Saltar al contingut principal
Despeses de personal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 17.798.807 18.251.250 18.596.142
Indústries extractives i refinació del petroli 195.677 216.954 190.651
Indústries de productes alimentaris 2.283.443 2.359.247 2.472.776
Indústries càrnies 839.993 906.186 937.553
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 202.918 202.490 210.310
Fabricació de productes lactis 148.643 147.992 155.742
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 317.399 335.450 370.909
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 326.251 339.615 351.609
Fabricació d'altres productes alimentaris 316.731 282.641 299.253
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 131.508 144.873 147.402
Fabricació de begudes i indústria del tabac 410.938 414.223 420.553
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 276.120 292.037 284.401
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 134.817 122.186 136.151
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 837.259 853.672 897.204
Preparació i filatura de fibres tèxtils 73.953 81.294 78.002
Fabricació de teixits tèxtils 74.808 75.430 77.122
Acabament de tèxtils 87.963 97.030 109.208
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 112.310 109.388 124.596
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 129.574 136.009 143.366
Confecció de peces de vestir 265.817 258.044 259.648
Indústria del cuir i del calçat 92.834 96.476 105.262
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 166.611 177.553 206.234
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 78.023 80.176 92.911
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 88.588 97.378 113.323
Indústria del paper i de les arts gràfiques 994.971 1.012.691 1.004.430
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 145.757 149.757 144.928
Fabricació d'articles de paper i de cartó 378.073 379.193 399.927
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 471.142 483.741 459.575
Indústries químiques 1.827.195 1.861.769 1.860.087
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 733.942 787.963 769.247
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 189.826 202.644 233.470
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 593.196 586.470 573.083
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 310.232 284.692 284.288
Fabricació de productes farmacèutics 1.283.881 1.339.661 1.302.749
Fabricació de productes farmacèutics de base 265.321 286.473 295.324
Fabricació de preparats farmacèutics 1.018.559 1.053.188 1.007.425
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 849.262 839.669 872.791
Fabricació de productes de cautxú 76.018 80.628 85.602
Fabricació de productes de matèries plàstiques 773.244 759.042 787.189
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 409.682 436.346 442.767
Fabricació de vidre i productes de vidre 123.816 126.672 125.454
Fabricació de productes ceràmics 77.235 80.996 83.949
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 152.620 155.901 166.544
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 56.011 72.778 66.821
Metal·lúrgia 250.304 261.043 281.455
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 118.557 120.408 133.025
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 131.747 140.635 148.431
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 1.594.747 1.717.433 1.906.627
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 159.164 190.693 219.186
Fabricació de tancaments metàl·lics 227.554 217.669 263.933
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 71.747 79.820 78.290
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 252.233 302.366 321.868
Tractament i revestiment de metalls 128.413 201.646 233.229
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 299.928 295.178 339.580
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 139.710 141.727 144.276
Fabricació d'altres productes metàl·lics 315.997 288.334 306.265
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 926.406 975.509 977.831
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 130.825 155.775 158.490
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 181.761 187.174 189.274
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 289.752 317.844 283.361
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 79.346 92.101 95.243
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 244.723 222.615 251.464
Fabricació de maquinària i equips ncaa 1.008.188 1.034.914 1.086.361
Fabricació de maquinària d'ús general 157.759 143.412 138.460
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 344.273 346.822 357.858
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 111.506 125.780 125.378
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 394.650 418.901 464.664
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.882.939 1.931.378 1.892.225
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 942.012 967.915 971.733
Fabricació de components per a vehicles de motor 940.927 963.463 920.492
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 114.589 123.420 127.151
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 517.093 528.789 524.343
Fabricació de mobles 189.928 195.500 191.895
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 78.977 78.398 71.508
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 148.989 164.147 159.009
Altres indústries manufactureres diverses 99.198 90.744 101.932
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 531.751 534.724 545.874
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 575.122 449.338 410.211
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 1.138.748 1.182.917 1.173.821
Captació, potabilització i distribució d'aigua 242.934 252.483 249.210
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 895.814 930.434 924.612
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte