Saltar al contingut principal

Conveni 006/2014

ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUPF I INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Referència: 13-631-002

1. Dades de l'estudiant

Nom i cognoms: MARTA FERRAN BAGUR

Estudis als quals està matriculat: Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UPF)

DNI: 46148854K    NIA: 145843

Adreça:  

Telèfon:      Correu electrònic:  

2. Dades de les pràctiques

Modalitat de pràctiques: curriculars

Nom i codi de l'assignatura: 31652-Practicum 1

Nombre de crèdits: 5+5 ECTS

3. Projecte formatiu

Competències que s'han d'assolir:

Competències genèriques: Capacitat tècnica, capacitat d'aprenentatge, administració de la feina, habilitats de comunicació oral i escrita, sentit de la responsabilitat, facilitat d'adaptació, creativitat i iniciativa, implicació personal, motivació, puntualitat, relacions amb el seu entorn laboral, capacitat de treball en equip, receptivitat a les crítiques.

Competències específiques: Desenvolupar el coneixement pràctic dels aspectes financers, comercials, logístic i internacionals de l'empresa.

Activitats que s'ha de desenvolupar: Suport a la validació dels resultats empresarials de l'Enquesta de Consums Intermedis 2011, en el marc del projecte Input-Output.

4. Durada, horari i període de realització

Horari: de dilluns a dijous, de 15.00 a 19.00 hores

Nombre total d'hores: 324

Data d'inici i de finalització: 03/02/2014 - 30/06/2014

5. Lloc de realització de les pràctiques

Centre de treball: IDESCAT

Adreça: Via Laietana, 58 Barcelona

6. Tutors

Per la UPF:

Nom: Teresa M . Monllau   Càrrec: Tutora de Pràctiques

Telèfon: 93 542 24 05   Correu electrònic: teresa.monllau arrova upf punt edu

Per l'entitat col·laboradora

Nom: Jesús Muñoz Malo   Càrrec: Tècnic

Telèfon: 93 557 30 61   Correu electrònic: jmalo arrova idescat punt cat

7. Pla de seguiment

Informe final del tutor de l'entitat: model de l'annex 2   Entrega: 30/06/2014

Memòria final de l'estudiant: és un requisit necessari per avaluar l'estada de pràctiques. Entrega: 30/06/2014

8. Criteris d'avaluació

Avaluació final del tutor acadèmic

Curriculars: l'avaluació serà seguint el criteri numèric de 0 a 10.

9. Ajuts a l'estudi, si escau

Quantia: Sense remuneració

Forma de pagament: -

10. Compromisos de l'estudiant

L'estudiant declara:

  • Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb l'entitat
  • Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen del conveni subscrit entre la FUPF i l'entitat INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA en data 11/12/2012, així com les relacionades en aquest annex.
  • Que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles.
  • Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés en mèrits de la seva col·laboració amb l'entitat INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
  • Que es compromet a subscriure una assegurança privada que cobreixi eventuals accidents o malalties (només en cas d'estudiants majors de 28 anys).

En prova de conformitat, signen aquest annex, per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, en data 03/02/2014.

Per la UPF
VICENTE ORTUN RUBIO. Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Per l'entitat col·laboradora
FREDERIC UDINA I ABELLÓ. Director
L'estudiant en pràctiques
MARTA FERRAN BAGUR