Saltar al contingut principal

Conveni 005/2019

CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA, I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ D'ESTADÍSTICA OFICIAL "INDICADORS DELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE"

REUNITS

D'una banda, el senyor Aleix Villatoro Oliver, per suplència de la secretària general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons Decret 13/2018, de 2 de juny, de nomenament (DOGC 7634 – 04.06.2018). Actua en ús de les facultats previstes a l'article 1.2 de la Resolució EXI/404/2019, de 18 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en diversos òrgans del Departament (DOGC 7819 – 27.02.2019), modificada per la Resolució EXI/677/2019, de 20 de març (DOGC 7839 – 20.03.2019) i per la Resolució EXI/144/2019, de 28 de gener (DOGC 7799 – 30.01.2019) per la qual s'estableix la suplència de la secretària general.

D'altra banda, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

La primera, en nom i representació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 1.2 de la Resolució EXI/404/2019, de 18 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 7819, de 27.2.2019), modificada per Resolució EXI/677/2019, de 20 de març, i a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (d'ara endavant, CADS).

El segon, en nom i representació de l'Idescat, organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb seu a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

1. Que el 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució A/RES/70/1 "Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible", que conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (d'ara endavant, ODS) i 169 fites associades a assolir en l'horitzó de l'any 2030.

2. Que la resolució anterior apunta que els governs (juntament amb els grups d'interès) han de dissenyar processos d'implementació que tinguin en compte les realitats, capacitats i nivells de desenvolupament dels respectius territoris, respectant les seves polítiques i prioritats.

3. Que el paràgraf 75 de l'esmentada resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

4. Que la Comissió Estadística de les Nacions Unides, en la 48a sessió de març de 2017, va acordar el marc global d'indicadors de l'Agenda 2030, que conté 232 indicadors individuals. Aquest marc va ser adoptat el 6 de juliol de 2017 per l'Assemblea General de les Nacions Unides a través de la resolució A/RES/71/313.

5. Que Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea, té el mandat de fer un seguiment regular dels progressos que s'han fet en l'assoliment dels ODS a escala de la UE i, amb aquest fi, disposa d'una llista de 100 indicadors sobre els ODS, que actualitza regularment.

6. Que l'any 2016 el Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a la XI legislatura, es va comprometre a desenvolupar un pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 i a elaborar un sistema integrat d'objectius i indicadors per avaluar el nivell de compliment dels ODS.

7. Que aquest compromís d'aplicar els ODS a Catalunya s'ha reiterat mitjançant el Pla de Govern per a la XII legislatura, que preveu la participació en l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030, i l'aprovació i execució del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030.

8. Que el 14 de febrer de 2017 el Govern de Catalunya va aprovar, a proposta de les persones titulars del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i del de Territori i Sostenibilitat, l'inici del procés d'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i la creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració d'aquest Pla, que s'integra en el departament competent en matèria exterior.

9. Que el 24 d'abril de 2019 el Govern de Catalunya va aprovar, a proposta de les persones titulars del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i del de Territori i Sostenibilitat, l'elaboració del document de base d'un acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i de modificació de l'Acord del Govern, de 14 de febrer de 2017, per a l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla a Catalunya.

10. Que, per tal de fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de Catalunya en relació amb els ODS, és necessari incorporar un sistema integrat d'indicadors a l'estadística oficial de Catalunya.

11. Que ambdues parts consideren rellevant disposar d'un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels ODS de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

12. Que l'Idescat ha incorporat el càlcul dels indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible al Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019, aprovat pel Decret 272/2018, de 20 de desembre. D'acord amb aquest programa, els organismes responsables del càlcul d'aquests indicadors són l'Idescat i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

13. Que l'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, preveu que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen poden establir convenis de col·laboració amb l'Idescat per a l'intercanvi d'informació estadística i l'aprofundiment de les seves relacions.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir les bases de col·laboració entre ambdues parts per a l'execució de l'actuació d'estadística oficial "Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible" recollida en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019 (en endavant, PAAE 2019).

SEGONA. Compromisos del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència es compromet a aportar el coneixement sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, i vehicular les demandes de les dades necessàries per al càlcul dels indicadors en base catalana que estiguin en disposició dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Interdepartamental per a I'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.

TERCERA. Compromisos de l'Idescat

L'Idescat, a través de les seves unitats tècniques:

 • aportarà el coneixement estadístic sectorial del qual disposa i que és necessari per a la materialització de l'objecte del conveni.
 • revisarà la metodologia associada al càlcul dels indicadors i en plantejarà la serva redefinició, si s'escau, per adaptar-la a l'àmbit català.
 • elaborarà els indicadors derivats de les fonts d'informació que disposa, vinculades a les estadístiques sota el seu àmbit de responsabilitat.
 • difondrà els indicadors dels Objectius de desenvolupament sostenible en el seu web, portal de l'estadística oficial catalana.

QUARTA. Àmbit del PAAE 2019 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent:

10 02 05

Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

Ressenya: El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució 'Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible' (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l'horitzó de l'any 2030. El paràgraf 75 d'aquesta resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. A nivell europeu, Eurostat disposa d'una bateria de 100 indicadors per al seguiment i avaluació dels ODS. A Catalunya, el Pla de Govern per a la XII legislatura preveu aplicar els ODS mitjançant l'aprovació i execució del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. Per tal de fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de Catalunya en relació amb els ODS, és necessari incorporar un sistema integrat d'indicadors a l'estadística oficial de Catalunya. Els treballs que s'executaran aquest any es concretaran en l'estudi de viabilitat per a la constitució d'un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels ODS de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat. Per la seva part, els responsables directes de cada un dels indicadors proposats els elaboraran d'acord amb la metodologia i criteris de qualitat establerts en el si del grup de treball interdepartamental.

CINQUENA. Obligacions econòmiques

El cost de l'actuació PAAE 2019 objecte d'aquest conveni anirà a càrrec de les parts subscrivents en forma de recursos humans i materials propis per al compliment de les obligacions assumides, sense que en cap cas es prevegin aportacions econòmiques de cap de les dues parts.

SISENA. Naturalesa

Aquest conveni té naturalesa d'acord intraadministratiu i, les parts acorden voluntàriament acollir-se a la tramitació que estableixen els articles 110 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

SETENA. Protecció de dades i secret estadístic

En relació amb la informació que tractin, les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals, avui representada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En concret, es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i el respecte al principi de minimització de les dades, a no tractar-les per a una finalitat diferent a l'objecte d'aquest conveni, a no comunicar-les a tercers i a fer extensiu aquest compromís a tots els seus treballadors i col·laboradors implicats en la seva execució i amb accés a la informació.

Així mateix, les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de la informació tractada, en els termes establerts a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de confidencialitat i el deure de guardar secret estadístic es mantindran fins i tot després de la vigència d'aquest conveni i de que hagin finalitzat les activitats relatives a la seva execució.

VUITENA. Comissió de Seguiment

1. A la signatura d'aquest conveni es constituirà una Comissió de Seguiment, formada pels següents representants d'ambdues parts:

 • a. Per l'Idescat:
  • La persona titular de la Sub-direcció general de Producció i Coordinació.
  • La persona responsable de l'Àrea d'Empresa i Ocupació.
 • b. Pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència:
  • La persona titular de la direcció del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
  • La persona que ocupi el càrrec de cap del Gabinet Tècnic.

Actuarà com a secretari/ària la persona responsable de gestió de projectes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

A les reunions de la Comissió de Seguiment podran assistir-hi altres persones, quan ho acordin així ambdues parts, si ho consideren convenient.

2. La Comissió de Seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de Seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

3. La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

NOVENA. Difusió dels resultats

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i l'Idescat validaran conjuntament la difusió dels resultats d'aquesta estadística.

L'Idescat difondrà els resultats d'aquesta actuació estadística a través del seu lloc web i permetrà la reutilització de la informació que es difongui sempre que se citi la font de procedència, no s'alteri ni es desnaturalitzi la informació, i s'especifiqui la data de l'última actualització de la informació. En cas que es difongui informació sotmesa a una llicència especial, així s'indicarà en el lloc corresponent.

DESENA. Vigència

El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte.

Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga expressa acordada per les parts abans que finalitzi el termini de vigència. En tot cas, el termini total de durada del conveni, pròrrogues incloses, no serà superior a cinc anys.

ONZENA. Resolució

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se'n acordat la pròrroga.
 • b) L'acord unànime de les parts signants manifestat per escrit.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
 • d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

La resolució anticipada del conveni s'ha de formalitzar en un document signat per les parts, on s'especifiqui la causa de resolució. La Comissió de Seguiment, descrita a la clàusula vuitena d'aquest conveni, decidirà la forma de finalitzar les actuacions en curs.

DOTZENA. Publicitat

110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb la publicació d'aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

TRETZENA. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquest conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, els dirimiran les pròpies parts signatàries de l'acord.

I, en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les clàusules, les dues parts aquí presents s'afirmen i es ratifiquen en el seu contingut i signen el present conveni a 22 de juliol de 2019

Secretària general. Per delegació del conseller d'Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència (Resolució EXI/404/2019 de 18 de febrer DOGC núm. 7819 de 27.02.2019, modificada per Resolució EXI/677/2019 de 20 de març, DOGC 7839 De 25.03.2019)
Xavier Cuadras Morató
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya