Skip to main content

Agreement 003/2014

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES. FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

PARTS

D'una part, el Sr. Ernest Abadal i Falgueras, com a degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, amb el NIF Q-0818001-J, ubicada al carrer Melcior de Palau núm. 140, de Barcelona, amb el codi postal 08014 i telèfon 934035771, i per delegació del rector d'aquesta Universitat de data 14 de setembre de 2009 i

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, (en endavant Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

ACORDS

1. L'objecte d'aquest conveni és establir el marc normatiu de les pràctiques acadèmiques externes d'estudiants que es concretaran posteriorment en els corresponents convenis específics de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona (a partir d'ara UB) i l'institut d'Estadística de Catalunya (a partir d'ara l'Idescat).

2. Aquest conveni està regulat per la legislació educativa relacionada amb les pràctiques dels estudiants universitaris i, de manera específica, pel RD 1497/1981, de 19 de juny, i el RD 1845/1994, de 9 de setembre, que el modifica, i per la Normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

3. La col·laboració d'aquest Conveni Marc es concretarà en els corresponents convenis específics per estudiant que incloguin el projecte formatiu. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la UB i les empreses i institucions.

4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant. A més, cada part signatària d'aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han de responsabilitzar de garantir l'activitat educativa objecte d'aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la Normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.

5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o institució signatària d'aquest conveni, i l'estudiant.

6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant l'han de fer conjuntament la UB i les empreses i institucions, d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la UB.

7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.

8. Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l'estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de l'empresa, segons la clàusula 9 d'aquest conveni.

9. Els convenis específics que desenvolupin aquest conveni marc poden preveure l'aportació per part de les empreses i institucions d'una quantitat econòmica o en espècie a l'estudiant en concepte d'ajut o borsa d'estudis. En cas que així s'acordi, s'ha d'especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant. En el cas que l'estudiant rebi una remuneració en concepte d'ajut o borsa d'estudis, l'empresa l'haurà de donar d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes previstes i el RD 1493/2011, de 24 d'octubre.

10. L'estada en pràctiques curriculars d'un estudiant concretada en els corresponents convenis específics, no comportaran cap aportació econòmica a la Universitat per cap concepte.

11. Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de l'estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

12. L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

13. A petició dels tutors de l'empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB.

14. En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última instància les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques.

15. Aquest conveni té una durada d'un curs acadèmic, o del període establert, i queda automàticament renovat si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d'ambdues parts, o es produeix qualsevol altra de les causes de resolució anticipada previstes en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent.

16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent.

17. Les dades de caràcter personal que puguin contenir els projectes dels plans de treballs dels estudiants seran protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el cas de les dades sotmeses a secret estadístic es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de normativa d'aplicació.

18. Amb la signatura d'aquest Conveni Marc queda substituït i sense efecte el Conveni Marc amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació signat en data 15 de gener de 2008.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona, 28 de febrer de 2014

El Degà
Ernest Abadal i Falgueras
El Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló