Saltar al contingut principal
Explotacions agràries Catalunya Valor
Explotacions agràries (nombre) Explotacions amb terres Explotacions sense terres Explotacions amb SAU Superfície agrària (hectàrees) Superfície agrícola utilitzada (SAU)
2016 57.543 56.701 842 55.958 1.679.969 1.115.367
2013 59.097 57.690 1.408 57.299 1.646.410 1.125.270
2009 60.839 59.320 1.519 58.847 1.644.720 1.147.530
2007 55.096 54.449 647 54.192 1.950.450 1.166.540
2005 57.503 56.899 604 56.481 1.926.780 1.162.230
2003 60.436 59.681 755 59.137 1.916.530 1.148.500
1999 67.238 66.178 1.060 65.236 1.953.597 1.153.437
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.
Explotacions agràries Espanya Valor
Explotacions agràries (nombre) Explotacions amb terres Explotacions sense terres Explotacions amb SAU Superfície agrària (hectàrees) Superfície agrícola utilitzada (SAU)
2016 945.024 933.059 11.966 926.929 30.012.080 23.229.750
2013 965.002 948.868 16.134 944.305 30.042.210 23.300.220
2009 989.796 971.602 18.194 967.293 30.614.350 23.752.690
2007 1.043.907 1.036.210 7.697 1.029.991 33.162.190 24.892.520
2005 1.079.420 1.069.748 9.672 1.062.809 33.107.060 24.855.130
2003 1.140.733 1.127.969 12.764 1.120.839 33.314.180 25.175.260
1999 1.790.162 1.764.456 25.706 1.655.124 42.180.950 26.316.790
Font: INE.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Estadística EXPAGR

Nota metodològica

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea, per tal de tenir informació actualitzada i comparable dels seus estats membres, amb la finalitat de ser utilitzades com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada 10 anys i enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Fins al Cens agrari 2009, als cicles intercensals es recollien 3 enquestes, en períodes biennals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009, s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal, el 2013 i el 2016.

Les característiques que s'investiguen es refereixen a la dimensió de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, instal·lacions per a l'emmagatzematge i mà d'obra.

A Catalunya, fins l'any 2007, la recollida de la informació ha estat duta a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A partir de l'any 2009, l'INE ha estat el responsable de la recollida en l'àmbit estatal i a Catalunya ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat i del DAAM, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Àmbits de referència

Àmbit geogràfic: la investigació s'estén a tot Catalunya.

Àmbit temporal: es recull la informació de la campanya agrícola compresa entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de setembre de l'any de referència, tret de la ramaderia que té com a data de referència el mateix 30 de setembre.

Àmbit poblacional: s'investiguen les explotacions agràries existents a Catalunya el 30 de setembre d'aquell any, sigui quina sigui la persona física o jurídica que actuï com a titular i la destinació que es doni a la producció agrària.

Fins al Cens agrari 1999 els censos, de caràcter exhaustiu, investigaven les explotacions amb una superfície mínima de 0,1 ha o un nombre mínim d'animals. A partir del Cens agrari 2009 les explotacions objecte d'estudi han de tenir una superfície agrària utilitzada (SAU) mínima d'1 ha o un mínim de superfície d'uns determinats conreus intensius o un nombre mínim d'animals, i queden excloses les explotacions que únicament tenen superfície forestal. D'altra banda, les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries, de caràcter mostral, compleixen uns criteris de mínims de les explotacions investigades semblants als del Cens agrari 2009. Per tal de fer comparatives les dades del Cens agrari 1999, aquestes s'han adaptat, per a Catalunya, a l'univers que estudien les enquestes. Per a Espanya, l'INE no proporciona aquesta adaptació

Període de recollida de dades: la recollida d'informació es du a terme entre els mesos d'octubre de l'any de referència i el gener de l'any següent.

Explotació agrària

És la unitat de caràcter agrari (conjunt de terres i/o bestiar) sota una gestió única, situada en un emplaçament geogràfic determinat, i que utilitza els mateixos mitjans de producció: mà d'obra, maquinària, etc.

Explotació agrària amb terres

És aquella on la superfície total, en una o diverses parcel·les encara que no siguin contigües, és igual o superior a 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planters o hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors d'hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.

Explotació agrària sense terres

És aquella que disposa exclusivament de bestiar amb un mínim d'una o més unitats ramaderes (UR) i una producció estàndard total (PET) igual o superior a 0,75 unitats de dimensió europea (UDE).

Superfície agrícola utilitzada

És el conjunt de terres llaurades i terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos

Última actualització: febrer del 2015