Saltar al contingut principal

Residus municipals

Residus municipals Catalunya Valor (tones)
Total generació de residus municipals Recollida selectiva de residus Fracció orgànica Vidre i paper Altres residus recollits selectivament Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) Dipòsit controlat (1) Incineració (1) Recuperació de materials de tractament mecànic i biològic (2)
2020 3.973.194 1.824.099 421.212 595.628 807.260 2.149.095 1.100.554 575.359 136.929
2019 4.046.615 1.816.924 439.518 608.996 768.410 2.229.691 1.127.973 632.806 146.712
2018 3.975.679 1.659.213 414.905 505.010 739.298 2.316.466 1.264.577 630.404 140.562
2017 3.844.296 1.532.952 385.786 475.890 671.276 2.311.344 1.276.736 640.777 128.738
2016 3.732.975 1.441.633 378.150 429.991 633.493 2.291.342 1.207.054 663.673 132.277
2015 3.706.244 1.444.591 378.879 458.096 607.616 2.261.653 1.296.228 752.671 117.678
2014 3.641.364 1.390.460 381.284 433.554 575.622 2.250.905 1.447.764 694.197 101.828
2013 3.588.638 1.361.816 379.685 420.668 561.463 2.226.822 1.396.983 717.209 85.262
2012 3.735.950 1.460.690 389.242 487.433 584.015 2.275.260 1.561.293 (b) Ruptura en la sèrie temporal 691.204 (b) Ruptura en la sèrie temporal 22.763
2011 4.044.112 1.642.049 411.770 589.272 641.007 2.402.063 1.064.038 480.707 z Dada no procedent
2010 4.189.956 1.698.667 410.011 640.330 648.326 2.491.289 1.453.797 504.791 z Dada no procedent
2009 4.198.594 1.575.717 340.674 619.655 615.387 2.622.878 1.644.987 629.981 z Dada no procedent
2008 4.275.171 1.471.136 315.804 615.100 540.232 2.804.035 1.843.954 547.602 z Dada no procedent
2007 4.300.509 1.444.920 304.328 610.508 530.084 2.855.589 1.925.084 567.055 z Dada no procedent
2006 4.269.436 1.364.140 256.077 603.177 504.886 2.905.295 2.110.953 655.951 z Dada no procedent
2005 4.197.916 1.222.171 215.373 564.473 442.324 2.975.745 2.102.554 677.892 z Dada no procedent
2004 4.130.590 1.050.092 178.073 479.760 392.259 3.080.498 2.154.062 717.145 z Dada no procedent
2003 3.943.039 892.540 150.335 401.986 340.218 3.050.500 2.168.293 744.380 z Dada no procedent
2002 3.721.843 736.790 105.532 370.078 261.181 2.985.053 2.355.390 629.663 z Dada no procedent
2001 3.583.555 603.675 36.492 320.751 246.432 2.979.880 2.285.026 694.854 z Dada no procedent
2000 3.475.226 485.071 28.386 231.508 225.177 2.990.155 2.277.546 712.609 z Dada no procedent
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: El total de la Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) inclou les pèrdues de degradació que no es comptabilitzen.
(1) Destí final de la fracció resta a dipòsit controlat o incineració. A partir del 2012 inclou residus enviats directament a dipòsit més sortides de tractament mecànic i biològic.
(2) Materials valoritzables obtinguts en el tractament de la fracció resta a tractament mecànic i biològic.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Residus municipals Espanya Valor (tones)
Total generació de residus municipals Recollida selectiva de residus Vidre i paper Altres residus recollits selectivament Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) Dipósit controlat (1) Incineració (1) Recuperació de materials de tractament mecànic i biològic (2) Compostatge de tractament mecànic i biològic
2020 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2019 22.261.690 5.227.460 2.192.404 3.035.056 17.034.229 10.677.702 2.264.689 742.119 3.349.719
2018 22.264.824 4.618.261 1.902.148 2.716.113 17.646.563 11.291.932 2.435.989 786.394 3.132.247
2017 22.017.864 4.560.155 1.877.262 2.682.893 17.457.709 10.840.858 2.649.080 660.153 3.307.618
2016 21.541.841 4.400.474 1.819.094 2.581.380 17.141.367 11.243.693 2.461.339 671.425 2.764.910
2015 21.157.827 4.051.651 1.764.567 2.287.084 17.106.176 11.770.702 2.580.003 868.739 1.886.732
2014 20.836.408 3.949.467 1.710.760 2.238.707 16.886.941 11.632.449 2.293.619 595.741 2.365.132
2013 21.184.217 3.863.515 1.709.156 2.154.359 17.320.704 11.371.949 2.387.120 535.220 3.026.415
2012 21.896.335 3.984.870 1.821.121 2.163.749 17.911.465 12.945.352 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.087.878 (b) Ruptura en la sèrie temporal 774.427 2.103.808
2011 21.934.514 3.647.476 2.023.034 1.624.442 18.287.038 6.219.379 939.123 z Dada no procedent z Dada no procedent
2010 22.671.228 3.862.561 2.271.365 1.591.196 18.808.667 7.145.419 890.072 z Dada no procedent z Dada no procedent
2009 23.575.435 3.233.697 1.748.516 1.485.181 20.341.738 6.947.031 892.488 z Dada no procedent z Dada no procedent
2008 24.049.826 3.430.066 1.792.456 1.637.610 20.619.760 9.614.343 1.226.446 z Dada no procedent z Dada no procedent
2007 23.562.199 2.668.897 1.709.624 959.273 20.893.302 11.264.648 1.337.879 z Dada no procedent z Dada no procedent
2006 23.648.032 2.519.340 1.510.962 1.008.378 21.128.692 11.512.481 1.456.105 z Dada no procedent z Dada no procedent
2005 22.353.152 2.133.435 1.360.352 773.083 20.219.717 11.183.184 1.457.467 z Dada no procedent z Dada no procedent
2004 22.735.142 2.036.048 1.176.695 859.353 20.699.094 11.020.097 1.514.971 z Dada no procedent z Dada no procedent
2003 21.444.705 1.806.873 1.082.413 724.460 19.637.832 11.427.951 1.338.835 z Dada no procedent z Dada no procedent
2002 20.465.614 1.554.167 974.001 580.166 18.911.447 11.360.285 1.226.972 z Dada no procedent z Dada no procedent
2001 19.124.750 1.189.382 899.943 289.439 17.935.368 10.926.524 1.080.056 z Dada no procedent z Dada no procedent
2000 18.925.109 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.067.442 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.857.667 11.283.980 1.061.361 z Dada no procedent z Dada no procedent
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Memòria anual de generació i gestió de residus. Residus de competència municipal.
(1) Destí final de la fracció resta a dipòsit controlat o incineració. A partir del 2012 inclou residus enviats directament a dipòsit més sortides de tractament mecànic i biològic.
(2) Materials valoritzables obtinguts en el tractament de la fracció resta a tractament mecànic i biològic.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de febrer de 2022.

Estadística RESMC

Nota metodològica

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de la qual el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per al seu càlcul s'ha utilitzat la població padronal.

La recollida selectiva consisteix en la separació per materials (anomenades fraccions) per tal d'obtenir-ne recursos i materials o bé aplicar-los un tractament per a l'obtenció de noves matèries primeres i esdevenir així recursos materials i/o energètics.

Per obtenir materials i/o recursos de bona qualitat, és molt important que la separació per materials sigui correcta, ja que la presència d'impropis (residus que no corresponen a la fracció en qüestió) en dificulta el procés.

Els residus que no s'han recollit selectivament es poden destinar a un tractament previ a l'eliminació o destí final. Aquest tractament previ és un tractament mecànic i biològic (TMB) que degrada el contingut orgànic i redueix la quantitat de residus a destinar a un tractament finalista (dipòsit controlat o incineració/valorització energètica).

Es considera tractament primari el primer tractament que reben els residus després de fer-ne la recollida, que en el cas dels residus no recollits selectivament (fracció resta o residus barrejats) és un tractament mecànic biològic. Si la fracció resta no passa per un tractament previ, es destina directament al dipòsit controlat o a la incineració/valorització energètica. En aquest cas el tractament primari coincideix amb el tractament final.

El destí final inclou les dades dels residus enviats directament a dipòsit controlat i incineració/valorització energètica com a destí primari i els residus de sortida del tractament previ (residus obtinguts després de passar per la planta de tractament mecànic i biològic).

En les dades de l'Estat espanyol que ofereix el Ministeri, el concepte de compostatge i les dades corresponents es refereixen tant als residus orgànics recollits selectivament com al tractament TMB de la fracció resta. No és una dada actualment comparable amb les dades de Catalunya.

Fins l'any 2011 les dades de recollida de residus barrejats consideren la recollida no selectiva de residus per destí primari. A partir de l'any 2012 fan referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.

Per als anys 2000-2003 les dades de recollida de residus barrejats d'Espanya inclouen informació sobre la deposició no controlada.