Saltar al contingut principal
Vendes netes de mercaderies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 17.526.250 20.401.841 21.462.939
Indústries extractives i refinació del petroli 868.947 607.386 795.451
Indústries de productes alimentaris 2.255.321 2.322.581 2.344.427
Indústries càrnies 502.133 525.617 747.357
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 853.369 803.215 831.387
Fabricació de productes lactis 45.873 53.711 68.084
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 118.523 98.581 77.034
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 280.963 275.981 224.592
Fabricació d'altres productes alimentaris 171.869 181.825 192.024
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 282.592 383.650 203.949
Fabricació de begudes i indústria del tabac 290.006 272.257 261.109
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 158.723 146.936 132.551
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 131.283 125.321 128.558
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 248.870 235.052 202.962
Preparació i filatura de fibres tèxtils 12.771 16.297 12.509
Fabricació de teixits tèxtils 9.537 16.107 19.712
Acabament de tèxtils 2.333 24.837 3.967
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 46.293 56.750 49.129
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 35.892 37.695 44.515
Confecció de peces de vestir 127.946 79.253 56.274
Indústria del cuir i del calçat 14.098 4.114 16.856
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 37.963 24.537 42.889
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 12.659 12.839 22.422
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 25.304 11.698 20.467
Indústria del paper i de les arts gràfiques 444.544 451.642 435.385
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 40.028 32.848 31.363
Fabricació d'articles de paper i de cartó 357.959 383.856 374.393
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 46.557 34.937 29.628
Indústries químiques 2.080.745 1.750.255 1.650.109
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 1.335.879 1.176.254 1.175.736
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 120.105 85.669 118.135
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 291.462 208.085 183.334
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 333.299 280.247 172.903
Fabricació de productes farmacèutics 1.332.672 1.352.145 1.133.322
Fabricació de productes farmacèutics de base 55.327 90.894 71.465
Fabricació de preparats farmacèutics 1.277.345 1.261.250 1.061.857
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 393.008 319.107 320.603
Fabricació de productes de cautxú 49.607 43.350 48.874
Fabricació de productes de matèries plàstiques 343.401 275.757 271.729
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 241.036 336.218 372.176
Fabricació de vidre i productes de vidre 18.898 17.165 22.552
Fabricació de productes ceràmics 169.638 243.860 293.595
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 33.790 49.173 39.996
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 18.710 26.019 16.033
Metal·lúrgia 37.054 22.698 40.290
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 11.927 7.224 10.349
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 25.127 15.473 29.941
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 388.687 393.342 435.796
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 28.661 21.537 9.250
Fabricació de tancaments metàl·lics 38.408 36.704 24.007
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 6.717 3.526 11.214
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 52.166 61.064 96.723
Tractament i revestiment de metalls 8.134 13.961 60.469
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 8.966 7.266 20.934
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 57.936 94.170 94.677
Fabricació d'altres productes metàl·lics 187.698 155.113 118.522
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 611.624 667.517 672.929
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 27.488 20.680 18.250
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 39.451 125.920 108.419
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 384.256 317.891 313.936
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 71.270 64.987 64.357
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 89.159 138.038 167.967
Fabricació de maquinària i equips ncaa 290.628 365.052 383.830
Fabricació de maquinària d'ús general 80.205 30.986 36.035
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 128.293 87.826 102.555
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 17.417 24.920 20.978
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 64.712 221.320 224.262
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.611.709 2.081.743 2.618.615
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 1.364.965 1.876.203 2.410.960
Fabricació de components per a vehicles de motor 246.745 205.539 207.655
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 8.957 7.192 8.959
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 142.910 155.885 131.199
Fabricació de mobles 20.264 27.953 25.196
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 16.502 20.147 13.840
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 69.197 71.694 65.483
Altres indústries manufactureres diverses 36.948 36.092 26.680
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 54.905 69.220 68.540
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 5.981.064 8.763.284 9.324.163
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 205.599 204.728 220.187
Captació, potabilització i distribució d'aigua 109.353 108.113 106.546
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 96.246 96.616 113.641
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte