Saltar al contingut principal

Conveni 002/2017

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ESPANYOLA DE BIOMETRIA PER A LA PROMOCIÓ DE LA BIOMETRIA A LA REVISTA "STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS" (SORT)

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atribuïdes per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, la senyora Inmaculada Arostegui Madariaga, presidenta de la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria), en representació d'aquesta entitat segons l'acord adoptat pel Consell Directiu de la Regió a la reunió de data 29 d'octubre de 2014.

MANIFESTEN

Que l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria) van signar un conveni de col·laboració en data 17 de desembre de 2012, amb l'objecte establir i regular la col·laboració editorial entre l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria, la qual es concreta en la creació d'una secció anomenada "Bioestadística" dins de la revista SORT i l'avaluació dels articles d'investigació teòrica o aplicada referits a la bioestadística.

Que a la clàusula tercera, punt tercer, del conveni de col·laboració citat, referida al seu finançament, es va acordar una aportació econòmica anual de la Societat Espanyola de Biometria per al 2013 de 800 euros, per tal de finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Que a la clàusula cinquena del conveni de col·laboració esmentat, referida a la vigència del conveni, es va acordar la seva entrada en vigor per a l'1 de gener de 2013 i una duració indefinida, mentre no sigui denunciat per alguna de les parts amb dos mesos d'antelació.

També es va acordar en aquesta clàusula que la clàusula tercera sobre el finançament i l'aportació econòmica a l'Idescat corresponent s'acordarien anualment, mitjançant la signatura d'una addenda a aquest conveni.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquesta addenda al conveni de col·laboració signat en data 17 de desembre de 2012 i el sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finançament del conveni

1. La Societat Espanyola de Biometria es compromet a finançar aquest conveni amb una aportació econòmica per a l'any 2017 de 800 euros, que serà transferida a l'Idescat dins del primer semestre d'aquest any i una vegada s'aprovi el pressupost de la revista SORT per al mateix exercici.

2. L'aportació econòmica per a l'any 2017 es destinarà a finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Segona. Vigència de l'Addenda

Aquesta addenda té vigència per a l'any 2017.

Tercera. Modificació del termini de vigència del conveni de col·laboració subscrit el dia 17 de desembre de 2012

Es modifica la clàusula cinquena del conveni subscrit entre l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria el dia 17 de desembre de 2012, en el sentit que el dit conveni serà vigent fins el 2 d'octubre de 2020, prorrogable per quatre anys més.

Barcelona, 20 de gener de 2017

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE CATALUÑA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA BIOMETRÍA EN LA REVISTA "STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS" (SORT)

REUNIDOS

De una parte, el señor Frederic Udina i Abelló, director del Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante Idescat), organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Catalunya, con sede en Via Laietana, 58, Barcelona, en nombre y representación de esta institución, según el nombramiento otorgado por el Decreto 361/2011, de 5 de julio, y en virtud de las facultades que le son atribuidas por el artículo 7 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña.

Y de la otra, la señora Inmaculada Arostegui Madariaga, presidenta de la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría), en representación de esta entidad según el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Región en la reunión con fecha de 29 de octubre de 2014.

MANIFIESTAN

Que el Idescat y la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría) firmaron un convenio de colaboración en fecha de 17 de diciembre de 2012, con el objeto establecer y regular la colaboración editorial entre el Idescat y la Sociedad Española de Biometría, la cual se concreta en la creación de una sección denominada "Bioestadística" dentro de la revista SORT y la evaluación de los artículos de investigación teórica o aplicada referidos a la bioestadística.

Que en la cláusula tercera, punto tercero, del citado convenio de colaboración, referida a su financiación, se acordó una aportación económica anual de la Sociedad Española de Biometría para el 2013 de 800 euros, con el fin de financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Que en la cláusula quinta del mencionado convenio de colaboración, referida a la vigencia del convenio, se acordó su entrada en vigor para el 1 de enero de 2013 y una duración indefinida, mientras no sea denunciado por alguna de las partes con dos meses de antelación.

También se acordó en dicha cláusula que la cláusula tercera sobre la financiación y la correspondiente aportación económica al Idescat se acordarían anualmente, mediante la firma de una adenda a este convenio.

Por todo ello, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para suscribir esta adenda al convenio de colaboración firmado en fecha de 17 de diciembre de 2012 y lo someten a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Financiación del convenio

1. La Sociedad Española de Biometría se compromete a financiar este convenio con una aportación económica para el año 2017 de 800 euros, que será transferida al Idescat dentro del primer semestre de este año y una vez se apruebe el presupuesto de la revista SORT para el mismo ejercicio.

2. La aportación económica para el año 2017 se destinará a financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Segunda. Vigencia de la adenda

Esta adenda tiene vigencia para el año 2017.

Tercera. Modificación del plazo de vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 17 de diciembre de 2012

Tercera. Modificación del plazo de vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 17 de diciembre de 2012

Se modifica la cláusula quinta del convenio suscrito entre el Idescat y la Sociedad Española de Biometría el día 17 de diciembre de 2012, en el sentido que dicho convenio será vigente hasta el 2 de octubre de 2020, prorrogable por cuatro años más.

Barcelona, 20 de enero de 2017

La presidenta de la Societat Española de Biometria
Inmaculada Arostegui Madariaga
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló