Saltar al contingut principal
Variació existències productes acabats i en curs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 244.083 243.993 524.859
Indústries extractives i refinació del petroli -78.897 42.641 17.182
Indústries de productes alimentaris 66.149 63.908 45.460
Indústries càrnies 31.381 37.954 32.169
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 11.636 5.568 14.642
Fabricació de productes lactis -682 -5.034 667
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries -2.969 -51 -1.590
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 5.465 5.203 -351
Fabricació d'altres productes alimentaris 4.136 367 9.315
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 17.182 19.901 -9.391
Fabricació de begudes i indústria del tabac 27.620 -22.168 18.928
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 28.061 -29.240 22.443
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac -441 7.071 -3.515
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 31.680 21.449 24.994
Preparació i filatura de fibres tèxtils 4.718 -3.188 4.936
Fabricació de teixits tèxtils 4.228 -2.157 3.044
Acabament de tèxtils 253 545 367
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 2.971 2.322 5.882
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 3.883 6.807 -1.209
Confecció de peces de vestir 14.592 16.610 4.652
Indústria del cuir i del calçat 1.035 510 7.322
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.153 100 1.425
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció -275 2.165 574
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 1.429 -2.064 852
Indústria del paper i de les arts gràfiques 13.463 5.645 15.651
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 15.538 4.510 -3.207
Fabricació d'articles de paper i de cartó 4.292 -1.345 15.300
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats -6.367 2.480 3.558
Indústries químiques -129.693 17.943 85.329
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides -78.047 20.424 49.258
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta -33.945 -5.832 12.861
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica -13.192 -5.968 13.841
Fabricació altres productes químics i fibres artificials -4.510 9.320 9.369
Fabricació de productes farmacèutics 52.089 1.924 10.765
Fabricació de productes farmacèutics de base 48.428 7.638 -5.366
Fabricació de preparats farmacèutics 3.661 -5.713 16.131
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 6.982 -5.100 38.176
Fabricació de productes de cautxú -672 -580 -1.990
Fabricació de productes de matèries plàstiques 7.654 -4.520 40.165
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 15.160 -2.524 6.314
Fabricació de vidre i productes de vidre 2.474 881 2.879
Fabricació de productes ceràmics -563 -3.108 172
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 10.072 -2.224 4.888
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 3.177 1.928 -1.625
Metal·lúrgia -22.722 35.582 17.649
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer -18.018 5.637 15.414
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls -4.703 29.945 2.234
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 50.836 48.342 35.785
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 14.539 6.343 -13.678
Fabricació de tancaments metàl·lics -825 615 7.348
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor -301 5.252 6.977
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 7.029 -262 20.395
Tractament i revestiment de metalls 2.243 -1.522 -999
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 11.762 21.650 8.653
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 3.238 -2.799 668
Fabricació d'altres productes metàl·lics 13.151 19.064 6.420
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 143.988 -62.462 27.398
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 532 5.136 2.215
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 7.802 4.137 8.193
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 99.979 -72.477 2.348
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 9.335 9.241 -2.294
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 26.341 -8.499 16.936
Fabricació de maquinària i equips ncaa 46.292 65.622 94.177
Fabricació de maquinària d'ús general 6.188 6.993 2.107
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 20.459 29.899 17.635
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 3.367 4.172 7.465
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 16.278 24.558 66.970
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 224 9.066 66.038
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries -13.572 8.004 30.634
Fabricació de components per a vehicles de motor 13.796 1.062 35.405
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 794 14.010 -14.885
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 17.302 -914 16.056
Fabricació de mobles 4.494 2.378 5.433
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.142 -3.038 3.408
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 7.590 -1.808 4.499
Altres indústries manufactureres diverses 3.077 1.555 2.716
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 896 5.197 -1.256
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas -26.640 911 15.747
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 27.404 4.821 3.927
Captació, potabilització i distribució d'aigua -26 -141 696
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 27.430 4.962 3.230
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte