Saltar al contingut principal
Prestacions de serveis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 9.559.341 10.173.441 9.880.522
Indústries extractives i refinació del petroli 114.830 64.639 98.530
Indústries de productes alimentaris 693.683 880.756 891.635
Indústries càrnies 480.552 627.903 638.475
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 54.637 59.169 60.516
Fabricació de productes lactis 6.707 8.848 7.087
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 20.093 19.850 21.671
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 21.378 22.340 19.946
Fabricació d'altres productes alimentaris 86.962 83.573 89.034
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 23.354 59.074 54.905
Fabricació de begudes i indústria del tabac 185.046 178.365 157.561
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 63.273 65.116 47.411
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 121.773 113.250 110.151
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 235.483 292.179 287.609
Preparació i filatura de fibres tèxtils 25.636 17.781 19.000
Fabricació de teixits tèxtils 17.680 17.174 18.977
Acabament de tèxtils 95.524 119.939 131.475
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 15.115 19.872 20.352
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 11.318 9.893 13.667
Confecció de peces de vestir 41.983 70.089 64.125
Indústria del cuir i del calçat 28.227 37.432 20.014
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 65.169 33.508 47.313
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 43.218 13.233 19.417
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 21.951 20.274 27.895
Indústria del paper i de les arts gràfiques 268.977 232.673 210.140
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 12.146 25.226 19.965
Fabricació d'articles de paper i de cartó 78.488 63.933 52.348
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 178.343 143.514 137.828
Indústries químiques 933.479 839.274 986.396
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 682.834 622.039 705.145
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 9.399 11.026 39.974
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 202.273 170.660 207.027
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 38.972 35.549 34.250
Fabricació de productes farmacèutics 636.551 683.383 681.200
Fabricació de productes farmacèutics de base 42.370 58.146 64.489
Fabricació de preparats farmacèutics 594.180 625.237 616.710
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 105.092 105.977 107.928
Fabricació de productes de cautxú 5.656 5.401 6.644
Fabricació de productes de matèries plàstiques 99.436 100.576 101.284
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 90.584 103.201 113.794
Fabricació de vidre i productes de vidre 41.109 33.841 37.703
Fabricació de productes ceràmics 18.080 22.633 26.217
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 21.309 27.683 30.980
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 10.085 19.045 18.893
Metal·lúrgia 26.815 31.538 30.813
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 20.316 24.274 20.354
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 6.498 7.263 10.459
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 470.230 634.560 653.201
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 47.097 120.495 110.807
Fabricació de tancaments metàl·lics 88.266 152.027 80.392
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 23.377 14.114 27.589
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 34.595 30.698 61.352
Tractament i revestiment de metalls 86.658 104.057 134.351
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 99.599 116.620 125.799
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 16.793 21.216 22.758
Fabricació d'altres productes metàl·lics 73.845 75.334 90.154
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 192.481 269.014 218.754
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 31.239 54.632 39.335
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 44.087 56.448 44.736
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 79.800 121.540 91.749
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 5.631 8.434 7.607
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 31.725 27.960 35.327
Fabricació de maquinària i equips ncaa 214.321 192.206 243.037
Fabricació de maquinària d'ús general 21.075 10.933 21.377
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 91.614 87.460 106.581
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 19.337 17.432 19.238
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 82.295 76.381 95.841
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 308.669 431.988 330.780
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 230.107 294.710 247.892
Fabricació de components per a vehicles de motor 78.562 137.279 82.888
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 95.110 79.719 87.379
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 97.365 88.681 63.351
Fabricació de mobles 41.509 28.894 24.301
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 18.636 20.439 8.202
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 23.532 29.617 21.436
Altres indústries manufactureres diverses 13.688 9.731 9.412
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 788.111 926.827 803.085
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 1.975.450 1.907.209 1.922.403
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 2.061.897 2.197.742 1.945.613
Captació, potabilització i distribució d'aigua 335.645 365.584 194.725
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.726.252 1.832.158 1.750.888
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte