Saltar al contingut principal
Resultat de l'exercici Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 4.518.118 6.883.419 6.508.501
Indústries extractives i refinació del petroli 236.605 168.557 240.418
Indústries de productes alimentaris 741.808 903.809 719.925
Indústries càrnies 159.277 230.054 234.130
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 53.117 62.818 31.864
Fabricació de productes lactis 43.011 28.071 18.505
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 42.758 88.046 65.195
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 154.310 250.218 111.718
Fabricació d'altres productes alimentaris 90.823 89.226 80.536
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 198.513 155.376 177.977
Fabricació de begudes i indústria del tabac 68.017 115.459 103.073
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 37.187 68.010 48.267
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 30.830 47.449 54.806
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 224.176 250.998 195.736
Preparació i filatura de fibres tèxtils 15.451 21.163 27.909
Fabricació de teixits tèxtils 14.293 26.886 29.327
Acabament de tèxtils 9.856 13.384 10.028
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 18.378 30.695 30.728
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 38.932 42.517 37.228
Confecció de peces de vestir 84.970 94.418 46.496
Indústria del cuir i del calçat 42.296 21.935 14.019
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 40.892 24.076 45.595
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 14.520 5.375 24.149
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 26.372 18.701 21.446
Indústria del paper i de les arts gràfiques 179.940 193.461 192.467
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 67.097 44.369 42.416
Fabricació d'articles de paper i de cartó 62.532 112.029 116.003
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 50.311 37.064 34.048
Indústries químiques 963.706 1.450.477 1.392.789
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 555.127 770.766 951.943
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 59.803 118.160 15.365
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 213.273 399.438 266.534
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 135.503 162.113 158.946
Fabricació de productes farmacèutics 558.855 716.328 484.801
Fabricació de productes farmacèutics de base 105.795 142.252 126.371
Fabricació de preparats farmacèutics 453.061 574.076 358.430
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 236.424 294.193 272.217
Fabricació de productes de cautxú 22.755 25.738 24.396
Fabricació de productes de matèries plàstiques 213.669 268.455 247.821
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 188.729 7.602 112.547
Fabricació de vidre i productes de vidre 181.600 36.617 91.246
Fabricació de productes ceràmics 27.828 71.654 50.055
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment -31.229 -108.185 -45.843
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 10.530 7.517 17.089
Metal·lúrgia 25.215 48.149 69.918
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.778 24.313 36.550
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 23.436 23.836 33.369
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 311.258 377.033 364.639
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 18.784 25.764 5.182
Fabricació de tancaments metàl·lics 71.557 80.158 76.224
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 12.585 4.299 8.380
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 52.824 64.335 87.934
Tractament i revestiment de metalls 28.502 41.145 40.821
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 46.632 57.391 61.604
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 34.864 25.557 29.229
Fabricació d'altres productes metàl·lics 45.511 78.383 55.265
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic -345.677 68.685 139.122
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 25.551 27.384 33.596
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 43.805 40.522 39.985
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor -397.427 -97.931 14.757
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 18.426 35.567 31.693
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics -36.031 63.143 19.090
Fabricació de maquinària i equips ncaa 171.185 209.328 243.340
Fabricació de maquinària d'ús general 23.922 21.265 23.991
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 68.286 79.206 99.584
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 22.055 27.490 41.295
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 56.922 81.368 78.470
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 64.645 1.070.451 719.617
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries -10.527 906.378 396.361
Fabricació de components per a vehicles de motor 75.172 164.073 323.256
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 16.575 13.207 15.285
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 116.324 118.780 102.467
Fabricació de mobles 26.436 46.947 28.437
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 22.447 24.834 26.092
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 54.861 42.105 52.354
Altres indústries manufactureres diverses 12.580 4.894 -4.415
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 51.707 90.776 75.507
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 504.621 662.868 754.623
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 163.113 99.182 264.417
Captació, potabilització i distribució d'aigua 71.749 88.895 101.676
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 91.365 10.288 162.741
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte