Saltar al contingut principal

Conveni 003/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL SISÈ CONCURS PLANTER DE SONDEIGS I EXPERIMENTS

Barcelona, 24 d'abril de 2015

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), amb CIF Q5850015H, en nom i representació d'aquest organisme, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

I, de l'altra, el Sr. Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb CIF Q0818003F, nomenat pel Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOCG núm. 6512, de 29 de novembre de 2013), i que exerceix les competències que té assignades, d'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els articles 67 i 68 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant l'Acord GOV/43/2012, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i dels quals es disposa la publicació del text íntegre (publicat al DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre 2012).

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves entitats respectives i

MANIFESTEN

1. Que la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC va convocar l'any 2010 per primera vegada el Concurs Planter de Sondeigs i Experiments, amb la intenció que fos un concurs anual adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, i que va tenir la col·laboració de l'Idescat.

2. Que, des de I'any 2011, aquest concurs el convoquen conjuntament la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i la Facultat de Ciències de la UAB, amb el suport, des de l'any 2013, del Departament de Matemàtiques de la UAB, i amb el suport continuat de l'Idescat.

3. Que amb la celebració d'aquest concurs, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i l'Idescat volen despertar en els estudiants la curiositat per I'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, com a entitat organitzadora, es reserva la potestat d'establir convenis de col·laboració i/o patrocini amb altres entitats en les condicions que estipuli lliurement.

4. Que l'Idescat, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que tenen encomanats en matèria de promoció de l'estadística, té interès a col·laborar anualment en la celebració d'aquest concurs.

Per tot això, les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

Aquest conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en la celebració i difusió del Sisè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments (d'ara endavant, el Concurs), convocat per al 2015, amb el calendari d'accions següents:

 • Fase 1. Difusió, que té lloc entre finals de gener i principis de febrer.
 • Fase 2. Inscripcions i recepció dels treballs, que es duen a terme de març a principis de maig.
 • Fase 3. Anàlisi dels treballs i presa de decisió del jurat, que té lloc al llarg de tot el mes de maig.
 • Fase 4. Divulgació del resultat del concurs, que té lloc en un acte en què són convidats tots els equips i tutors participants, i en què es fan públics els treballs guanyadors i es lliuren els premis.

SEGONA. Per dur a terme l'objecte del conveni, les parts estableixen com a:

a) Obligacions de l'Idescat

 1. L'Idescat difondrà la celebració del Concurs a través del seu web i altres canals de difusió de què pugui disposar a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquesta difusió es farà a través de l'apartat "Notícies" del web de l'Idescat, en el moment que el comitè organitzador del Concurs li'n faciliti la documentació susceptible de publicar-se o divulgar-se, i durant tot el període d'inscripció al Concurs. La difusió a través del web de l'Idescat inclourà un enllaç al web del Concurs.
 2. L'Idescat contribuirà econòmicament a l'organització del Concurs a través de l'aportació regulada en la clàusula quarta.
 3. L'Idescat formarà part del jurat mitjançant la designació d'una persona especialitzada en l'estadística.

b) Obligacions de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

 1. La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC s'encarregarà de l'organització i dels recursos humans i materials, així com de fer l'aportació econòmica per a l'òptim desenvolupament del Concurs que serà com a màxim de 1.000 euros.
 2. Es concedirà un premi especial al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, ja sigui de les disponibles al web del mateix Idescat o d'altres equivalents (INE, Eurostat, instituts d'estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).
 3. El suport de l'Idescat com a col·laborador es farà constar a tots els anuncis i a la documentació de promoció del Concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni.

  Pel que fa a les pàgines web, tota la informació de l'activitat està inclosa a la pàgina web de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC; en conseqüència, s'enviarà l'enllaç així com un bàner específic de l'activitat a totes les webs de les entitats organitzadores i col·laboradores.

 4. Es difondrà el lliurament dels premis i es publicaran posteriorment en el web els noms dels guanyadors i els treballs premiats.

TERCERA. Imatge i logotips

En tots els casos en què, com a conseqüència i en aplicació dels acords establerts aquí, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de l'altra, haurà de demanar-li autorització prèvia (en el cas de la UPC al Servei de Comunicació), i especificar-ne l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat.

