Saltar al contingut principal

Conveni 003/2018

CONVENI PER A LA COEDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS) ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

REUNITS

El Sr. Francesc Torres Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), nomenat per Reial decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE número 301, del dia 12 de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número d'identificació fiscal (NIF) Q-0818003F, en representació d'aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i els articles 67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012).

El Sr. Joan Elías i Garcia, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (UB), amb CIF Q0818001J i domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 585, que actua en representació d'aquesta en virtut del Decret 329/2016, de 13 de desembre, pel qual fou nomenat rector, i d'acord amb les competències previstes a l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 7267, de 15 de desembre 2016).

El Sr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de Girona, que actua en nom i representació d'aquesta Universitat, tal com estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les competències que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011) amb domicili a la plaça Sant Domènec núm. 3, 17004 Girona i NIF Q-6750002E.

La Sra. Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb CIF Q0818002H i domicili a Bellaterra, edifici Rectorat, Campus UAB s/n (08193 Bellaterra), segons el Decret 260/2016, de 31 de maig (DOGC núm. 7133, de 2 de juny de 2016), en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts d'aquesta Universitat.

El Sr. Roberto Fernández Diaz, Rector Magnífic de la Universitat de Lleida (UdL), amb CIF Q-7550001G i domicili a Lleida, plaça Víctor Siurana, 1, en virtut del que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 64 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d'agost, i de conformitat amb el nomenament per Decret 75/2015, de 19 de maig, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6876, de 21 de maig de 2015).

El Sr. Jaume Casals Pons, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q5850017D i domicili a Barcelona, plaça de la Mercè, 12, nomenat per a aquest càrrec per Decret 37/2017, de 18 d'abril (DOGC núm. 7353, de 20 d'abril de 2017), com a representant d'aquesta institució d'acord amb les competències que li atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC de 16 de novembre).

La Sra. Maria José Figueras Salvat, Rectora Magnífica de la Universitat Rovira i Virgili, amb CIF Q-9350003-A i domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny (DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d'acord amb les competències que preveu l'article 66 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012).

El Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, 08003, en representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat.

MANIFESTEN

Que en data 9 de febrer de 2017 l'Idescat, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra van signar un conveni per a la coedició de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT), que va finalitzar la vigència el 31 de desembre de 2017.

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, regula, entre les funcions de l'Idescat la de "Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya".

Que en la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, figura com a objectiu general del Pla promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques. Com a objectiu dels àmbits d'activitat estadística figura difondre i promoure l'ús de l'estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades en l'àmbit estadístic i promoure'n la utilització, i incorporar procediments estadístics en l'anàlisi demogràfica, econòmica i social.

Que les universitats signants d'aquest Conveni (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili) tenen com a objectiu, dins de les seves funcions, la recerca i la difusió d'estudis, projectes i treballs tècnics que puguin aportar coneixements en els diferents camps de la ciència i de la tècnica i, entre ells, en el de l'estadística.

Que l'Idescat era l'editor de la revista Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestió) l'any 1992, a partir dels acords subscrits amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i que l'any 2003 aquesta revista es va transformar en Statistics and Operations Research Transactions (SORT), editada íntegrament i únicament en anglès, per raó de la seva finalitat i destinació a la comunitat científica internacional.

Que l'Idescat sempre ha impulsat l'edició de les revistes Qüestió i SORT amb la col·laboració d'universitats catalanes i altres institucions científiques, ha donat suport a la seva trajectòria editorial en l'àmbit de l'estadística aplicada i la investigació operativa, així com la biometria, i hi ha introduït aspectes propis de l'estadística oficial.

En conseqüència, totes les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure i signar aquest Conveni i el sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni

Aquest Conveni té per objecte establir els termes de col·laboració per a l'edició, publicació i difusió de la revista Statistics and Operations Research Transactions (en endavant, SORT), així com els mecanismes de cooperació entre l'Idescat i les universitats catalanes, en qualitat d'entitats coeditores de la revista, com una eina orientada a la promoció conjunta de la recerca en estadística.

Segona. Règim intern de la revista SORT

1. La revista SORT és una revista especialitzada, orientada a la promoció i difusió de la recerca en estadística i investigació operativa, que ha adaptat el seu règim intern a la normativa editorial vigent de les publicacions de la Generalitat.

2. L'òrgan de gestió de la revista és el Comitè de Gestió.

El Comitè de Gestió té atribuïda la gestió i coordinació institucional de la revista i té assignades les funcions bàsiques següents:

 • a) Vetllar pel compliment de les clàusules d'aquest Conveni i interpretar-les.
 • b) Aprovar la proposta de pressupost anual de SORT.
 • c) Aprovar anualment la memòria explicativa de l'edició, publicació i difusió de SORT, elaborada pel director o directora d'aquesta.
 • d) Acordar el règim d'intercanvi de SORT amb d'altres revistes.
 • e) Acordar el nombre d'exemplars gratuïts de SORT que es lliuraran a cada entitat coeditora o col·laboradora, sens perjudici dels compromisos institucionals de l'Idescat.
 • f) Acordar la designació del director o directora de SORT, a partir d'una selecció de reconeguts professionals actius en l'àmbit de l'estadística o la investigació operativa que en garanteixi la idoneïtat i aprovar-ne les funcions.
 • g) Aprovar les propostes d'incorporació de noves entitats coeditores i aprovar la incorporació de noves entitats col·laboradores de la revista SORT amb les quals es poden establir modalitats diverses de col·laboració, gestionar altres canvis en la composició de les entitats coeditores i, conseqüentment, proposar modificacions en les aportacions que s'adaptin als membres resultants.
 • h) Aprovar la composició, el reglament i les funcions dels actuals Comitè Editorial i Comitè d'Assessorament Editorial i d'altres possibles òrgans de consulta i assessorament.
 • i) Aprovar les condicions de tiratge i els criteris ambientals d'aplicació a la publicació dels exemplars de la revista, la difusió i promoció, i el règim de publicació electrònica.

3. El Comitè de Gestió està format per membres de les entitats coeditores de la revista. La composició serà sempre paritària entre l'Idescat i la resta d'entitats coeditores, a part del director o directora de SORT, que és membre del Comitè de Gestió per raó del càrrec. Per tant, en cas d'incorporació de noves entitats coeditores o de baixa d'alguna d'aquestes, el nombre de membres del Comitè esmentat augmentarà o disminuirà de manera que es mantingui la composició paritària mencionada.

4. El Comitè de Gestió està integrat pels membres següents:

Per part de les universitats, un representant de cadascuna de les universitats signants del Conveni, designat pel respectiu rector o rectora.

Per part de l'Idescat:

 • El director o directora de l'Idescat, que serà el/la president/a del Comitè o persona en qui delegui.
 • El sub-director o sub-directora general de Producció i Coordinació, que serà el/la secretària del Comitè.
 • El sub-director o sub-directora general d'Informació i Comunicació.
 • Els membres necessaris per obtenir la paritat esmentada a l'apartat anterior, designats per l'Idescat.
 • El director o directora de la revista formarà part del Comitè de Gestió amb veu i sense vot.

No obstant això, les entitats coeditores podran convidar, amb veu i sense vot, d'altres representants en funció dels temes a tractar a les reunions del Comitè. Les entitats col·laboradores també podran aportar membres amb veu i sense vot, si així s'acorda en el Conveni d'incorporació.

5. Aquest Comitè es reunirà almenys una vegada a l'any i serà convocat pel president o presidenta amb una antelació de 15 dies naturals.

La participació en qualsevol de les tasques de coedició de la revista, tant en el Comitè de Gestió, en la direcció o en altres que pugui determinar el Comitè de Gestió, no comportaran en cap cas relació laboral amb l'Idescat.

Tercera. Obligacions de les parts coeditores

1. Obligacions de l'Idescat

 • a) L'Idescat es reserva les tasques pròpies de la secretaria de la revista, les de producció i tramesa, que es duran a terme al taller de reprografia d'aquesta institució i les d'edició i coordinació, part de les quals podran ser repercutides en el pressupost de despeses de la revista.
 • b) L'Idescat, un cop finalitzat l'exercici anual, elaborarà el tancament econòmic d'ingressos i de despeses amb l'objectiu que sigui presentat davant del Comitè de Gestió. Si es produeix un romanent es decidirà com s'aplica a l'exercici següent, d'acord amb les limitacions i normatives pressupostàries que regeixin.

2. Obligacions de les universitats

Les universitats coeditores facilitaran el suport necessari a la revista SORT en matèria d'assessorament tècnic o científic.

Quarta. Finançament de SORT

Les parts signants del Conveni aportaran els imports següents en concepte de finançament de la revista SORT:

 • a) L'Idescat contribuirà al 40% de les despeses anuals de la revista amb mitjans propis i altres despeses sobre la base del pressupost que es presenta en l'Annex 1, que es cobriran amb el pressupost anual de l'Idescat.
 • b) Les universitats coeditores aportaran el 60% de les despeses anuals de la revista sobre la base del pressupost que es presenta en l'Annex 1. Cadascuna de les universitats coeditores assumirà la part que li correspongui de la contribució econòmica global de totes les entitats coeditores de SORT, segons l'acord del Comitè de Gestió.
 • c) Les aportacions econòmiques de les universitats, que es detallen a l'Annex, es faran efectives mitjançant transferència bancària al compte corresponent de l'Idescat, número ES86 2100 5000 5602 0006 7581, i es dedicaran a l'edició i la difusió de SORT.

Els imports esmentats s'hauran de fer efectius dins del primer semestre de l'any 2018.

A part de les aportacions convingudes entre les entitats coeditores en aquesta clàusula, la promoció, edició i difusió de SORT també es podrà finançar amb altres mitjans i en els termes següents:

 • a) Els imports corresponents recaptats de les subscripcions i la venda d'exemplars separats.
 • b) Les aportacions que puguin formalitzar-se amb d'altres persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.
 • c) Altres aportacions aprovades pel Comitè de Gestió.

Cinquena. Incorporació de noves entitats coeditores

Els acords de noves incorporacions d'entitats coeditores s'hauran de formalitzar amb la signatura de totes les entitats coeditores i de l'entitat corresponent amb l'acord previ del Comitè de Gestió.

Sisena. Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i s'extingirà el dia 31 de desembre de 2018. Les entitats signants han de preveure anualment la intenció de continuar la coedició de la revista amb la signatura de convenis similars, amb l'actualització del pressupost de despeses i de les contribucions de les entitats signants.

La proposta de pressupost continguda a l'Annex 1 adquirirà eficàcia amb la signatura del present Conveni.

Setena. Extinció

Aquest Conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se'n acordat la pròrroga.
 • b) L'acord unànime de les parts signants.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les parts signants.
 • d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
 • e) Per qualsevol altre causa prevista en les lleis.

En el supòsit de la lletra b) els ingressos rebuts de les parts coeditores i no aplicats a la seva finalitat es retornaran a les parts.

Vuitena. Jurisdicció competent aplicable

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest Conveni seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
El director
Per la Universitat Politècnica de Catalunya
El rector
Per la Universitat de Barcelona
El rector
Per la Universitat de Girona
El rector
Per la Universitat de Autònoma de Barcelona
La rectora
Per la Universitat de Lleida
El rector
Per la Universitat Pompeu Fabra
El rector
Per la Universitat Rovira i Virgili
La rectora

Annex I

Pressupost corresponent al volum 42 (números 1 i 2), exercici 2018, per a l'edició de Statistics and Operations Research Transactions (SORT) aprovat pel Comitè de Gestió el 31 de gener de 2018

Nombre d'entitats coeditores: 8

Aportacions: 40% Idescat - 60% entitats coeditores

Despeses
Concepte Cost
Total despeses 21.494,10 €
Despeses de producció i tramesa 4.400,00 €
Despeses d'edició i coordinació 14.473,20 €
Despeses RACO professional 1.020,00 €*
Despeses DOI 350,90 €**
Despeses de promoció 1.250,00 €
Ingressos
Concepte Quantitat
Total ingressos 1.482,25 €
Subscripcions 682,25 €
Subscriptors de pagament 524,94 €
Subscriptors de pagament estranger 44,23 €
Subscripció de membres de la Societat de Biometria 28,27 €
Subscripcions de la Societat Catalana d'Estadística 84,81 €
Aportacions 800,00 €
Aportació anual de la Societat de Biometria 800,00 €
Quantitat a distribuir entre entitats coeditores
Concepte Quantitat
Total 20.011,85 €
Idescat (40%) 8.004,74 €
Universitats coeditores quantitat a repartir (60%) 12.007,11 €
cadascuna de les set universitats coeditores 1.715,30 €

Les despeses de producció i tramesa inclouen la producció de 250 exemplars per número i la tramesa per correu de 200 exemplars per número.

Les despeses d'edició i coordinació inclouen els pagaments per serveis d'edició i alguns serveis de coordinació del Comitè Editorial, així com el pagament de 600 € per a un article convidat.

*Aquesta despesa inclou el pagament per l'ús de la plataforma RACO professional amb una tarifa de 85,00 € al mes.

**Aquesta despesa inclou el pagament pels DOI sol·licitats a l'Institut d'Estudis Catalans (tràmit gestionat per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions). Xifra aproximada pendent de la tramesa de la factura.

Es comptabilitza a càrrec de l'Idescat una reserva de crèdit per import de 17.094,10 €, que inclou les despeses d'edició i coordinació, les despeses RACO professional, les despeses DOI i les despeses de promoció. Les despeses de producció i tramesa de 4.400 € formen part de les despeses internes del taller de reprografia de l'Idescat.