Saltar al contingut principal

Conveni 006/2018

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DE L'ENQUESTA ECONÒMICA DELS SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

REUNITS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, representat pel senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 23/2016, de 14 de gener, d'acord amb el règim d'atribució de competències del Departament i de la Resolució BEF/573/2006, d'1 de març, de delegació de competències de la persona titular de la Conselleria de Benestar i Família en diversos òrgans del Departament, i en ús de les competències que li corresponen d'acord amb l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i segons el que estableix l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27 de febrer de 2014), amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana, 58.

EXPOSEN

1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència en l'àmbit de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, entre d'altres, i considera prioritària la disponibilitat d'informació el més acurada possible sobre els recursos d'atenció social existents a Catalunya, així com sobre el seu impacte en l'economia catalana.

2. Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen"

3. Que en el Programa anual d'actuació estadístic de Catalunya 2018 es contempla com a estadística oficial i d'interès de la Generalitat, l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, a la qual s'assigna el codi 05.02.01.

4. Que les dues institucions venen treballant conjuntament des de l'any 2009 en crear la base informativa necessària per a conèixer adequadament el sector productiu i provisor dels serveis socials i poder elaborar uns Comptes dels Serveis Socials. En aquest sentit, ja es considera com a consolidada l'Enquesta econòmica als centres i les entitats de serveis socials. Durant l'any 2017 s'ha estat treballant, d'acord amb el previst en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, en la recopilació i síntesi de tota la informació disponible, tant de procedència administrativa com estadística, sobre l'ajuda domiciliària amb l'objectiu d'elaborar les taules bàsiques necessàries per incorporar-les als comptes de serveis socials, així com en les bases per a l'elaboració d'una Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària que reculli la informació d'aquests serveis des de la perspectiva de les unitats productores.

4. Els acords regulats en aquest conveni s'ajusten a allò previst als articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) . En aquest sentit convé tenir en compte que l'Idescat és l'organisme responsable de l'operació de camp i que assumeix d'entrada la cobertura de totes les despeses necessàries per a la correcte realització de les activitats previstes, tot i que després rep aportacions que rescabalen aquesta despesa inicial.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l'execució, en el període 2018–2019, dels treballs necessaris per a la realització de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats.

L'enquesta, en tant que estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupin i la resta de normativa d'aplicació a l'estadística oficial.

Segon. Característiques bàsiques de l'operació

L'operació estadística es caracteritza pels següents elements bàsics:

 • El directori de referència estarà composat pels serveis d'atenció domiciliària inscrits en el Registre d'entitats, serveis i establiments socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que conté aproximadament uns 500 serveis. D'altra banda l'enquesta s'adreçarà també als ens locals titulars d'àrees bàsiques de serveis socials i, si és considera tècnicament oportú, a aquells altres municipis que hagin assumit la gestió del servei d'atenció domiciliària.
 • L'enquesta es considera de caràcter pilot, atès que no es coneix cap experiència de referència i el directori disponible presenta incerteses sobre la seva exhaustivitat i la caracterització dels serveis.
 • L'enquesta serà censal davant les dificultats en realitzar-ne una estratificació adequada i al mateix temps per possibilitar un correcte diagnòstic i correcció del directori.

Tercer. Calendari dels treballs

Abril a Agost de 2018: Durant aquests mesos es realitzaran els treballs de disseny i programació del treball de camp, així com la preparació del qüestionari electrònic per Internet i l'aplicació informàtica de gestió del treball de camp.

Setembre a novembre de 2018: Realització del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. L'operació es realitzarà per internet amb seguiment telefònic i correu electrònic i postal.

Desembre de 2018 a juny de 2019: Validació, depuració i tabulació dels resultats. Elaboració dels quadres bàsics descriptius del conjunt dels serveis, del personal ocupat, de les persones beneficiàries, del finançament i de la despesa.

En el cas que així ho decideixi la Comissió de Seguiment, i atenent al caràcter pilot de l'operació, els resultats podrien ser difosos públicament, de manera coordinada per ambdues Institucions, durant el mes de juliol de 2019.

Quart. Obligacions de les parts

Seran obligacions conjuntes d'ambdues institucions les que segueixen:

 • Constituir un equip de direcció de l'operació format per personal tècnic de les dues institucions.
 • Definir els conceptes a utilitzar en l'enquesta.
 • Dissenyar els qüestionaris i el procediment de recollida de dades.
 • Identificar la informació de validació i contrast de les enquestes.
 • Dissenyar el pla de tabulació.
 • Dissenyar i executar el pla de difusió de l'enquesta, en el cas que així ho acordi la Comissió de Seguiment.
 • Garantir la integració efectiva de la perspectiva de gènere de l'enquesta, d'acord amb l'article 56 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Seran obligacions específiques de l'Idescat:

 • Proporcionar l'assistència tècnica en aspectes estadístics i metodològics, així com la informació estadística general necessària per tal d'emmarcar adequadament el projecte.
 • Constituir i preparar adequadament l'equip humà i tècnic necessari per a la realització del treball de camp.
 • Crear les aplicacions informàtiques necessàries per al correcte desenvolupament del treball de camp.
 • Dirigir, executar i controlar el treball de camp.
 • Custodiar les microdades identificades resultants de l'enquesta i gestionar les cessions sense identificació de les mateixes dins el compliment de la legalitat sobre protecció de dades i previ acord de la Comissió de Seguiment d'aquest conveni.
 • Posar a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les microdades de l'enquesta. Aquestes dades es lliuraran degudament anonimitzades en un fitxer segur i només seran utilitzades amb finalitats estadístiques.
 • Lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies els principals resultats de l'explotació tan aviat com estiguin disponibles i, com a màxim, durant la primera quinzena del mes de juny de 2019.

Seran obligacions específiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 • Aportar la informació administrativa necessària per dur a terme el projecte, d'acord amb els procediments i calendaris que es determinin.
 • Participar en el seguiment del treball de camp.

Cinquè. Comissió de Seguiment

A la signatura d'aquest conveni es constituirà una Comissió de Seguiment, formada per la persona responsable de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Idescat i la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Hi actuarà com a secretari la persona responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Idescat.

A les reunions de la Comissió de seguiment podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, si ho consideren convenient.

La Comissió de seguiment és l'òrgan de supervisió de les parts dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Sisè. Finançament

El cost total estimat per al 2018 del disseny de l'enquesta, els qüestionaris i l'aplicació informàtica, així com de la preparació i realització del treball de camp, és de 90.216 euros (noranta mil dos-cents setze euros).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà a l'Idescat, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb les previsions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la quantitat màxima de 40.000 euros (quaranta mil euros), que representa aproximadament un 44,34% del cost total estimat, a càrrec de la partida pressupostària D/430604000/121C/0000.

Aquest import es transferirà a l'Idescat en un únic pagament per la totalitat de l'import compromès al mes de desembre del 2018, un cop la Comissió de seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat referents a la certificació del cost i a la Memòria tècnica d'execució corresponents al disseny de l'enquesta, els qüestionaris i l'aplicació informàtica, així com de la preparació i realització del treball de camp. Finalment, l'Idescat elaborarà la liquidació corresponent d'acord amb els articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) la qual cosa pot suposar una variació respecte a la quantitat determinada en el paràgraf anterior.

Setè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter individual que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, atès el caràcter d'estadística oficial de l‘enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Vuitè. Difusió dels resultats

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de l'enquesta es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Si la Comissió de Seguiment acorda la difusió pública dels resultats, les parts signants d'aquest conveni, mitjançant l'esmentada Comissió, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta. La difusió d'explotacions addicionals realitzades per qualsevol de les dues parts requerirà l'acord mutu i el reconeixement de coherència amb els resultats sintètics i bàsics publicats.

Pel que fa a les publicacions i a la resta de productes de difusió, hi constaran representades les institucions signatàries d'aquest conveni.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Novè. Vigència del Conveni

El present conveni tindrà vigència fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2019.

Desè. Resolució

El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé resoldre el conveni.
 • c) Quan es doni la impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Onzè. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquest conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la seva Comissió de seguiment i, si arribés el cas, per les pròpies parts signatàries de l'acord.

I, en prova de conformitat, les parts que l'atorguen signen el present conveni.

Josep Ginesta i Vicente
Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya