Saltar al contingut principal

Conveni 009/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ JUVINTER

A Barcelona, 16 d’abril de 2013

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), que actua en nom i representació d'aquest, segons nomenament atorgat per Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra, la senyora Lourdes García i Moreno, presidenta de la Fundació Juvinter (Joventut, Inserció i Tècniques Reutilització), que actua en nom i representació d'aquesta fundació, amb NIF G62246038, segons poder atorgat davant del notari de Barcelona, Sr. José Eloy Valencia Docasar, el dia 10 de febrero de 2000, amb el núm.452 del seu protocol.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest document, i

MANIFESTEN

Primer.- Que la Fundació Juvinter és una fundació de caràcter privat, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats i competències.

Segon.- Que en concret i sense ànim exhaustiu, son finalitats específiques de la fundació,

  • a) Fomentar la solidaritat, la cooperació i el desenvolupament, promovent l'accés dels joves en risc d'exclusió social a la Societat de la Informació i a les noves tecnologies.
  • b) Canalitzar esforços per al compliment dels seus objectius, procurant la interconnexió dels diferents àmbits i sectors socials que puguin estar implicats, tant pel seu vessant institucional o de servei públic com d'aquelles empreses i entitats privades que puguin facilitar grans quantitats de material informàtic ja usat i també aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre amb experiència tant en l'aspecte mediambiental com a entitats dedicades a ajudar els sectors socialment marginats.
  • c) Dedicar esforços a l'obtenció de béns mobles i material informàtic rebutjat amb l'objecte de procedir, si és el cas, a la seva reparació per tal que pugui ser reutilitzat o emprat per altres persones amb menors exigències o diferents dels usuaris originaris, ja sigui per donar-li un nou ús o per reciclar-lo als efectes que els elements que el composen puguin ser novament utilitzats en el cicle productiu de la matèria primera en la fabricació.
  • d) Organitzar cursos i fomentar-ne l'organització tant per introduir i promocionar la societat de la informació entre els sectors socials més necessitats, com per fomentar la formació d'especialistes en l'eliminació de residus d'origen tecnològic.

Tercer.- Que, per raó de les seves finalitats, són destinataris de la fundació les administracions públiques i les altres entitats públiques o privades que impulsin la promoció de la societat de la informació d'una forma solidària i sostenible i també els col·lectius amb major discriminació social i menys recursos econòmics, així com la societat en general.

Quart.- Que l'Institut d'Estadística de Catalunya té per missió coordinar i gestionar el sistema estadístic català. A la vegada, l'Idescat treballa per ser una organització responsable socialment i ambientalment i amb aquest propòsit impulsa diverse iniciatives de reducció d'impactes ambientals i millores socials.

En conseqüència, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració, que se subjectarà a les següents

CLAUSULES

Primera.- Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni l'establiment d'unes línies de col·laboració entre la Fundació Juvinter i l'Idescat per a possibilitar la reutilització de béns mobles i material informàtic de l'ldescat que hagin estat qualificats, segons el procediment legalment establert, com a béns mobles de desferra, en els termes que disposa l'article 109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat.

Segona.- Compromís d'alienació directa i desafectació del material cedit

A l'empara d'aquest acord, l'ldescat podrà procedir a l'alienació directa de béns mobles i de material informàtic qualificat com a material de desferra, segons el procediment legalment establert, a favor de la Fundació Juvinter. La concreta relació de béns a alinear es recollirà en un annex que s'incorporarà, amb valor de document contractual, a aquest conveni.

Aquesta relació de béns serà susceptible d'ampliar-se cada vegada que siguin desafectats nous béns mobles o material informàtic, mitjançant la subscripció de nous annexos.

L'alienació directa de material que es porti a terme en el marc d'aquest conveni, d'acord amb el que estableix del Decret 323/1983, de 14 de juliol pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat respecte als expedients d'alienació de béns mobles de desferra, es formalitzarà mitjançant un Certificat d'Ús Social i un Certificat de Destrucció de Dades, emesos per la Fundació Juvinter en els que es relacionarà el llistat del material alienat a favor de la Fundació Juvinter.

L'ldescat es reserva el dret de signar altres acords que contemplin objectes similars al d'aquest conveni amb altres institucions.

