Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.244,6 -246,8 -16,5 -8,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,8 -5,7 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 .. ..
Indústries manufactureres 350,2 -473,5 -57,5 -26,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 -0,2 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,3 0,3 .. ..
Construcció 16,6 -70,8 -81,1 -69,9
Comerç a l'engròs i al detall 262,4 52,9 .. ..
Transport i emmagatzematge 2,5 -4,6 .. ..
Hostaleria 6,0 -15,9 .. -2,5
Informació i comunicacions 291,9 239,6 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 208,9 200,7 .. ..
Activitats immobiliàries 42,1 -100,2 -70,4 -56,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 38,2 -1,0 -2,6 -50,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 21,1 -15,8 .. ..
Educació 2,3 2,2 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,4 -53,7 .. -94,1
Altres serveis 0,0 -0,8 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 8.676,6 1.939,6 28,8 6,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 52,0 -119,7 .. ..
Indústries extractives 8,9 -0,6 .. ..
Indústries manufactureres 1.487,5 -138,0 -8,5 -34,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 974,5 716,5 .. 48,9
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,3 -10,5 .. ..
Construcció 306,7 97,2 46,4 127,2
Comerç a l'engròs i al detall 544,9 35,9 7,1 5,4
Transport i emmagatzematge 754,0 711,9 .. ..
Hostaleria 43,1 -47,7 -52,5 -75,5
Informació i comunicacions 2.659,9 2.341,8 .. 209,1
Activitats financeres i d'assegurances 1.017,6 -955,9 .. ..
Activitats immobiliàries 308,0 -519,7 -62,8 -42,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 121,3 -58,6 .. -80,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 66,4 -319,9 -82,8 -46,2
Educació 10,4 2,8 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 295,2 254,8 .. 29,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14,6 -41,8 -74,1 -80,4
Altres serveis 11,2 -8,8 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de març de 2021. Propera actualització: 21 de juny de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]