Saltar al contingut principal

Conveni 007/2018

Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018, homologable als estàndards europeus (EU-SILC)

REUNITS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, representat pel senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 23/2016, de 14 de gener, d'acord amb el règim d'atribució de competències del Departament i de la Resolució BEF/573/2006, d'1 de març, de delegació de competències de la persona titular de la Conselleria de Benestar i Família en diversos òrgans del Departament i en ús de les competències que li corresponen d'acord amb l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i segons el que estableix l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm.6571 de 27 de febrer de 2014), amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana, 58.

EXPOSEN

1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència en l'àmbit de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, entre d'altres, i considera prioritària la disponibilitat d'informació el més acurada possible sobre les condicions de vida de la població catalana i el risc d'exclusió social a fi de poder planificar adequadament les polítiques socials per incidir-hi.

2. Que I'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

D'altra banda, l'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya. La mostra d'aquesta enquesta a Catalunya està constituïda per dues submostres: una d'elles forma part de l'operació d'àmbit estatal, que es realitza sota responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i una ampliació específica que es recull exclusivament a Catalunya sota responsabilitat de l'Idescat. Ambdues mostres es recullen utilitzant els mateixos criteris i procediments de manera que finalment són integrades en una única mostra.

3. Les dues institucions manifesten que els objectius de l'operació estadística que es proposa són del seu interès, tant pel que fa als continguts temàtics com a la cobertura territorial de referència i, per tot això, les institucions signants expressen la voluntat de col·laborar en fer possible la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018.

4. Els acords regulats en aquest conveni s'ajusten a allò previst als articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). En aquest sentit convé tenir en compte que l'Idescat és l'únic organisme responsable de l'operació i que assumeix d'entrada la cobertura de totes les despeses necessàries per a la correcte realització de les activitats previstes, tot i que després rep aportacions diverses que rescabalen aquesta despesa inicial.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte facilitar l'execució, en el període 2018–2019, dels treballs necessaris per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats. L'aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prevista en aquest conveni es vincula exclusivament a les tasques de disseny i recollida de dades les quals es realitzen completament dins l'any 2018. Aquests treballs constitueixen la part substancial i imprescindible de l'operació.

L'enquesta, en tant que estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupin i la resta de normativa d'aplicació a l'estadística oficial.

En qualsevol cas, l'operació estadística s'adaptarà als requeriments establerts perquè pugui ser comparable i integrable a l'estadística europea EU-SILC (Survey of Income and Living Conditions), de la qual també forma part l'Estadística de condicions de vida que realitza l'INE per al conjunt d'Espanya.

Segon. Característiques bàsiques de l'operació

L'ampliació de mostra de l'enquesta, a càrrec de l'Idescat, estarà composta per un sol torn de 2.688 llars distribuïdes per tot Catalunya, de la qual s'espera recollir el qüestionari contestat d'unes 1.800 llars. La selecció de la mostra inicial es produirà en dues etapes. Una primera, de selecció de seccions censals, assegurant la seva distribució aleatòria i proporcional a la població per tot el territori català i d'acord amb el disseny mostral descrit. En la segona fase es procedirà a l'elecció aleatòria de 12 habitatges en cada secció censal elegida a la fase anterior.

Tercer. Terminis d'execució dels treballs

Els treballs de recollida dels qüestionaris contestats de l'enquesta finalitzarà la primera setmana del mes de desembre de 2018.

La difusió pública dels resultats es farà el mes de juny de 2019.

Quart. Obligacions de les parts

Els treballs que són objecte d'aquest conveni es realitzaran per les parts que el subscriuen de la manera següent:

Per part de l'Idescat:

 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessari per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal de supervisió.
 • Dur a terme el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndard la informació recollida.
 • Realitzar l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Realitzar l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Posar a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, abans de l'inici de la fase de difusió, les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades.
 • Lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota condició d'embargament, els principals resultats de l'explotació amb set dies d'antelació a la difusió dels resultats de l'enquesta.
 • Exercir les funcions de secretaria de la Comissió de seguiment.

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 • Col·laborar en la definició dels objectius de l'enquesta, que inclou en tot cas la revisió de les preguntes específiques de l'ampliació d'enquesta, amb la finalitat d'adequar l'enquesta a la conjuntura social del moment.
 • Participar en el seguiment de l'enquesta
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Facilitar un espai de treball al personal dedicat a l'enquesta. Aquest espai s'ubicarà a les seus dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i estarà dotat de telèfon i connexió a Internet. La responsabilitat del Departament es limitarà a facilitar l'espai de treball i a proporcionar i assumir el cost dels mitjans tècnics esmentats, sense que en cap cas suposi una vinculació laboral entre el Departament i les persones que designi l'Idescat per ubicar-se temporalment en aquests espais.

Cinquè. Comissió de seguiment

A la signatura d'aquest conveni es constituirà una Comissió de seguiment, formada per la persona responsable de la Subdirecció General de Producció i Coordinació de l'Idescat i la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Hi actuarà com a secretari la persona responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de la Subdirecció General de Producció i Coordinació de l'Idescat.