Tercera.- Destinació del material alienat

La Fundación Juvinter es compromet que el material recuperat sigui destinat a escoles, IES, CEIPS, i altres entitats i associacions sense ànim de lucre i entre aquells col·lectius que pateixin una major discriminació social i disposin de menys recursos econòmics.

Les entitats sense ànim de lucre destinatàries de l'acció de la Fundació Juvinter podran destinar-lo al seu ús exclusiu o bé cedir-lo a membres de l'associació que compleixin els requisits esmentats. La Fundación Juvinter verificarà el compliment d'aquest extrem.

La Fundació Juvinter es compromet a la reutilització de totes las peces recollides, sigui per a pràctiques de reciclatge, de reparacions, d'estudi als IES, a no realitzar cap acció amb ànim de lucre, i a fer sostenible tot el procés de reutilització, reparació, recollida, neteja dels equips, amb la creació de llocs de treball o d'aprenentatge per als joves en risc d'exclusió.

La Fundació Juvinter lliurarà a l'ldescat, amb una periodicitat de com a mínim un cop a l'any, una relació del material reutilitzat, en la que hi constarà la seva destinació.

Quarta.- Eliminació d'informació del material alienat

L'Idescat lliurarà a Juvinter el material informàtic alienat, un cop eliminada tota la informació continguda als ordinadors o altre material informàtic o electrònic, d'acord amb el procediment de seguretat recollit al Document de Seguretat de l'Idescat.

La Fundació Juvinter es compromet, abans de la cessió posterior a usuaris tercers del material informàtic o electrònic, a lliurar a l'Idescat un Certificat de Destrucció de Dades, un cop realitzades les comprovacions oportunes.

Cinquena.- Despeses de recollida del material cedit.

Les despeses de recollida, borrat de dades, reciclatge, reparació, i reutilització dels mobles o del material informàtic alienat per l'ldescat aniran a càrrec de la Fundació Juvinter.

Sisena.- Utilització del logotip.

L'ldescat podrà utilitzar el logotip d'entitat solidària, que facilitarà la Fundació Juvinter, en totes les seves actuacions externes, durant la vigència del conveni i, si fos el cas, de les seves pròrrogues.

Setena.- Vigència, pròrroga i denuncia

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent fins el 31 de desembre de 2013.

A partir d'aleshores podrà ser prorrogat expressament, per anys naturals, mitjançant acord de pròrroga que s'incorporarà a aquest document.

Vuitena.- Resolució

Serà causa de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, la denúncia manifestada per qualsevol d'aquestes, per escrit, en el termini mínim d'un mes abans de la finalització de la vigència d'aquest acord o de qualsevol de les seves pròrrogues i la denúncia relativa a l'incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant un preavís comunicat per escrit.

Novena.- Litigis i jurisdicció

La Fundació Juvinter i l'Idescat es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació a la interpretació i execució d'aquest conveni.

Encas de conflicte, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat i d'acceptació, les parts signen aquest acord, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Idescat
Frederic Udina Abelló
Per la Fundació Juvinter
Lourdes García Moreno

ANNEX 1: Relació de béns infomàtics objecte de cessió

Tipus de bé Marca Model Núm. de sèrie Núm. inventari
Ordinador TOSHIBA SATELLITE PRO 4340 21150791G 13203
Ordinador TOSHIBA SATELLITE PRO 4340 21150746G 13202
Ordinador TOSHIBA SATELLITE PRO 4340 21150792G 13201
Ordinador TOSHIBA SATELLITE PRO 4300 30055459G 13145
Ordinador TOSHIBA SATELLITE PRO 4280 50152681G 13150
Ordinador SONY VAIO VGN-SZ3HP_B 28247356-5000074 13534
Ordinador COMPAQ EVO D300v 6s26kpszm0cr 13331
Ordinador COMPAQ EVO D310v 6s2akq6zy1lb 13777
Ordinador COMPAQ EVO D310v 6s2akq6zy1p4 13836
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260gy6 13586
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260h05 13583
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260h08 13590
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260h0d 13597
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260h0k 13592
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260h0r 13591
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q5k 13570
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q5r 13594
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q5z 13598
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q60 13601
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q61 13581
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q63 13587
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q67 13600
Ordinador COMPAQ D330 UT czc4260q6p 13572
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qvj 13832
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qvr 13537
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qvz 13538
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qw1 13539
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qw5 13834
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qw9 13830
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qwl 13541
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qwz 13542
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qx3 13536
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qx9 13833
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qxc 13540
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qxh 13828
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qxs 13829
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qy2 13831
Ordinador HP-COMPAQ d5000 czc4430qy4 13543
Ordinador HP-COMPAQ d530 CMT frb4330s7q 13686
Ordinador HP-COMPAQ d530 CMT frb4330s8y 13791
Ordinador HP-COMPAQ d530 CMT frb4330sd4 13789
Ordinador HP-COMPAQ d530 CMT frb4330sdp 13788
Ordinador HP-COMPAQ d530 CMT frb4330sd0 13699
Ordinador HP-COMPAQ dc7100 CMT czc4490x6z 13783
Ordinador HP-COMPAQ dc7100 CMT czc4490x7p 13784
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkw 13689
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkz 13687
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkv 13654
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rky 13685
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkk 13684
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rlg 13683
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rlb 13656
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkg 13681
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl8 13655
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkn 13680
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkr 13679
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl2 13678
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl3 13677
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl6 13676
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkt 13662
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkj 13660
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkq 13675
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkm 13674
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl4 13673
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl9 13672
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl1 13671
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl5 13670
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkx 13669
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl7 13668
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkf 13666
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rlc 13667
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkd 13658
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rl0 13665
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkc 13663
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rlf 13657
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rks 13664
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) czc5241rkp 13661
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382t8r 13767
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382t8w 13769
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382tb5 13775
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382tbk 13770
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382tby 13768
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382tcn 13765
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PW196ET) czc5382tcq 13766
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6012zfh 13814
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc60139zd 13807
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc60139zq 13812
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b0d 13806
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b0x 13809
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b1n 13805
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b20 13813
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b68 13810
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013b6q 13811
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (EC958ET) czc6013bc3 13808
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317KY 13614
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317KZ 13613
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L0 13626
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L1 13619
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L2 13616
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L3 13595
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L4 13599
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L5 13621
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L6 13606
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L7 13623
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L8 13611
