Saltar al contingut principal

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat. Avanç Catalunya.
T3/2019 T2/2019 T1/2019 T4/2018
PIB. Variació interanual 1,8 (a) 2,0 (r) 2,0 (r) 1,8
Agricultura -2,8 (a) -2,0 (r) -1,0 (r) -1,2
Indústria -0,7 (a) -0,7 (r) -1,0 (r) -2,4
Construcció 3,4 (a) 4,4 (r) 5,5 (r) 5,2
Serveis 2,8 (a) 2,7 (r) 2,9 (r) 2,9
PIB. Variació intertrimestral 0,4 (a) 0,5 (r) 0,6 (r) 0,4
Font: Avanç del PIB: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Resta de trimestres: Idescat.
Nota: Dades revisades de la Comptabilitat trimestral en la data d'estimació de l'Avanç del PIB.
(a) Dada avançada.
(r) Dada revisada.
Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat. Avanç Espanya.
T3/2019 T2/2019 T1/2019 T4/2018
PIB. Variació interanual 2,0 (a) 2,0 2,2 2,1
Agricultura 0,1 (a) -4,6 0,0 6,9
Indústria 1,8 (a) 0,2 -0,7 -1,5
Construcció 2,4 (a) 5,2 6,4 5,9
Serveis 2,4 (a) 2,8 2,9 2,7
PIB. Variació intertrimestral 0,4 (a) 0,4 0,5 0,6
Font: INE.
(a) Dada avançada.

Darrera actualització: 6 de novembre de 2019.

Estadística PIBAVN

Nota metodològica

El Producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i renda.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).

El mètode de càlcul del creixement real es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

L'Avanç del PIB és responsabilitat de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i es calcula amb informació conjuntural i provisional 40 dies després de l'acabament del trimestre. Posteriorment aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral elaborada per l'Idescat. La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral té com a objectiu una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.