Saltar al contingut principal

Explotacions agràries amb terres. Per tipus

Explotacions agràries amb terres. Per tipus Catalunya Explotacions
Terres llaurades Secà Regadiu Conreus herbacis Fruiters Oliveres Vinyes Altres terres Pastures permanents Superfície forestal Altres superfícies
2016 54.230 39.808 30.529 33.620 22.915 25.988 7.882 3.379 7.664 16.166 ..
2013 55.298 40.452 31.817 34.103 23.344 25.729 8.453 2.894 9.437 16.303 ..
2009 57.381 42.686 35.603 35.537 24.585 27.022 8.573 3.341 9.572 14.271 ..
2007 52.845 38.522 35.135 35.138 28.356 25.596 8.247 412 5.331 16.841 ..
2005 55.550 39.200 40.586 37.084 30.909 25.011 7.916 434 5.317 18.125 28.954
2003 58.217 39.712 39.944 36.927 31.990 25.420 8.454 394 4.107 17.446 27.120
1999 64.047 47.300 41.513 39.202 33.898 30.256 10.400 5.529 4.511 18.485 28.928
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Explotacions agràries amb terres. Per tipus Espanya Explotacions
Terres llaurades Secà Regadiu Conreus herbacis Fruiters Oliveres Vinyes Altres terres Pastures permanents Superfície forestal Altres superfícies
2016 855.454 647.366 414.458 463.404 256.840 382.617 117.190 14.207 230.922 174.781 ..
2013 877.317 664.370 432.995 490.377 257.181 379.598 123.411 14.391 265.257 194.432 ..
2009 908.877 683.085 493.766 521.208 275.749 385.027 134.980 16.849 264.177 181.276 ..
2007 978.248 731.422 573.739 566.416 334.629 412.689 175.328 4.165 271.529 169.917 ..
2005 1.011.822 750.160 619.032 595.660 356.986 402.482 174.352 4.238 267.427 186.616 ..
2003 1.067.823 794.970 635.785 625.604 395.984 421.664 194.922 7.231 275.817 192.065 ..
1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: INE.
Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Estadística EXPAGR

Nota metodològica

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea, per tal de tenir informació actualitzada i comparable dels seus estats membres, amb la finalitat de ser utilitzades com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada 10 anys i enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Fins al Cens agrari 2009, als cicles intercensals es recollien 3 enquestes, en períodes biennals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009, s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal, el 2013 i el 2016.

Les característiques que s'investiguen es refereixen a la dimensió de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, instal·lacions per a l'emmagatzematge i mà d'obra.

A Catalunya, fins l'any 2007, la recollida de la informació ha estat duta a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A partir de l'any 2009, l'INE ha estat el responsable de la recollida en l'àmbit estatal i a Catalunya ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat i del DAAM, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Àmbits de referència

Àmbit geogràfic: la investigació s'estén a tot Catalunya.

Àmbit temporal: es recull la informació de la campanya agrícola compresa entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de setembre de l'any de referència, tret de la ramaderia que té com a data de referència el mateix 30 de setembre.

Àmbit poblacional: s'investiguen les explotacions agràries existents a Catalunya el 30 de setembre d'aquell any, sigui quina sigui la persona física o jurídica que actuï com a titular i la destinació que es doni a la producció agrària.

Fins al Cens agrari 1999 els censos, de caràcter exhaustiu, investigaven les explotacions amb una superfície mínima de 0,1 ha o un nombre mínim d'animals. A partir del Cens agrari 2009 les explotacions objecte d'estudi han de tenir una superfície agrària utilitzada (SAU) mínima d'1 ha o un mínim de superfície d'uns determinats conreus intensius o un nombre mínim d'animals, i queden excloses les explotacions que únicament tenen superfície forestal. D'altra banda, les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries, de caràcter mostral, compleixen uns criteris de mínims de les explotacions investigades semblants als del Cens agrari 2009. Per tal de fer comparatives les dades del Cens agrari 1999, aquestes s'han adaptat, per a Catalunya, a l'univers que estudien les enquestes. Per a Espanya, l'INE no proporciona aquesta adaptació

Període de recollida de dades: la recollida d'informació es du a terme entre els mesos d'octubre de l'any de referència i el gener de l'any següent.

Explotació agrària

És la unitat de caràcter agrari (conjunt de terres i/o bestiar) sota una gestió única, situada en un emplaçament geogràfic determinat, i que utilitza els mateixos mitjans de producció: mà d'obra, maquinària, etc.

Explotació agrària amb terres

És aquella on la superfície total, en una o diverses parcel·les encara que no siguin contigües, és igual o superior a 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planters o hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors d'hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.

Explotació agrària sense terres

És aquella que disposa exclusivament de bestiar amb un mínim d'una o més unitats ramaderes (UR) i una producció estàndard total (PET) igual o superior a 0,75 unitats de dimensió europea (UDE).

Superfície agrícola utilitzada

És el conjunt de terres llaurades i terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos

Última actualització: febrer del 2015