Saltar al contingut principal

Conveni 007/2017

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

(Projecte formatiu derivat del Conveni de cooperació educativa 006/2017)

1. NÚMERO DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)

1.1 Número del projecte formatiu: GC19500

1.2 Data del projecte formatiu: 31-01-2017

1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): BIOUB17096

1.4 Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 31-01-2017

2. DADES DE LA UNIVERSITAT

2.1 Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat de Biologia

2.2 Nom del tutor: JORDI ROCA JUSMET

2.3 Correu electrònic de contacte del tutor: jordiroca@ub.edu

3. DADES DE LA INSTITUCIÓ

3.1 Nom de la institució: Institut d'Estadística de Catalunya

3.2 Nom del tutor: JORDI GALTER PAREJA

3.3 Telèfon de contacte del tutor: 93557317

3.4 Correu electrònic de contacte del tutor: climaempresarial arrova idescat punt cat

4. DADES DE L'ESTUDIANT (les emplena la UB)

4.1 Nom de l'alumne: CLÀUDIA TORRENS FLORES

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES

5.1 Tipus d'ensenyament: GRAU

5.2 Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant:

5.3 Tipus de pràctiques: CURRICULARS

Grau de Ciències Ambientals

5.4 Nom de l'assignatura (només en el cas que siguin pràctiques curriculars): Pràcticum I

5.5 Nombre de crèdits ECTS (només en el cas que siguin pràctiques curriculars): 6

DADES DEL PROJECTE FORMATIU

6.1 Nombre total d'hores de pràctiques: 150 hores

6.2 Nombre d'hores per dia (aproximadament):

  • dilluns, dimarts i dimecres, 3 hores a la tarda de les 14.30 a les 17.30 hores; dijous, 3,5 hores al matí de 10 a 14 hores. Això faria 12,5 hores setmanals

6.3 Període: del 2 de febrer al 15 de maig de 2017

6.4 Adreça postal on l'estudiant realitzarà les pràctiques: Via Laietana, 58. 08003 Barcelona

6.5 Nom del departament o àrea funcional de la institució on l'estudiant realitzarà les pràctiques: Àrea d'Empresa i Ocupació

6.6 Descripció de les tasques a desenvolupar per l'estudiant en les pràctiques:

Es tracta de revisar l'estat de la qüestió sobre el debat de les pressions ambientals generades pel turisme mitjançant consulta bibliogràfica i centrar el pràcticum i posterior TFG en l'anàlisi del cas català, i en particular en les emissions de CO2 lligades al transport.

6.7 Descripció de les competències específiques del títol a desenvolupar per l'estudiant en les pràctiques:

  • Les associades a les tasques que es descriuen a l'apartat 6.7.

6.8 Descripció de les competències transversals o generals a desenvolupar per l'estudiant en les pràctiques:

  • Gestió de la informació, gestió del temps, comunicació, treball en equip, idiomes, informàtica, pensament analític i crític, resolució de problemes i presa de decisions.

7. AJUTS I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS (les emplena la UB)

7.1 Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant, si s'escau: 0 €

7.2 Contraprestació econòmica a la UB, si s'escau: 0 €

8. OBSERVACIONS

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària del conveni de col·laboració. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d'aquest projecte formatiu, podran afegir-ne d'altres previ acord d'ambdues parts. En cas que s'incloguin altres continguts, aquests s'hauran d'acompanyar en un full a part d'aquest projecte formatiu.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L'ESTUDIANT

Les dades personals que apareixen en aquest conveni seran incorporades al fitxer "FeinaUB" per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. Es cediran les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora en la qual es realitzarà el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, així com a complir amb les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, la negativa davant d'aquesta cessió impossibilitarà la formalització d'aquest conveni. En qualsevol cas, es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general@ub.edu

10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

L'entitat col·laboradora pot oferir a l'estudiant la formalització d'un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la informació que, en l'execució d'aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l'efecte exemplificatiu, es tracta d'informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d'ordinador. Amb la signatura d'aquest acord de confidencialitat, l'estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de caràcter confidencial.

El centre de la UB
(Gustavo A. Llorente Cabrera, Degà de la Facultat de Biologia, signatura i segell)
L'estudiant en pràctiques
(Clàudia Torrens Flores, signatura)
L'Institut
(Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, signatura i segell)