Saltar al contingut principal
Persones assalariades Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Total indústria 424.275 441.096 450.399
Indústries extractives i refinació del petroli 3.279 3.553 3.399
Indústries de productes alimentaris 69.012 74.073 76.920
Indústries càrnies 30.970 33.471 35.016
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 5.775 6.347 6.321
Fabricació de productes lactis 3.245 3.358 3.288
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 10.975 12.152 13.089
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 6.615 7.287 7.330
Fabricació d'altres productes alimentaris 8.460 8.110 8.489
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2.972 3.347 3.386
Fabricació de begudes i indústria del tabac 8.799 8.881 9.073
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 6.218 6.541 6.493
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 2.581 2.340 2.580
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 27.233 28.318 29.083
Preparació i filatura de fibres tèxtils 2.440 2.681 2.506
Fabricació de teixits tèxtils 2.271 2.231 2.281
Acabament de tèxtils 2.748 3.188 3.416
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 3.809 3.936 4.140
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 3.526 3.744 3.999
Confecció de peces de vestir 9.736 9.739 9.712
Indústria del cuir i del calçat 2.702 2.800 3.028
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 5.690 6.164 6.790
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 2.737 2.795 3.004
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 2.953 3.370 3.786
Indústria del paper i de les arts gràfiques 26.647 26.895 26.652
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 3.135 3.106 2.995
Fabricació d'articles de paper i de cartó 9.614 9.883 10.149
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.898 13.906 13.507
Indústries químiques 33.409 34.838 34.868
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 11.936 13.138 12.957
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 3.827 4.069 4.328
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 11.862 12.102 12.079
Fabricació altres productes químics i fibres artificials 5.784 5.529 5.504
Fabricació de productes farmacèutics 20.668 21.768 21.681
Fabricació de productes farmacèutics de base 4.532 4.997 5.089
Fabricació de preparats farmacèutics 16.136 16.770 16.592
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.410 21.537 21.869
Fabricació de productes de cautxú 2.026 2.084 2.104
Fabricació de productes de matèries plàstiques 19.384 19.453 19.764
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 9.437 10.408 10.213
Fabricació de vidre i productes de vidre 3.050 3.236 3.133
Fabricació de productes ceràmics 1.747 1.921 1.883
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 3.222 3.280 3.496
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 1.418 1.970 1.702
Metal·lúrgia 5.952 6.115 6.392
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer 2.636 2.680 2.833
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 3.316 3.435 3.559
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.629 45.603 49.269
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 4.304 4.961 5.880
Fabricació de tancaments metàl·lics 7.308 7.163 8.184
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 1.871 2.074 1.982
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 6.462 7.475 7.708
Tractament i revestiment de metalls 3.735 5.032 5.425
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 8.088 7.709 8.621
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 3.569 3.727 3.694
Fabricació d'altres productes metàl·lics 8.291 7.462 7.775
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 20.555 21.477 21.855
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 3.308 3.841 3.969
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 4.247 4.350 4.409
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 5.970 6.094 5.664
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 2.060 2.288 2.387
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics 4.970 4.903 5.427
Fabricació de maquinària i equips ncaa 23.817 24.711 25.153
Fabricació de maquinària d'ús general 3.968 3.709 3.455
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 8.337 8.305 8.475
Fabricació maquinària agrària i màquines eina 2.779 3.299 3.215
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 8.733 9.397 10.008
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.435 37.677 38.909
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 17.108 17.282 17.438
Fabricació de components per a vehicles de motor 20.327 20.395 21.471
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.736 2.951 2.791
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 15.775 15.892 15.394
Fabricació de mobles 6.560 6.392 6.256
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 2.156 2.182 1.990
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 4.152 4.395 4.293
Altres indústries manufactureres diverses 2.906 2.923 2.855
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 12.963 13.267 13.190
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 5.459 5.432 4.932
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 30.369 31.538 31.966
Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.322 5.775 5.756
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 25.048 25.763 26.210
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Selecció de concepte