En l'autorització, que en tot cas s'haurà d'atorgar per escrit, s'hi especificaran l'ús o els usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas no podrà superar la vigència d'aquest conveni.

No obstant això, quan l'ús dels logotips i altres marques identificatives hagi de tenir caràcter lucratiu per a l'entitat sol·licitant, s'haurà de formalitzar el contracte de llicència de marca corresponent.

QUARTA. Aportació econòmica

L'Idescat contribuirà en el finançament de l'organització d'aquest concurs amb una aportació màxima de 600 € (sis-cents euros) que es lliurarà a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquest import es lliurarà a càrrec de la partida pressupostària D/449000401/5831/0000, i anirà destinat a cobrir una part de les despeses vinculades a aquest concurs, les quals es detallen en l'annex 1 del pressupost d'ingressos i despeses.

CINQUENA. Confidencialitat

Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, i la documentació i la informació que subministra l'altra part durant la vigència d'aquest acord.

L'acord de confidencialitat ha de continuar vigent, fins i tot després de l'extinció d'aquest acord, sigui quina sigui la causa.

SISENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment que es signi i finalitzarà el 31 de desembre de 2015. L'acord pot ser prorrogat mitjançant mutu consentiment escrit de les parts abans que en finalitzi la vigència.

D'aquesta manera, l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries.

SETENA. Resolució

Les causes de resolució del conveni són les següents:

a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.

b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís escrit de tres mesos, sense que afecti les accions ja començades i pendents d'acabar o es liquidin les obligacions contretes per cadascuna de les parts fins al moment de la resolució.

c) L'incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de trenta dies a partir de la notificació escrita per l'altra part, cas en què pot resoldre unilateralment aquest acord.

d) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

En tot cas, la resolució d'aquest conveni ha de preveure les addendes o convenis específics, les tasques i els compromisos que se'n derivin i siguin vigents.

VUITENA. Transparència

De conformitat amb el que estableix l'article 8b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la UPC farà pública la informació a què fa referència el precepte esmentat.

NOVENA. Règim jurídic del conveni

D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya el règim jurídic aplicable a aquest conveni és el que preveu la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Enric Fossas Colet
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

6a edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments. Pressupost 2015

Despeses
Concepte genèric Detalls de la despesa Cost Sumes parcials
Despeses publicitat 1.800 €
2.500 tríptics i 1.150 pòsters985,61 €
1.200 sobres100,00 €
1.200 cartes50,00 €
Segells579,39 €
1.200 fotocòpies60,00 €
Etiquetes25,00 €
Premis i diplomes 3.900,00 €
4 Tablets1.600,00 €
25 auriculars bloototh1.750,00 €
50 pals de selfies750,00 €
Participació a la Fase Nacional del concurs "Incubadora de Sondeos y Experimentos" SEIO (ajut per als participants) 800,00 €
Participació SEIO Nacional800,00 €
Total despeses 6.700,00 €
Ingressos
Concepte genèric Detalls de la despesa Aportació Sumes parcials
Pel què fa referència als diplomes, tots els diplomes de participació s'enviaran via e-mailing.
Col·laboradors genèrics 1.500,00 €
Idescat600,00 €
Societat Catalana d'Estadística500,00 €
Societat Catalana de Matemàtiques400,00 €
Aportacions FME (UPC) 1.300,00 €
Aportació pròpia1.000,00 €
Dept. d'Est. i I.O. (UPC)300,00 €
Aportacions FEE (UB) 2.100,00 €
Aportació pròpia1.500,00 €
Dept. Estadística Facultat de Biologia UB300,00 €
Dep. Econometria, Estadística i Economia Espanyola300,00 €
Aportacions FC (UAB) 1.800,00 €
Aportació pròpia650,00 €
Servei d'Estadística UAB500,00 €
Dept. Matemàtiques UAB650,00 €
Total ingressos 6.700,00 €
Resum
Ingressos 6.700,00 €
Despeses 6.700,00 €