Saltar al contingut principal

Conveni 001/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA COEDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS) ENTRE L'LNSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Barcelona, 22 d'abril de 2015

REUNITS

El Sr. Enric Fossas i Colet, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb NIF núm. Q0818003F i domicili a Barcelona, c. Jordi Girona, 31, que actua en representació d'aquesta en virtut del que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001 d'universitats, de 21 de desembre, i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6512, de 29 de novembre de 2013).

El senyor Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (UB), amb CIF Q0818001-J i domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 585, que actua en representació d'aquesta en virtut del Decret 160/2012, d'11 de desembre, pel qual fou nomenat rector, i d'acord amb les competències previstes a l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

L'Excel·lentíssim i Magnífic senyor Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona (UdG), amb CIF Q6750002E i domicili social a Girona, plaça Sant Domènec, 3, edifici Les Àligues, 17071, que actua en representació d'aquesta, tal com estableix el Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003).

El doctor Ferran Sancho Pifarré, Excel·lentíssim i Magnífic rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb CIF Q0818002H i domicili a Bellaterra, edifici Rectorat, Campus UAB s/n (08193 Bellaterra), segons el Decret 64/2012, de 12 de juny, publicat al DOGC núm. 6149, de 14 de juny, en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts d'aquesta Universitat.

El senyor Roberto Fernández Diaz, Rector Magnífic de la Universitat de Lleida (UdL), amb CIF Q-7550001-G i domicili a Lleida, plaça Víctor Siurana, 1, en virtut del que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 64 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d'agost, i de conformitat amb el nomenament per Decret 340/2011, de 17 de maig, de la Generalitat de Catalunya.

El senyor Jaume Casals Pons, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q5850017D i domicili a Barcelona, plaça de la Mercè, 12, nomenat per a aquest càrrec per Decret 168/2013, de 28 de maig (DOGC de 30 de maig), com a representant d'aquesta institució d'acord amb les competències que li atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC de 16 de novembre).

El senyor Frederic Udina, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, 08003, en representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat.

MANIFESTEN

Que en data 29 de gener de 2014 l'Idescat, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra van signar un conveni per a la coedició de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT), que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2014.

Que entre els objectius de l'Idescat, i en compliment del que estableix la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, figura el de la promoció de la recerca estadística mitjançant la potenciació de publicacions tècniques periòdiques, en col·laboració amb les universitats catalanes, per a la difusió de mètodes i l'aprofundiment de la seva aplicabilitat.

Que les universitats signants d'aquest Conveni (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra) tenen com a objectiu, dins de les seves funcions, la recerca i la difusió d'estudis, projectes i treballs tècnics que puguin aportar coneixements en els diferents camps de la ciència i de la tècnica i, entre ells, en el de l'estadística.

Que l'ldescat era l'editor de la revista Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió) l'any 1992, a partir dels acords subscrits amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i que l'any 2003 aquesta revista es va transformar en Statistics and Operations Research Transactions (SORT), editada íntegrament i únicament en anglès, per raó de la seva finalitat i destinació a la comunitat científica internacional.

Que l'ldescat sempre ha impulsat l'edició de les revistes Qüestiió i SORT amb la col·laboració d'universitats catalanes i altres institucions científiques, ha donat suport a la seva trajectòria editorial en l'àmbit de l'estadística aplicada i la investigació operativa, així com la biometria, i hi ha introduït aspectes propis de l'estadística oficial.

Que l'ldescat va establir convenis de col·laboració en matèria de publicació, edició i difusió dels Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió) amb la Universitat Politècnica de Catalunya (1 de desembre de 1994), la Universitat de Barcelona (29 de febrer de 1996), la Universitat de Girona (8 de febrer de 1999) i la Universitat Autònoma de Barcelona (11 de juliol de 2000).

En conseqüència, totes les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure i signar aquest Conveni i el sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

Aquest Conveni té per objecte establir els termes de col·laboració per a l'edició, publicació i difusió de la revista Statistics and Operations Research Transactions (en endavant, SORT), així com els mecanismes de cooperació entre l'ldescat i les universitats catalanes, en qualitat d'entitats coeditores de la revista, com una eina orientada a la promoció conjunta de la recerca en estadística.

Segona. Règim intern de la revista SORT

1. La revista SORT és una revista especialitzada, orientada a la promoció i difusió de la recerca en estadística i investigació operativa, que ha adaptat el seu règim intern a la normativa editorial vigent de les publicacions de la Generalitat.

2. L'òrgan de gestió de la revista és el Comitè de Gestió.

El Comitè de Gestió té atribuïda la gestió i coordinació institucional de la revista i té assignades les funcions bàsiques següents:

 • a) Vetllar pel compliment de les clàusules d'aquest Conveni i interpretar-les.
 • b) Aprovar la proposta de pressupost anual de SORT.
 • c) Aprovar anualment la memòria explicativa de l'edició, publicació i difusió de SORT, elaborada pel director/a d'aquesta.
 • d) Acordar el règim d'intercanvi de SORT amb d'altres revistes.
 • e) Acordar el nombre d'exemplars gratuïts de SORT que es lliuraran a cada entitat coeditora o col·laboradora, sens perjudici dels compromisos institucionals de l'ldescat.
 • f) Acordar la designació del/de la director/a de SORT, a partir d'una selecció de reconeguts professionals actius en l'àmbit de l'estadística o la investigació operativa que en garanteixi la idoneïtat i aprovar-ne les funcions.
 • g) Aprovar les propostes d'incorporació de noves entitats coeditores i aprovar la incorporació de noves entitats col·laboradores de la revista SORT amb les quals es poden establir modalitats diverses de col·laboració, gestionar altres canvis en la composició de les entitats coeditores i, conseqüentment, proposar modificacions en les aportacions que s'adaptin als membres resultants.
 • h) Aprovar la composició, el reglament i les funcions dels actuals Comitè Editorial i Comitè d'Assessorament Editorial i d'altres possibles òrgans de consulta i assessorament.
 • i) Aprovar les condicions de tiratge i els criteris ambientals d'aplicació a la publicació dels exemplars de la revista, la seva difusió i promoció i el règim de publicació electrònica d'aquesta.

3. El Comitè de Gestió està format per membres de les entitats coeditores de la revista. La composició serà sempre paritària entre l'ldescat i la resta d'entitats coeditores, a part del/de la director/a de SORT, que és membre del Comitè de Gestió per raó del càrrec. Per tant, en cas d'incorporació de noves entitats coeditores o de baixa d'alguna d'aquestes, el nombre de membres del Comitè esmentat augmentarà o disminuirà de manera que es mantingui la composició paritària mencionada.

4. El Comitè de Gestió està integrat pels membres següents:

Per part de les universitats, un representant de cadascuna de les universitats signants del conveni designat pel respectiu rector/a.

Per part de l'ldescat:

 • El/la director/a de l'ldescat, que serà el/la president/a del Comitè o persona en qui delegui.
 • El/la subdirector/a general de Producció i Coordinació, que serà el/la secretari/tària del Comitè.
 • El/la subdirector/a general d'Informació i Comunicació.
 • Tants membres més designats per l'ldescat com siguin necessaris per obtenir la paritat esmentada a l'apartat anterior.
 • El director/a de la revista formarà part del Comitè de Gestió amb veu i sense vot.

No obstant això, les entitats coeditores podran convidar, amb veu i sense vot, d'altres representants en funció dels temes a tractar a les reunions del Comitè. Les entitats col·laboradores també podran aportar membres amb veu i sense vot si així s'acorda en el conveni d'incorporació.

5. Aquest Comitè es reunirà almenys una vegada a l'any i serà convocat pel/per la president/a amb una antelació de 15 dies naturals.

La participació en qualsevol de les tasques de coedició de la revista, tant en el Comitè de Gestió, en la direcció o en altres que pugui determinar el Comitè de Gestió, no comportaran en cap cas relació laboral amb l'ldescat.

Tercera. Obligacions de les parts coeditores

Obligacions de l'Idescat

1. L'ldescat es reserva les tasques pròpies de la secretaria de la revista, les d'impressió i edició, que es duran a terme al taller de reprografia d'aquesta institució i les de difusió impresa o electrònica, part de les quals podran ser repercutides en el pressupost de despeses de la revista.

