Saltar al contingut principal

Població ocupada en els serveis

Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.228,7 46,1 2,1 -1,3
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 153,5 0,1 0,1 -2,2
Comerç detall 312,4 11,6 3,8 0,1
Transport i emmagatzematge 175,0 13,2 8,2 -1,9
Hostaleria 185,7 -21,8 -10,5 -10,2
Informació i comunicacions 114,2 22,3 24,2 9,1
Activitats financeres i assegurances 80,3 12,9 19,1 20,2
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 189,1 -1,1 -0,6 -1,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 152,5 -2,9 -1,8 -1,6
Administració pública 151,3 11,3 8,1 -3,1
Educació 195,6 -5,1 -2,5 -4,9
Sanitat i serveis socials 259,9 -3,7 -1,4 -1,8
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 259,1 9,2 3,7 1,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 74,3 0,6 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 13.026,8 -9,6 -0,1 -1,7
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 1.019,8 30,2 3,1 -0,2
Comerç detall 1.844,0 -28,5 -1,5 -0,7
Transport i emmagatzematge 843,2 6,9 0,8 -2,4
Hostaleria 1.312,9 71,8 5,8 -0,3
Informació i comunicacions 528,6 3,0 0,6 -2,2
Activitats financeres i assegurances 464,2 36,1 8,4 4,2
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 926,8 -24,2 -2,5 -2,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 885,7 -12,5 -1,4 -1,3
Administració pública 1.272,7 -39,0 -3,0 -5,4
Educació 1.161,2 -42,6 -3,5 -3,7
Sanitat i serveis socials 1.382,3 14,9 1,1 -3,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 1.385,4 -25,6 -1,8 0,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 76,0 0,8 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2014. Sèries revisades el 26 de maig de 2014. Propera actualització: 27 d'octubre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes45–46
Comerç detall47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria 55–56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats financeres i assegurances 64–66
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 68–75
Activitats administratives i serveis auxiliars 77–82
Administració pública 84
Educació 85
Sanitat i serveis socials 86–88
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 90–93, 94–96, 97–98, 99

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.