Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 418 90 27,4 29,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 179 88 96,7 131,8
empreses concursades 239 2 0,8 0,4
Per tipus de concurs
voluntari 403 85 26,7 29,6
necessari 15 5 50,0 22,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.595 198 14,2 15,2
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 381 111 41,1 65,9
empreses concursades 1.214 87 7,7 4,8
Per tipus de concurs
voluntari 1.488 191 14,7 15,6
necessari 107 7 7,0 10,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.

Data de publicació: 3 d'agost del 2017. Propera actualització: 6 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: