Saltar al contingut principal

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2023
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 30.800 5,1 5,4
Indústria 2.403 -6,4 -20,8
Construcció 1.339 19,0 -1,8
Serveis 27.059 5,6 9,1
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2023
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 148.091 -1,0 2,1
Indústria 9.007 -9,2 -6,7
Construcció 8.084 30,4 53,9
Serveis 131.000 -1,9 0,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.

Darrera actualització: 15 de setembre de 2023. Propera actualització: 18 de desembre de 2023 Calendari

ECL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadístiques de cost laboral (ECL).

Nota metodològica

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

S'entén per vacant o oferta d'ocupació el lloc de treball que o bé s'ha creat recentment, o bé tot i estar creat no l'ocupa cap treballador, o bé està a punt de quedar lliure i l'empresari responsable pren mesures actives per cobrir-lo amb un candidat aliè a l'empresa.

Les vacants d'ocupació reflecteixen en gran mesura la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.