Saltar al contingut principal

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya Valor
Total sector serveis Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2017 246.765.880 17.383.979 90.540.366 40.467.603 22.590.390 13.904.771 14.984.641 6.765.064 18.510.846 15.042.411 4.762.882 1.812.928
2016 235.981.527 (b) 15.706.012 (b) 88.844.987 (b) 39.360.517 (b) 22.404.402 (b) 12.994.321 (b) 13.897.683 (b) 6.036.593 (b) 16.957.707 (b) 14.075.789 (b) 4.016.967 (b) 1.686.550 (b)
2015 220.869.913 13.407.603 80.438.738 37.814.434 21.437.365 12.095.446 13.200.171 6.112.734 16.926.305 13.448.653 4.279.258 1.709.205
2014 z 12.096.646 78.807.537 (b) 35.924.977 21.796.465 10.853.559 12.256.829 4.954.172 16.505.287 11.299.873 3.695.960 1.600.284
2013 202.265.986 11.348.725 75.421.394 36.764.699 20.880.127 10.933.458 12.270.902 5.226.894 13.547.919 10.653.115 3.555.848 1.662.905
2012 205.397.751 11.769.706 75.819.986 37.719.305 20.933.831 10.825.556 13.033.634 5.756.890 13.916.054 10.560.720 3.386.209 1.675.860
2011 z 15.164.917 76.720.975 37.452.090 21.295.494 11.041.034 13.302.172 5.503.553 16.547.093 10.620.960 3.711.121 379.831 (b)
2010 z 17.133.188 76.181.400 38.969.189 20.435.403 11.004.942 13.327.025 5.240.078 15.562.980 11.238.665 649.864 (b) 368.622 (b)
2009 z 15.591.922 74.533.720 38.497.207 19.364.095 10.572.148 13.806.819 4.795.285 15.885.210 10.593.535 2.017.807 (b) 434.367 (b)
2008 230.575.101 18.834.013 83.163.833 40.980.779 21.605.176 11.168.191 14.147.429 5.168.734 17.016.000 12.561.973 4.118.520 1.810.453
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya Valor
Total sector serveis Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2017 1.274.075.912 84.480.831 453.649.446 232.002.942 111.009.268 72.941.051 85.282.442 28.694.540 89.406.447 75.529.532 31.460.145 9.619.268
2016 1.195.643.981 (b) 77.501.593 (b) 423.182.579 (b) 223.909.916 (b) 106.712.282 (b) 66.632.267 (b) 79.771.186 (b) 25.688.690 (b) 85.879.508 (b) 69.402.095 (b) 28.033.675 (b) 8.930.190 (b)
2015 1.132.177.679 67.001.580 401.921.717 213.134.303 104.293.363 62.145.752 75.402.479 24.383.941 83.218.651 65.091.577 26.744.346 8.839.970
2014 z 58.334.883 393.931.274 (b) 204.260.352 99.134.965 57.875.473 72.758.920 21.735.850 78.258.963 59.887.500 24.752.900 8.050.412
2013 1.022.208.377 54.182.358 360.571.139 204.932.053 94.770.230 56.576.148 73.104.080 21.421.052 69.261.056 55.707.859 23.950.732 7.731.670
2012 1.044.905.924 54.799.856 360.416.287 210.487.903 98.023.744 57.807.019 76.553.141 24.303.519 71.843.193 56.982.518 25.614.597 8.074.147
2011 z 65.684.020 371.561.302 217.287.574 101.010.991 58.638.549 79.913.153 21.709.493 77.023.919 59.026.892 17.182.895 1.906.980 (b)
2010 z 70.374.802 366.570.162 221.382.959 99.535.057 57.861.050 80.317.742 21.309.046 78.250.323 59.072.114 2.850.587 (b) 1.907.854 (b)
2009 z 69.842.788 355.777.011 219.519.068 94.780.719 58.229.416 81.819.008 20.097.444 78.581.266 59.418.656 7.921.763 (b) 2.128.374 (b)
2008 1.189.205.716 85.381.955 409.292.390 240.651.950 107.586.114 61.630.256 85.555.666 21.653.289 84.504.021 65.588.250 18.925.631 8.436.194
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 28 de novembre de 2019. Propera actualització: 30 de novembre de 2020 Calendari

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes i els ràpels.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.