Saltar al contingut principal

Conveni 005/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A L'EXECUCIÓ DE L'ESTADÍSTICA CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA 2013

A Barcelona, 18 de març de 2013

REUNITS

D'una banda el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat).

De l'altra, el senyor Xavier Carbonell Roura, Director Gerent de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (en endavant la Cambra de Comerç de Barcelona).

ACTUEN

El primer en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en virtut del seu càrrec.

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'Estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que l'Idescat com a òrgan estadístic de la Generalitat, és responsable de gestionar l'execució del Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el desenvolupen.

Que, d'acord amb el que estableix l'article 4c de la Llei d'estadística de Catalunya, poden ser declarades estadístiques d'interès de la Generalitat les activitats estadístiques que fan, sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació per acord dels seus òrgans de govern i en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

Que la Cambra de Comerç de Barcelona ha portat a terme des de fa molts anys un conjunt d'enquestes sobre situació i expectatives empresarials a Catalunya per a diversos sectors d'activitat: Enquesta de conjuntura de la indústria, Enquesta de conjuntura de la construcció, Enquesta de conjuntura del comerç-minorista, Enquesta d'activitat del comerç-distribució, Enquesta de conjuntura del sector hoteler i Enquesta de conjuntura dels serveis a les empreses.

Que l'Idescat és l'organisme responsable, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, per dur a terme l'enquesta Clima empresarial de Catalunya 2013(en endavant CLEM-2013), actuació estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) corresponent a l'any 2013, la qual desplega l'activitat Indicadors del clima empresarial de les cambres de comerç integrada en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis o contractes.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions establir les bases adients en matèria d'actuacions estadístiques i, en conseqüència, subscriuen aquest Conveni atenent a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni.

L'objecte d'aquest Conveni és arbitrar els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Idescat, per tal de determinar les tasques i els recursos que aporten cadascuna d'ambdues institucions en l'actuació CLEM-2013 d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística oficial a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts.

A) Seran responsabilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona

 • Aportar els recursos econòmics per a la realització d'aquesta actuació estadística.
 • Lliurar a l'Idescat la informació relativa a empreses i establiments que pugui disposar la Cambra.

B) Seran responsabilitat de l'Idescat les activitats que segueixen:

 • Disseny de la mostra necessària per dur a terme l'enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat en el projecte tècnic.
 • Establiment i aplicació de criteris de substitució de les unitats d'anàlisi de la mostra, en cas de negativa a respondre el qüestionari.
 • Contractació de l'empresa especialitzada que ha de dur a terme l'enquestació a les empreses seleccionades, així com la realització de les tasques de caràcter tècnic i administratiu necessàries per tal de fer efectiva la contractació d'acord amb la legislació vigent.
 • Desenvolupar l'aplicació que genera i gestiona els qüestionaris en línia i que permet la descàrrega de dades a l'empresa encarregada de l'execució del treball de camp.
 • Coordinar les tasques de seguiment i control de l'operació de recollida de dades de l'enquesta dirigida a les empreses seleccionades.
 • Depuració, codificació i homogeneïtzació de l'arxiu resultant, així com l'execució del pla de tabulació establert en el projecte tècnic.
 • Lliurar a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats de l'estadística segons el calendari de disponibilitat (veure Annex II), així com, si s'escau, el fitxer de microdades seguint el protocol de cessió de dades establert per l'Idescat.
 • Proporcionar l'assistència tècnica i la informació estadística general necessària per tal d'emmarcar adequadament el projecte.

C) Seran activitats compartides entre les dues institucions signants les següents:

 • Dissenyar el projecte tècnic de l'enquesta CLEM-2013 per tal d'adaptar l'operació a la metodologia de l'Indicador de Confianza Empresarial Armonizado(ICEA) que realitzen l'INE i el Consejo Superior de Cámaras. Aquesta adaptació facilitarà la integració de les mostres de les dues enquestes i permetrà l'obtenció d'indicadors de confiança harmonitzats.
 • Disseny del  qüestionari previst en el projecte tècnic del CLEM-2013 (veure Annex I).
 • La delimitació sectorial i territorial de l'operació.
 • Definició del pla de tabulació tant pel que fa als resultats sintètics com als bàsics.
 • Disseny i execució del sistema més adient per a la difusió dels resultats estadístics obtinguts, d'acord amb els termes establerts en el projecte tècnic.

Tercera. Difusió de la informació

La Cambra de Comerç de Barcelona i l'Idescat validaran prèviament i conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria, els podran difondre en els termes que considerin oportuns i podran fer explotacions específiques dels seus resultats, amb les úniques limitacions que deriven del manteniment del secret estadístic i de la fiabilitat de les dades resultants.

Els resultats que es deriven d'aquesta operació són:

- Per a Catalunya:

 • Indicadors de confiança empresarial harmonitzats per a Catalunya (ICEHC). L'Idescat estudiarà la viabilitat d'obtenció d'aquests indicadors per a determinades desagregacions (sectors d'activitat, dimensió, etc).
 • Tabulació de l'Enquesta de Clima empresarial (en % i saldos), d'acord amb la desagregació que permeti el nou disseny tècnic.

- A nivell territorial:

 • ICEH de la demarcació cameral de Barcelona (ICEHB). L'Idescat estudiarà la viabilitat d'obtenció d'aquests indicadors per a determinades desagregacions (sectors d'activitat, dimensió, etc).
 • Tabulació del CLEM (en % i saldos) per a la seva demarcació cameral, d'acord amb la desagregació que permeti el nou disseny tècnic.

En el cas dels indicadors, l'Idescat lliurarà a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats de l'ICEH per a Catalunya i per a la demarcació territorial abans de les 9 hores del dia de la seva difusió. La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix el compromís de respectar l'embargament temporal dels resultats lliurats fins a la difusió per part de l'Idescat. La difusió es farà de manera simultània per part de les dues institucions.

En el cas de la tabulació del CLEM, l'Idescat lliurarà a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats corresponents a Catalunya, a la seva demarcació cameral i a l'Àrea metropolitana de Barcelona, amb un mínim d'una setmana abans de la seva difusió (Vegeu Annex II).

Ambdues parts assumeixen els compromisos de respectar els calendaris de lliurament de resultats i de difusió.

Per a la difusió de taules i gràfics dels esmentats resultats, la Cambra de Comerç de Barcelona farà constar la font corresponent:

 • En l'ICEHC i la tabulació del CLEM per a Catalunya:
  • "Font: Cambra de Comerç de Barcelona, a partir d'Idescat i INE".
 • En l'ICEHB i la tabulació del CLEM per a la demarcació cameral:
  • "Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona"
  • o "Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat".

D'altra banda, tota la informació estadística que es derivi de l'objecte d'aquest conveni, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Quarta. Secret estadístic

Les dades individuals obtingudes directament de l'execució de l'actuació estadística objecte d'aquest conveni, en tant que estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya, estan protegides pel secret estadístic en els termes establerts en el capítol IV de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Cinquena. Finançament del Conveni.

Per a la realització de la totalitat de l'objecte del Conveni a que fa referència la clàusula primera, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona aportarà en concepte de finançament del Conveni la quantitat de 40.000 euros, a l'efecte d'aconseguir una distribució equilibrada dels recursos aportats entre les parts signants per a la realització de les activitats que constitueixen l'objecte del Conveni.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona efectuarà una transferència al compte corrent indicat per l'Institut d'Estadística de Catalunya en el moment de la signatura del conveni.

Sisena. Comissió de seguiment.

Per al seguiment d'aquest acord, es constitueix una Comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la Comissió:

Per part de l'Idescat:

 • La Subdirectora General de Producció i Coordinació Estadística
 • El Responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques

Per part de la Cambra de Comerç de Barcelona:

 • El cap del Gabinet d'Estudis Econòmics
 • Un tècnic economista del Gabinet d'Estudis Econòmics

La Comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del Conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules. A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Setena. Vigència del Conveni.

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada ultimades les actuacions i obligacions descrites en la clàusula segona.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest Conveni, per duplicat en el lloc i en la data expressats al començament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Idescat
Xavier Carbonell i Roura
Director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona

Annex I. Qüestionari

ENQUESTA DE CLIMA EMPRESARIAL 2013. Trimestre X(t)

A l'atenció del Sr/a.                                                                                      [Identificador:      ]

INSTRUCCIONS D'EMPLENAMENT

La informació que se sol·licita ha de referir-se a l'ESTABLIMENT indicat a l'apartat A del qüestionari.

Dades d'identificació: Si observeu alguna incorrecció no oblideu anotar les dades correctes en l'apartat corresponent.

Persona de contacte: Si us plau, empleneu totes les dades sol·licitades.

A.   IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT

Nom                                                                                                                                             NIF                                                                                                                                                                    

Adreça                                                                                                                        

Codi postal      Municipi                                                                                              Província                               

Persona de contacte

Sr/a.                                                                                        Càrrec                                                                                                                                                                                  

Telèfon                              Fax                        Adreça electrònica                                                                              

Activitat de l'establiment

Descripció                                                                                                                                                                            

Modificacions en la identificació de l'establiment (empleneu només les dades que manquen o hagin canviat)

Nom                                                                                                                                             NIF                                                                                                                                                                    

Adreça                                                                                                                                 

Codi postal      Municipi                                                                                              Província                                         

Persona de contacte                                           

Sr/a.                                                                                        Càrrec                                                                                                                                                                                  

Telèfon                              Fax                        Adreça electrònica                                                                              

Activitat de l'establiment

Descripció                                                                   

 

B.   QÜESTIONARI

Important: Per a les preguntes següents responeu, si us plau, tenint en compte l'època de l'any en què ens trobem. Recordeu que les respostes han de referir-se a l'establiment que figura en l'apartat A d'identificació.

1.       Quin és el nombre d'ocupats del vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

         Menys de 10 ocupats......... 1            De 50 a 199 ocupats.......... 3         1.000 ocupats o més         5

         De 10 a 49 ocupats............ 2            De 200 a 999 ocupats........ 4

2.       Com valoraríeu la marxa del negoci en el vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                                    Favorable        Normal            Desfavorable

a.      Al trimestre X(t).............................................. 1                  2                     3

b.      Per al trimestre X(t+1)...................................  1                  2                     3

3.       Al trimestre X(t) si es compara amb trimestre X(t-1), quina tendència han seguit les variables següents sobre l'activitat del vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                 Va                      Es va                 Va

                                                                 augmentar         mantenir            disminuir                                   

a.      Facturació.........................        1                       2                       3                               

b.      Persones ocupades..........         1                       2                       3                               

c.      Nivell de preus..................         1                       2                       3                               

4.       Al trimestre X(t+1), quina tendència creieu que seguiran les variables següents sobre l'activitat del vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.                         

                                                                                   Es

                                                        Augmentarà        mantindrà        Disminuirà                                      

a.      Facturació........................ 1                        2                       3

b.      Persones ocupades.......... 1                        2                       3

c.      Nivell de preus.................. 1                        2                       3

5.       (Només al sector INDÚSTRIA) Quin ha estat, aproximadament, en percentatge (sense decimals), el grau d'utilització de la vostra capacitat productiva durant el trimestre X(t)?

                     %

6.       (Només al sector INDÚSTRIA) Quin serà, aproximadament, en percentatge, el grau d'utilització de la vostra capacitat productiva per al trimestre X(t+1)?

                     %

 

PREGUNTES AL SEGON I QUART TRIMESTRE

7.       Prenent com a referència el semestre, com valoraríeu les exportacions en el vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                         Van                 Es van         Van

                                                                             augmentar      mantenir      disminuir                                         

a.      Al semestre actual respecte l'anterior............. 1                      2                 3                  4   No exporta

                                                                                                 Es

                                                                    Augmentaran  mantindran  Disminuiran

b.      Al proper semestre respecte l'actual............... 1                      2                 3                  4   No exporta

PREGUNTES NOMÉS AL QUART TRIMESTRE

8.       Prenent com a referència l'any, com valoraríeu les inversions del vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                                Van                    Es van                Van

                                                                                augmentar         mantenir             disminuir                             

a.      L'any (X) respecte l'(X-1)........................ 1                         2                      3            

                                                                                                       Es

                                                                       Augmentaran     mantindran         Disminuiran

b.      L'any (X+1) respecte l'(X)........................ 1                         2                      3            

 

9.       Al llarg de l'any (X), quins factors creieu que limiten la marxa del negoci o l'activitat del vostre establiment? Assenyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                                                        Sí                       No

a.       Debilitat de la demanda.................................................. 1                       6

b.       Manca de mà d'obra adequada....................................... 1                       6    

c.       Insuficiència d'equipament.............................................. 1                       6

d.       Dificultats financeres...................................................... 1                       6

e.       Augment de la competència........................................... 1                       6

f.         Altres factors................................................................ 1                       6

                        (Especifiqueu-los:                    )

 

C.   PANEL D'OPINIÓ D'ACTUALITAT

(espai reservat a 3 o 4 preguntes cada trimestre)

OBSERVACIONS:

En agraïment per col·laborar en aquesta estadística, els establiments que retornin el qüestionari emplenat dins de termini i ho demanin expressament podran rebre, en finalitzar l'estudi i a través del correu electrònic, un informe confidencial i personalitzat amb les seves respostes comparades amb les respostes dels establiments del seu sector i/o dimensió.

        Sol·licito rebre l'informe confidencial. (Recordeu comprovar l'adreça de correu electrònic.)

L'Institut d'Estadística de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la vostra col·laboració.

Annex II. Calendari d'execució del CLEM. 2013.

I trim. 2013 II trim. 2013 III trim. 2013 IV trim. 2013
Previsió Treball de Camp (previsió) Del 15 de març a l'1 d'abril de 2013 Del 15 de juny a l'1 de juliol de 2013 Del 15 de setembre a l'1 d'octubre de 2013 Del 15 de desembre de 2013 a l'1 de gener de 2014
Intercanvi fitxers de microdades amb INE Aproximadament una setmana abans de la difusió per tal de permetre la integració dels fitxers de microdades
Indicadors de confiança empresarial harmonitzats (ICEH) La Cambra de Comerç de Barcelona disposarà dels Indicadors el dia abans de la difusió per part de l'Idescat
Difusió dels ICEH 9 d'abril 9 de juliol 9 d'octubre Pendent(1)
Lliurament de la tabulació del CLEM i de sèries històriques Entre 3 i 4 dies després de la difusió dels ICEH. En cap cas el termini que restarà fins a la difusió de la tabulació del CLEM serà inferior a una setmana.
Difusió de la tabulació del CLEM 19 d'abril 19 de juliol 18 d'octubre Pendent(2)

(1) Subjecte als acords amb l'INE per a l'elaboració del calendari de difusió de l'any 2014.

(2) S'estima un termini de 10 a comptar des de la difusió dels ICEH, com a la resta de trimestres.