Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Agost del 2017
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 100,0 0,1 3,2 -0,2
Indústries extractives 100,1 0,0 0,1 0,0
Indústries manufactureres 101,1 0,2 2,2 1,1
indústries de productes alimentaris 101,3 0,0 2,0 1,5
fabricació de begudes 102,0 -0,1 1,2 0,3
indústries tèxtils 101,0 0,1 0,6 0,9
confecció de peces de vestir 100,3 -0,1 0,2 0,2
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 101,9 0,0 0,5 0,6
indústries del paper 101,1 0,5 2,0 2,6
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 104,0 -0,6 3,2 -2,1
indústries químiques 99,3 0,4 1,7 2,4
fabricació de productes farmacèutics 101,5 -0,1 1,3 1,3
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,3 -0,1 0,7 0,9
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 101,0 0,5 1,4 0,2
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 108,6 1,4 11,0 2,5
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 103,0 0,0 1,8 1,6
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,1 0,0 0,8 0,8
fabricació de materials i equips elèctrics 100,0 0,0 0,8 0,5
fabricació de maquinària i equips ncaa 101,2 -0,1 0,3 0,5
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,7 0,1 0,6 1,4
fabricació d'altres materials de transport 102,6 0,0 -1,0 -0,9
fabricació de mobles 102,3 0,0 1,4 1,5
indústries manufactureres diverses 96,5 -0,4 -0,5 -0,3
reparació i instal·lació de maquinària i equips 100,9 0,6 -0,1 1,1
Energia elèctrica i gas 94,3 -0,5 8,9 -6,1
Subministrament d'aigua (1) 100,3 0,0 0,0 -0,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Agost del 2017
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 100,3 -0,1 3,3 -0,4
Indústries extractives 99,0 -0,2 0,6 0,8
Indústries manufactureres 101,6 0,3 3,1 1,0
indústries de productes alimentaris 102,1 0,0 2,5 1,9
fabricació de begudes 101,8 -0,1 1,2 0,9
indústries tèxtils 100,1 0,1 0,4 0,5
confecció de peces de vestir 100,9 0,3 0,6 0,6
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 101,6 0,0 0,6 0,7
indústries del paper 102,6 0,3 3,4 3,8
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 100,8 -0,9 0,8 -1,5
indústries químiques 100,4 0,0 2,3 2,5
fabricació de productes farmacèutics 102,1 -0,2 1,5 1,5
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 99,9 -0,2 0,4 0,8
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,2 0,0 0,1 0,2
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 111,0 0,9 12,7 6,9
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 102,2 0,1 2,1 1,6
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,0 0,1 -0,1 0,0
fabricació de materials i equips elèctrics 100,1 -0,1 1,2 1,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 101,0 0,0 0,3 0,4
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,8 0,0 -0,1 0,1
fabricació d'altres materials de transport 109,4 -0,1 4,9 2,1
fabricació de mobles 102,0 0,0 0,8 0,6
indústries manufactureres diverses 99,3 0,0 -0,2 0,1
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,0 0,2 0,2 1,3
Energia elèctrica i gas 93,9 -1,6 4,8 -7,0
Subministrament d'aigua (1) 100,0 0,1 -0,3 0,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Data de publicació: 26 de setembre del 2017. Propera actualització: 24 d'agost del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir de gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: