Saltar al contingut principal

Conveni 004/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES PEL CÒMPUT DE CRÈDITS

REUNITS

D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la resolució de 24 de juliol de 2012, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits, el doctor Jordi Bartrolí i Molins, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D'una altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en representació d'aquesta l'entitat col·laboradora - amb NIF Q-0840005-C i domicili a Barcelona (DP 08003), Via Laietana, 58, - segons nomenament previst per Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, d'una altra part, el la senyor Joan Ramon Regolf Queralt amb DNI 47858155P estudiant de Grau d'Estadística Aplicada a la Facultat de Ciències.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

1. Que en data 10 de juliol de 2012 la Universitat Autònoma de Barcelona i l'entitat col·laboradora Institut d'Estadística de Catalunya van subscriure un conveni marc de cooperació educativa universitat-empresa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits.

2. Que els pactes continguts en el citat conveni marc s'aplicaran a aquest conveni específic sempre que no siguin incompatibles amb el compliment de la STS de 21 de maig de 2013. que declara nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

3. Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional és palesa en el pla d'estudis de les titulacions de Grau en Estadística Aplicada.

4. Que, tal i com s'estableix a l'article 2 del Reial Decret 1497/1981, de Programes de Cooperació Educativa, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, l'estudiant ha superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari que justifica la realització de les pràctiques acadèmiques externes.

5. Que, en compliment del reial decret esmentat, per al desenvolupament del conveni marc subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora i d'acord amb el pla d'estudis esmentat, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l'estudiant ha de dur a terme per a la seva formació a l'entitat col·laboradora.

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu, en el qual s'inclouen els objectius i les activitats que cal desenvolupar i que es concreten a l'Annex d'aquest Conveni Específic. Mitjançant la signatura d'aquest conveni l'estudiant declara, expressament, conèixer i acceptar el contingut de l'esmentat projecte formatiu.

Segon. 1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 03/02/2014 fins el 30/06/2014 aprox com preveu l'acord tercer del conveni marc subscrit entre la UAB i l'entitat col·laboradora, la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.

2. El nombre dels crèdits que obtén l'estudiant per la seva estada de pràctiques a l'entitat col·laboradora és el què s'estableix al pla d'estudis corresponent: 18 ECTS (assignatura 103211)

3. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és de 400 hores ampliables fins a 450 hores de màxim.

4. L'estada de pràctiques té lloc a Via Laietana, 58 08003 - Barcelona.

5. L'estudiant té dret al règim de permisos recollit en l'esmentat conveni marc de 10 de juliol de 2012 subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement.

L'estudiant ha d'informar a l'entitat col·laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tercer. 1. L'entitat col·laboradora designa com a persona tutora a Josep Anton Sánchez, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant i ha de fixar el pla de treball que s'adjunta a l'Annex d'aquest conveni, segons el projecte formatiu.

2. Per part de la UAB la tutora designada és Montserrat Trabal i Piqueras qui es responsabilitzarà del seguiment i avaluació de les pràctiques

Quart. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col·laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.

Cinquè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final segons el model establert per la Universitat disponible a la web de la Universitat (http://www.uab.cat/politiques-sociologia).

Sisè. En la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Setè. L' incompliment dels termes establerts al present conveni i el seu annex als annexos, al conveni marc a l'empara del qual se subscriu i/o a les disposicions legalment aplicables, s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.

Vuitè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i en el conveni Marc, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Entitat Col·laboradora.

Novè. L'estada en pràctiques de l'estudiant no comportarà cap aportació econòmica per part de l'Entitat col·laboradora, ni a l'estudiant ni a la Universitat, per cap concepte.

Desè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits de data 10 de juliol de 2012.

Amb la signatura d'aquest conveni, la Universitat lliura una còpia del conveni marc abans esmentat a l'estudiant, el qual declara expressament conèixer-ne i acceptar-ne tots els termes.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de gener de 2014

Per la Universitat Autònoma de Barcelona. (Signatura i segell)
Jordi Bartrolí i Molins. Degà de la Facultat de Ciències
Per l'estudiant. (Signatura)
Joan Ramon Regolf Queralt. 47858155P
Per l'entitat col·laboradora. (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló. Director

PROJECTE FORMATIU

(ANNEX 1)

Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, l'entitat col·laboradora l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb NIF Q-0840005-C, i l'estudiant Joan Ramon Regolf Queralt amb DNI 47858155P.

Dades del projecte formatiu

Entitat col·laboradora l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb NIF Q-0840005-C

Estudiant Joan Ramon Regolf Queralt amb DNI 47858155P.

Adreça de la realització de l'estada de pràctiques: Via Laietana, 58; Barcelona

Objectiu de l'estada de pràctiques

L'assignatura té com a objectiu prioritari apropar l'estudiant a la realitat laboral i facilitar la seva inserció professional. Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional i tindrà l'oportunitat de treballar en equips interdisciplinaris.

Contingut detallat de l'estada de pràctiques (tasques)

Objectiu:

 • Participar en l'equip de treball de les Projeccions de població
 • Implementar el model de migració multiregional en les Projeccions de població
 • Determinar els patrons de la migració externa i la migració interna de Catalunya
 • Testejar el nou programari de la projecció de població

Tasques:

 • Elaborar programes per descriure la migració externa de Catalunya
 • Elaborar programes per descriure la migració interna de Catalunya
 • Calcular els patrons de migració interna de Catalunya a nivell dels àmbits del pla territorial i les comarques
 • Incorporar les hipòtesis de migració al programari de projecció
 • Testejar el programari de la projecció de població

Competències i resultats d'aprenentatge que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada de pràctiques

 • Analitzar les dades mitjançant l'aplicació de mètodes i tècniques estadístiques i treballar amb dades qualitatives i quantitatives.
 • Aplicar criteris de qualitat a les propostes i projectes.
 • Coordinar i treballar en equip amb grups potencialment multidisciplinaris.
 • Demostrar iniciativa i inquietud per tal d'actualitzar els coneixements.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar un estudi estadístic o de recerca operativa per a la resolució d'un problema real.
 • Identificar els models estadístics i de recerca operativa més adequats per a cada context i que permetin la presa de decisions.
 • Identificar i seleccionar les fonts d'obtenció de dades i depurar-les per tractar-les estadísticament.
 • Identificar la utilitat i la potencialitat de l'estadística en les diferents àrees de coneixement i saber aplicar-la adequadament per a extreure'n conclusions rellevants.
 • Interpretar resultats, extreure conclusions i elaborar informes tècnics.
 • Reconèixer la utilitat de la inferència estadística i de la recerca operativa i aplicar-les adequadament.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Resumir i descobrir patrons de comportament en l'exploració de les dades.
 • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet específiques de l'estadística i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.
 • Utilitzar correctament una bona part del programari estadístic i de recerca operativa existent, escollir el més apropiat per a cada anàlisi estadística i ser capaç d'adaptar-lo a les noves necessitats.
 • Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació.

Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora

Emissió informe final per a valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, tal i com recull el Conveni Marc.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona. (Signatura i segell)
Jordi Bartrolí i Molins. Degà de la Facultat de Ciències
Per l'entitat col·laboradora. (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló. Director