2. L'ldescat, un cop finalitzat l'exercici anual, elaborarà el tancament econòmic d'ingressos i de despeses amb l'objectiu que sigui presentat davant del Comitè de Gestió. Si es produeix un romanent es decidirà els termes de la seva aplicació a l'exercici següent, d'acord amb les limitacions i normatives pressupostàries que regeixin.

Obligacions de les universitats

Les universitats coeditores facilitaran el suport necessari a la revista SORT en matèria d'assessorament tècnic o científic.

Quarta. Finançament de SORT

Les parts signants del Conveni aportaran els imports següents en concepte de finançament de la revista SORT:

 • a) L'ldescat contribuirà al 40% de les despeses anuals de la revista sobre la base d'un pressupost màxim anual de 25.000 €, que es cobriran amb el pressupost anual de l'ldescat.
 • b) Les universitats coeditores aportaran el 60% de les despeses anuals de la revista sobre la base d'un pressupost màxim anual de 25.000 €. Cadascuna de les universitats coeditores assumirà la part que li correspongui de la contribució econòmica global de totes les entitats coeditores de SORT, segons l'acord del Comitè de Gestió.
 • c) Les aportacions econòmiques de les universitats, que es detallen a l'Annex, es faran efectives mitjançant transferència bancària al compte corresponent de l'ldescat, número ES61 2100 5000 5002 0005 1156, i es dedicaran a l'edició i la difusió de SORT.

Els imports esmentats s'hauran de fer efectius dins del primer semestre de l'any 2015.

A part de les aportacions convingudes entre les entitats coeditores en aquesta clàusula, la promoció, edició i difusió de SORT també es podrà finançar amb altres mitjans i en els termes següents:

 • a) Els imports corresponents recaptats de les subscripcions i la venda d'exemplars separats.
 • b) Les aportacions que puguin formalitzar-se amb d'altres persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.
 • c) Altres aportacions aprovades pel Comitè de Gestió.

Cinquena. Incorporació de noves entitats coeditores

Els acords de noves incorporacions d'entitats coeditores s'hauran de formalitzar amb la signatura de totes les entitats coeditores i de l'entitat corresponent amb l'acord previ del Comitè de Gestió.

Sisena. Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s'extingirà el dia 31 de desembre de 2015. Les entitats signants han de preveure anualment la intenció de continuar la coedició de la revista amb la signatura de convenis similars, amb l'actualització del pressupost de despeses i de les contribucions de les entitats signants.

Setena. Extinció

Aquest conveni s'extingirà:

 • a) Pel compliment del seu objecte.
 • b) Per denúncia expressa de totes les parts o per decisió conjunta de no donar continuïtat a la publicació de la revista.
 • c) Per les causes generals d'extinció de les obligacions.

En aquest dos últims casos, els ingressos rebuts de les parts coeditores i no aplicats a la seva finalitat es retornaran a les parts.

Vuitena. Jurisdicció competent aplicable

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest Conveni seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document per septuplicat, en el lIoc i la data abans esmentats.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
El director
Per la Universitat Politècnica de Catalunya
El rector
Per la Universitat de Barcelona
El rector
Per la Universitat de Girona
El rector
Per la Universitat de Autònoma de Barcelona
El rector
Per la Universitat de Lleida
El rector
Per la Universitat Pompeu Fabra
El rector
Pressupost corresponent al volum 39 (números 1 i 2), exercici 2015, per a l'edició de Statistics and Operations Research Transactions (SORT) aprovat pel Comitè de Gestió el 24 de febrer de 2015
Total despeses 18.019,22€
Despeses de producció i tramesa 4.051,00€
Despeses d'edició i coordinació 13.968,22€
Total ingressos 1.649,96€
Subscripcions 849,96€
Aportacions 800,00 €
Quantitat a distribuir entre les entitats coeditores 16.369,26€
Idescat 6.547,68€
Cadascuna de les sis universitats coeditores 1.636,93€

Les despeses de producció i tramesa inclouen la producció de 250 exemplars per número i la tramesa per correu de 250 exemplars per número.

Les despeses d'edició i coordinació inclouen els pagaments per serveis d'edició i alguns serveis de coordinació del Comitè Editorial, així com el pagament de 600 € a un possible article escrit per un autor convidat a aquest efecte.