A les reunions de la Comissió de seguiment podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, si ho consideren convenient.

La Comissió de seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Sisè. Finançament del conveni

El cost total estimat dels treballs de disseny i recollida realitzats en l'edició 2018 de I'Enquesta de condicions de vida de Catalunya és de 211.647€ (dos-cents onze mil sis-cents quaranta-set euros).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà a l'Idescat, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb les previsions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la quantitat màxima de 40.000€ (quaranta mil euros), que representa aproximadament un 18,90% del cost total estimat dels treballs de disseny i recollida, a càrrec de la partida pressupostària D/430604000/121C/0000

Aquest import es transferirà a l'Idescat en un únic pagament al mes de desembre de 2018 per la totalitat de l'import compromès un cop la Comissió de seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat referents a la certificació del cost dels treballs de disseny i recollida, i a la Memòria tècnica de la seva execució. Finalment, l'Idescat elaborarà la liquidació corresponent d'acord amb els articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) la qual cosa pot suposar una variació respecte a la quantitat determinada en el paràgraf anterior.

Setè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, atès el caràcter d'estadística oficial de I'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Vuitè. Difusió dels resultats de I'enquesta

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de l'enquesta es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les parts signants d'aquest conveni, mitjançant la Comissió de seguiment, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de I'enquesta.

Pel que fa a les publicacions i a la resta de productes de difusió, hi constaran representades les institucions signatàries d'aquest conveni.

Així, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats per al conjunt de Catalunya. Aquesta publicació atendrà els criteris de comparabilitat amb la sèrie anterior cronològica i amb els resultats publicats per a territoris d'àmbit superior. Després es procedirà a la publicació de resultats per als altres àmbits territorials previstos.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats. La Comissió de seguiment aprovarà els criteris per a la cessió d'aquesta informació a altres institucions o individus interessats.

En tot cas, qualsevol ús públic que es faci de la informació generada per aquesta operació estadística —per part de les entitats signants o de terceres a les quals es faci cessió de dades— implicarà la menció del nom de l'operació i de les entitats signants.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Novè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2019.

Desè. Resolució

El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé resoldre el conveni.
 • c) Quan es doni la impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Onzè. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquets conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la seva Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, per les pròpies parts signatàries de l'acord.

I, en prova de conformitat, les parts que l'atorguen signen el present conveni.

Josep Ginesta i Vicente
Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

ANNEX

ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA. 2018

Els treballs per a la realització de l'enquesta es desglossen en els següents conceptes, amb indicació dels corresponents costos associats:

Any 2018

 • Fase de disseny
  • 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de l'EU-SILC, i adaptació de la documentació de l'operació a Catalunya.

   19 hores de responsable de projecte i 75 hores de responsables d'activitat: 3.204 euros

  • 2. Concreció de la mostra i del qüestionari.

   30 hores de responsables de projecte, 75 hores responsable d'activitat, 20 hores de tècnic mig estadístic i 19 hores de tècnic superior informàtic: 4.751 euros

  • 3. Definició i descripció detallada del projecte de treball de camp a realitzar.

   12 hores de responsables de projecte, 35 hores de responsable d'activitat i 20 hores de tècnic mig estadístic): 2.150 euros

  Total fase de disseny: 10.105 euros

 • Fase de recollida
  • 4. Coordinació de les tasques logístiques prèvies de l'operació de camp.

   23 hores de responsables de projecte i 170 hores de responsable d'activitat: 6.515 euros

  • 5. Adaptació dels aplicatius informàtics de l'enquesta.

   19 hores de responsables d'activitat, 15 hores tècnic mig estadístic i 15 hores tècnic superior informàtic: 1.519 euros

  • 6. Seguiment i supervisió del treball de camp.

   65 hores de responsables de projecte, 690 hores de responsable d'activitat i 15 hores de Tècnic mig estadístic: 25.789 euros

  • 7. Realització del treball d'enquestació al total de 2.688 habitatges seleccionats en la mostra: 167.730 euros
 • Total fase de recollida: 201.542 euros

Total treballs realitzats durant l'any 2018: 211.647 euros

Any 2019

 • Fase de tractament, tabulació i difusió
  • 8. Realització de les tasques de validació i depuració de la informació recollida.

   150 hores de responsables de projectes, 112,5 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mig estadístic i 112,5 hores de tècnic superior informàtic: 2.877 euros

  • 9. Revisió i anàlisi del conjunt de dades de la mostra agregada.

   75 hores de responsable de projecte, 150 hores de responsables d'activitat, 112,5 hores de tècnic mig estadístic i 19 de tècnic superior informàtic: 11.413 euros

  • 10. Tabulació dels resultats.

   110 hores de responsables de projecte, 250 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mig estadístic i 75 hores de Tècnic superior informàtic: 16.800 euros

Total treballs realitzats durant l'any 2019: 41.090 euros

Total Enquesta: 252.737 euros