Saltar al contingut principal

Conveni 003/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL VUITÈ CONCURS "PLANTER DE SONDEIGS I EXPERIMENTS"

Barcelona, 31 de gener de 2017

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

I, de l'altra, el Sr. Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el CIF Q0818003F, nomenat pel Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOCG núm. 6512, de 29 de novembre de 2013), i que exerceix les competències que té assignades d'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els articles 67 i 68 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant l'Acord GOV/43/2012, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i es disposa la publicació del seu text íntegre (publicat en el DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre 2012).

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves entitats respectives i

MANIFESTEN

1. Que la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC va convocar l'any 2010 per primera vegada el Concurs Planter de Sondeigs i Experiments, amb la intenció que fos un concurs anual adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, i que va comptar amb la col·laboració de l'Idescat.

2. Que, des de l'any 2011, aquest concurs el convoquen conjuntament la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i la Facultat de Ciències de la UAB, amb el suport des de l'any 2013 del Departament de Matemàtiques de la UAB, i amb el suport continuat de l'Idescat.

3. Que amb la celebració d'aquest concurs, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i l'Idescat volen despertar en els estudiants la curiositat per l'Estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

4. Que l'Idescat, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que tenen encomanats en matèria de promoció de l'estadística, tenen interès en col·laborar anualment en la celebració d'aquest concurs.

Per tot això les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

El present conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en la celebració i difusió del vuitè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments (en endavant, el Concurs), convocat per al 2017, amb el calendari d'accions següents:

 • Fase 1: Difusió, que té lloc entre finals de gener i principis de febrer.
 • Fase 2: Inscripcions i recepció dels treballs, que es desenvolupa entre els mesos de març fins a principis de maig.
 • Fase 3: Anàlisi dels treballs i presa de decisió del jurat, que té lloc al llarg de tot el mes de maig.
 • Fase 4: seria la que correspondria a la divulgació del resultat del concurs, que té lloc en un acte on hi són convidats tots els equips i tutors participants, i en el qual es fa públic els treballs guanyadors i es lliuren els premis.

SEGONA. Per a dur a terme l'objecte del conveni, les parts estableixen com a:

a) Obligacions de l'Idescat

 1. L'Idescat difondrà la celebració del Concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió dels que pugui disposar a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquesta difusió es farà a través de l'apartat "Notícies" del web de l'Idescat, a partir del moment que el comitè organitzador del concurs li faciliti la documentació susceptible de publicar-se o divulgar-se, i durant tot el període d'inscripció al concurs. La difusió a través del web de l'Idescat inclourà un enllaç al web del Concurs.
 2. L'Idescat contribuirà econòmicament a l'organització del concurs a través de l'aportació regulada a la clàusula quarta.
 3. L'Idescat formarà part del jurat mitjançant la designació d'un estadístic especialitzat.

b) Obligacions de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

 1. La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC s'encarregarà de l'organització i dels recursos humans i materials, així com de fer l'aportació econòmica per al òptim desenvolupament del concurs que serà com a màxim de 1.000 euros. Per la seva banda, el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC farà una aportació econòmica de 300 €, sent per tant l'aportació total de la UPC de 1.300 €.
 2. Es concedirà un premi especial al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, ja sigui de les disponibles al web del mateix Idescat o a d'altres equivalents (INE, Eurostat, instituts d'estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).
 3. El suport de l'Idescat com a col·laborador es farà constar a tots els anuncis i a la documentació de promoció del Concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni.

  En el cas de pàgines web, tota la informació de l'activitat està allotjada a la pàgina web de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC; en conseqüència, s'enviarà l'enllaç així com també un banner específic de l'activitat a totes les webs de les entitats organitzadores i col·laboradores.

 4. Difondrà el lliurament dels premis i publicarà posteriorment en el seu web els noms dels guanyadors i els treballs premiats.

TERCERA. Imatge i logotips

En tots aquells casos en els que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de l'altra, haurà de demanar-li autorització prèvia, en el cas de la UPC al Servei de Comunicació, especificant l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat.

A l'autorització que en tot cas s'haurà d'atorgar per escrit, s'especificarà l'ús o usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present conveni.

No obstant això, quan l'ús dels logotips i altres marques identificatives vagi a tenir caràcter lucratiu per a l'entitat sol·licitant, s'haurà de formalitzar el corresponent contracte de llicència de marca.

QUARTA. Aportació Econòmica

L'Idescat contribuirà en el finançament de l'organització d'aquest concurs amb una aportació màxima de 600 € (sis-cents euros) que es lliurarà a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquest import s'entregarà a càrrec de la partida pressupostària D/449000401/5831/0000, i anirà destinat a cobrir una part de les despeses vinculades a aquest concurs, les quals es detallen a l'annex 1 del pressupost d'ingressos i despeses.

CINQUENA. Confidencialitat

Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que subministra l'altra part durant la vigència d'aquest acord.

L'acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l'extinció d'aquest acord, sigui quina en sigui la causa.

SISENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2017. L'acord pot ser prorrogat mitjançant mutu consentiment escrit de les parts abans de la finalització de la seva vigència.

D'aquesta forma, l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries.

SETENA. Resolució

Són causes de resolució del conveni les següents:

a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.

b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís escrit de 3 mesos, sense que afecti les accions ja començades pendents d'acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cada una de les parts fins al moment de la resolució.

c) L'incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de trenta dies a partir de la notificació escrita per l'altra part, cas en què pot resoldre unilateralment aquest acord.

d) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

En tot cas, la resolució del present conveni ha de preveure les addendes o convenis específics, les tasques i els compromisos que se'n derivin i siguin vigents.

VUITENA. Transparència

De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la UPC farà pública la informació a què es refereix l'esmentat precepte.

NOVENA. Règim jurídic del conveni

D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el règim jurídic aplicable a aquest conveni és el previst a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Enric Fossas Colet
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló