Saltar al contingut principal

Conveni 005/2014

ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ JUVINTER

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), que actua en nom i representació d'aquest, segons nomenament atorgat per Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadistica de Catalunya.

D'una altra, la senyora Lourdes Garcia i Moreno, presidenta de la Fundació Juvinter (Joventut, Inserció i Tècniques Reutilització), que actua en nom i representació d'aquesta fundació, amb NIF G62246038, segons poder atorgat davant del notari de Barcelona, Sr. José Eloy Valencia Docasar, el dia 10 de febrer de 2000, amb el núm.452 del seu protocol.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest document, i

MANIFESTEN

Que en data 16 d'abril de 2013 ambdues parts varen signar un conveni de col·laboració, l'objecte del qual consisteix en l'establiment d'unes línies de col·laboració entre la Fundació Juvinter i l'ldescat per a possibilitar la reutilització de material informàtic i béns mobles de l'ldescat que hagin estat qualificats, segons el procediment legalment establert, com a béns mobles de desferra, en els termes que disposa l'article 109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat.

Que la clàusula setena del citat conveni preveu la seva pròrroga expressa per anys naturals mitjançant acord exprés de pròrroga, a partir de la finalització de Ia seva vigència en data 31 de desembre de 2013.

Que ambdues parts tenen interès en formalitzar aquest acord de pròrroga per tal que la relació nascuda del conveni continuï desplegant els seus efectes.

ACORDEN

Únic.- Pròrroga expressa

Es prorroga, amb efectes 1 de gener i fins a 31 de desembre de 2014, el conveni de col·laboració, signat per l'lnstitut d'Estadistica de Catalunya i la Fundació Juvinter en data 16 d'abril de 2013, en els seus estrictes termes.

L'alienació de béns mobles de desferra que es faci a l'empara del conveni es formalitzarà mitjançant un annex que s'incorporarà, amb valor contractual, a aquest conveni.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Per l'Idescat
Frederic Udina
Per JUVINTER
Lourdes Garcia

ANNEX

RELACIÓ DE BÉNS INFORMÀTICS I D'ALTRA MENA QUE CONFORMEN L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU D'ALIENACIÓ
Marca Model Núm. de sèrie Núm. inventari
Servidor HP-COMPAQ DL385 G2 CZC7202PKP 92926
Servidor HP-COMPAQ DL380 GB8602W5V9 92923
Servidor HP-COMPAQ DL360 GBJ50701GV 13708
Servidor HP-COMPAQ DL360 GBJ44210K8 13657
Monitor Philips 150s4 CX000331287016 13824
Monitor HP LP2466 CZK82305MK 92869
Escànner HP HP Scanjet 5200C SG01D130FW 13150
Escànner HP HP Scanjet 5200C SG01D130G9 13159
Cabina Discos HP-COMPAQ EVA 6400 GB80605VTM 92922
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08578 13254
Telèfon Philips Sopho Base Line AHABBE 77336 92732
Telèfon Philips Sopho Base Line AJKABE 47282 92729
Telèfon Philips Sopho Base Line AHAJBE 26406 13256
Telèfon Philips Sopho Base Line AHAJBE 26594 13261
Telèfon Philips Sopho Base Line AFACBEO 32500 92723
Telèfon Philips Sopho Base Line AFACBEO 32494 92727
Telèfon Philips Sopho Base Line AEKJBE 023563 92723
Telèfon Philips Sopho Base Line AEKJBE 023394 92715
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08488 13255
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08490 92718
Telèfon Philips Sopho Base Line AFACBEO 32492 92722
Telèfon Philips Sopho Base Line AKAJBE 26647 92721
Telèfon Philips Sopho Base Line AJKABE 47288 92719
Telèfon Philips Sopho Base Line AJKABE 465654 92724
Telèfon Philips Sopho Base Line AHABBE 77468 92728
Telèfon Philips Sopho Base Line AKAJBE 26430 13270
Telèfon Philips Sopho Base Line AHABBE 77462 92726
Telèfon Philips Sopho Base Line AHABBE 77313 92725
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08590 13269
Telèfon Philips Sopho Base Line AEKJBE 023397 92713
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08577 13253
Telèfon Philips Sopho Base Line AJKABE 46652 92731
Telèfon Philips Sopho Base Line AHAJBE 26566 13260
Telèfon Philips Sopho Base Line AHAJBE 26588 13259
Telèfon Philips Sopho Base Line AKAJBE 26648 13267
Telèfon Philips Sopho Base Line AAADBE 08482 13258
Telèfon Philips Sopho Base Line AKAJBE 26593 13266
Telèfon Philips 3522 1478 B92 11454
Telèfon Philips 3522 2158 B92 10773
Telèfon Philips 3522 2160 B92 11445
Telèfon Philips 3522 0096 G88 11408
Telèfon Philips 3522 07725 G88 11420
Telèfon Philips 3522 1472 B92 11423
Telèfon Philips 3522 0907 G88 11405
Telèfon Philips 3522 1477 B92 11451
Telèfon Philips 3522 1474 B92 11409
Telèfon Philips 3522 2153 B92 11385
Telèfon Philips 3522 1941 E88 11429
Telèfon Philips 3522 2151 B92 11906
Telèfon Philips 3522 0624 G88 11461
Telèfon Philips 3522 0623 G88 12311
Telèfon Philips 3522 1592 E88 11458
Telèfon Philips 3522 0987 G88 11452
Telèfon Philips 3522 2154 B92 11430
Telèfon Philips 3522 0091 G88 11406
Telèfon Philips 3522 2152 B92 12153
Telèfon Philips 3522 1599 E88 11369
Telèfon Philips 3522 0722 G88 11442
Telèfon Philips 3522 2155 B92 11368
Telèfon Philips 3522 0723 G88 11450
Telèfon Philips 3522 1600 E88 11382
Telèfon Telefònica-AMPER Teide "R" BB280309 10784
Telèfon Telefònica-AMPER Teide "R" BB280467 12217
Telèfon Telefònica-AMPER Teide "R" BB187681 12842
Telèfon General Electric (sense especificar) NO 11752
Telèfon General Electric (sense especificar) NO 12192
Telèfon Telefònica-AMPER Teide "D DC/MF" A010 12174
Telèfon Telefònica-AMPER Teide "DC/MF" B010 12760
Telèfon Panasonic KX-T3610H ILBHA055537 12363
Telèfon Panasonic KX-T3823BH 0LBHA050115 10774
Centraleta Telf. Philips Sopho Executive 1541 12215
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012135
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012075
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012127
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012126
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012109
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012105
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 011472
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 013294
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 011473
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 52/183 012136
Cadira DYNA MOBEL DYNA 50 50/023 012478
Cadira 011056
Armari FARCE 120 x 55 x 75 cm 010890
Calculadora MERCURY PROFESSIONAL SERIES 2600 10560377 010915
Sabonera MEDICLINICS DJ0160AS 92640
Sabonera MEDICLINICS DJ0160AS 92641