183,2
Àfrica 12,0 ..
Paradisos fiscals 18,2 117,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total 22.376,6 -54,8
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 265,6 13,2
Indústries extractives 45,9 317,2
Indústries manufactureres 5.177,8 30,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 929,3 -76,5
Aigua, sanejament i gestió de residus 144,7 ..
Construcció 821,3 -87,1
Comerç a l'engròs i al detall 1.538,5 -65,8
Transport i emmagatzematge 493,0 -96,7
Hostaleria 483,0 -72,0
Informació i comunicacions 1.755,6 -58,7
Activitats financeres i d'assegurances 4.730,4 82,1
Activitats immobiliàries 2.117,8 -44,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 2.273,9 131,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 718,4 -24,1
Educació 441,8 ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 254,7 -20,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 111,4 -87,8
Altres serveis 73,4 -14,9
Per àrees econòmiques
OCDE 21.020,2 -53,0
Unió Europea (UE-28) 18.958,9 -56,0
Amèrica del Nord 735,4 -27,9
Amèrica Llatina 969,5 6,9
Resta d'Amèrica 45,3 -45,5
Àsia i Oceania 1.009,3 -72,5
Àfrica 20,1 -93,4
Paradisos fiscals 124,8 31,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de març de 2020.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.