Saltar al contingut principal

Conveni 001/2016

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN ACTE CONJUNT DE PRESENTACIÓ I DEBAT D'UN ARTICLE CIENTÍFIC QUE S'INCORPORARÀ AL NÚMERO 2 DEL VOLUM 39 DE LA REVISTA SORT

Barcelona, 20 de gener de 2016

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a Via Laietana, 58, de Barcelona, que actua en nom i representació d'aquesta institució, segons nomenament fet per Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra, el senyor Francesc Xavier López Andrés, president de la Societat Catalana d'Estadística, amb CIF G-65426843 i domicili al carrer Pau Gargallo, 5, de Barcelona, inscrita a la secció 1a del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució de 7 d'abril de 2010, que actua en representació d'aquesta entitat.

MANIFESTEN

I. Que en data 7 de desembre del 2012, l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Societat Catalana d'Estadística, van signar un conveni per a la promoció de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).

SORT és una revista semestral d'àmbit internacional que promou la publicació d'articles originals d'estadística aplicada i metodologia estadística, investigació operativa, estadística oficial i biometria, així com la recensió de llibres i altres publicacions en aquests àmbits.

II. Que en el marc de les obligacions definides en el citat conveni, la Societat Catalana d'Estadística es compromet a organitzar anualment un acte de reflexió i debat, adreçat a la comunitat estadística, amb motiu de la presentació d'un article científic que es publicarà al següent número de la revista SORT.

III. Que la clàusula quarta d'aquest conveni estableix que les despeses originades per l'organització de l'acte objecte d'aquest conveni seran compartides entre les dues entitats signants, d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries i amb els criteris que les parts acordin mitjançant la subscripció d'un conveni de desplegament del citat conveni marc.

En conseqüència, les parts, reconeixent-se recíprocament capacitat suficient per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer.- Objecte del Conveni específic

Aquest conveni té per objecte l'organització de la presentació pública de l'article Twenty years of P-splines, obra dels autors Paul H.C. Eilers, Brian D. Marx i Maria Durbán, a càrrec del primer dels coautors citat, Paul H.C. Eilers.

L'article, que s'incorporarà al proper número de la revista SORT, aborda el desenvolupament en els darrers vint anys dels mètodes de suavització basats en l'splines amb penalitzacions.

L'acte de presentació de l'article, que vol estimular la reflexió i el debat entre la comunitat estadística a l'entorn del tema sobre el que tracta l'article, tindrà lloc el dia 21 de gener de 2016 a la sala Pere i Joan Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, de la ciutat de Barcelona.

Segon.- Obligacions de les parts en l'organització i gestió

Per a la realització de l'acte que constitueix l'objecte d'aquest conveni, l'Institut d'Estadística de Catalunya abonarà al senyor Paul H.C. Eilers, ponent convidat, els honoraris per l'exposició de la ponència, per un import de 200,00 euros.

Tots els altres conceptes relatius a l'organització i realització de l'acte seran assumits íntegrament per la Societat Catalana d'Estadística, que es farà càrrec de la seva gestió i pagament. A títol merament exemplificatiu i no exhaustiu, enumerem els següents:

  • Viatge i allotjament
  • Espais i infraestructura general
  • Servei de càtering que s'oferirà durant l'acte
  • Servei de secretaria

Tercer.- Finançament del conveni

La Societat Catalana d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya assumiran directament el finançament del cost dels serveis que gestionen, d'acord amb la clàusula precedent.

L'Institut d'Estadística de Catalunya assumirà aquest finançament amb càrrec als crèdits de la partida D/226000501/5831/0000 del pressupost de despeses vigent.

Quart.- Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i romandrà vigent fins a la finalització dels compromisos adquirits per ambdues parts, i en tot cas abans del dia 31 de març de 2016.

Cinquè.- Extinció

Aquest conveni s'extingirà per mutu acord de les parts o per impossibilitat sobrevinguda de realitzar la presentació objecte d'aquest conveni.

Sisè.- Règim aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa.

Les parts intentaran resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament, interpretació o execució del conveni. Si això no és possible, la jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per resoldre la diferència.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document per duplicat en el lloc i la data abans esmentats.

Per la SCE
Xavier López
Per l'Idescat
Frederic Udina