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317L9 13607
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LB 13601
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LF 13627
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LH 13617
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LJ 13602
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LK 13603
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LL 13624
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LM 13594
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LN 13598
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LP 13600
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LQ 13593
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LR 13625
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LS 13605
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LT 13618
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LV 13610
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LW 13609
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LX 13608
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LY 13620
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317LZ 13622
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317M0 13615
Ordinador HP-COMPAQ dc5100 MT (PM213AV) CZC61317M1 13612
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCR 13579
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCT 13569
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCV 13576
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCW 13584
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCX 13586
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCY 13568
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FCZ 13562
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD0 13574
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD1 13581
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD2 13544
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD3 13580
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD4 13570
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD5 13564
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD6 13560
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD7 13585
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD8 13563
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FD9 13578
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDB 13559
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDC 13573
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDD 13557
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDF 13572
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDG 13567
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDH 13565
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDJ 13571
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDK 13547
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDL 13582
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDM 13577
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDN 13558
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDP 13566
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDQ 13583
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDR 13545
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDS 13546
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDT 13575
Ordinador HP dx 5150 MT CZC6515FDV 13587
Ordinador MACINTOSH POWER MAC G4 CK212JVDMJP 13325
Ordinador HP VECTRA VE SERIES8 FR83219042 13032
Ordinador HP VECTRA VE SERIES8 FR85010625 13105
Ordinador MACINTOSH POWER MAC G5 CK526008RU0 13643
Monitor HP 71 CN04938370 13207
Monitor HP 71 CN04938359 13209
Monitor HP 71 CN04938360 13210
Monitor HP 71 CN04938365 13206
Monitor HP 71 CN04938357 13213
Monitor HP 71 CN04938364 13212
Monitor HP F1523 cnc337006m 13487
Monitor HP F1523 cnc3370060 13488
Monitor HP F1523 cnc3370065 13608
Monitor HP F1523 cnc337005x 13609
Monitor HP F1523 cnc3370066 13610
Monitor HP F1523 cnc337005w 13612
Monitor HP F1523 cnc337005l 13613
Monitor HP F1523 cnc337005n 13614
Monitor HP F1523 cnc337005m 13615
Monitor HP F1523 cnc3370067 13616
Monitor Philips 150s4 CX000327188146 13468
Monitor Philips 150s4 CX000327181752 13518
Monitor HP 1530 cnp432b01d 13526
Monitor HP 1530 cnp432b0lj 13527
Monitor HP 1530 cnp432b0lf 13528
Monitor HP 1530 cnp431b29k 13529
Monitor HP 1530 cnp431b25n 13530
Monitor HP 1530 cnp432b0ld 13531
Monitor HP 1530 cnp431b1bz 13534
Monitor HP 1530 cnp431b0n3 13535
Monitor HP 1530 cnp431b39b 13537
Monitor HP 1530 cnp429bcss 13538
Monitor HP 1530 cnp429bcsr 13539
Monitor HP 1530 cnp429bcn9 13540
Monitor HP 1530 cnp429bcsx 13541
Monitor HP 1530 cnp416b7l2 13542
Monitor HP 1530 cnp416b7jz 13546
Monitor HP 1530 cnp416b7jx 13547
Monitor HP 1530 cnp416b847 13548
Monitor HP 1530 cnp416b7jb 13549
Monitor HP 1530 cnp431b291 13555
Monitor HP 1530 cnp431b3bp 13556
Monitor HP 1530 cnp432b01b 13557
Monitor HP 1530 cnp431b0nd 13559
Monitor HP 1530 cnp432b0l3 13560
Monitor HP 1530 cnp431b3sl 13565
Monitor HP 1530 cnp432b0kw 13717
Monitor HP 1530 cnp432b0fk 13719
Monitor HP 1530 cnp431b0xd 13721
Monitor HP 1530 cnp431b1nh 13722
Monitor HP 1530 cnp416b7kk 13723
Monitor HP 1530 cnp432b052 13726
Monitor HP 1530 cnp432b0lc 13727
Monitor HP 1530 cnp432b0lg 13731
Monitor HP 1530 cnp432b060 13734
Monitor HP 1530 cnp432b0lh 13735
Monitor HP 1530 cnp431b3bq 13736
Monitor HP 1530 cnp431b0md 13737
Monitor HP 1530 cnp432b0fl 13740
Monitor HP 1530 cnp431b0y4 13741
Monitor HP 1530 cnp432b0fy 13743
Monitor HP 1530 cnp432b0fn 13749
Monitor HP 1530 cnp432b0l9 13750
Monitor HP 1530 cnp432b0l7 13752
Monitor HP 1530 cnp432b0fw 13753
Monitor HP 1530 cnp432b0l6 13815
Monitor HP 1530 cnp431b3rw 13817
Monitor HP 1530 cnp431b0yg 13818
Monitor HP 1530 cnp432b05j 13819
Monitor HP 1530 cnp432b2rf 13532
Monitor HP 1530 cnp432b2rb 13533
Monitor HP 1530 cnp432b13f 13536
Monitor HP 1530 cnp432b0wv 13543
Monitor HP 1530 cnp432b2p5 13544
Monitor HP 1530 cnp432b2ch 13545
Monitor HP 1530 cnp432b2cb 13552
Monitor HP 1530 cnp432b2rc 13553
Monitor HP 1530 cnp432b0x1 13554
Monitor HP 1530 cnp432b139 13562
Monitor HP 1530 cnp432b2r7 13563
Monitor HP 1530 cnp432b2qx 13720
Monitor HP 1530 cnp432b2p4 13724
Monitor HP 1530 cnp432b2p1 13725
Monitor HP 1530 cnp432b2dg 13728
Monitor HP 1530 cnp432b0wp 13729
Monitor HP 1530 cnp432b0wj 13730
Monitor HP 1530 cnp432b0wm 13732
Monitor HP 1530 cnp432b119 13733
Monitor HP 1530 cnp432b2rd 13738
Monitor HP 1530 cnp432b0ws 13742
Monitor HP 1530 cnp432b136 13744
Monitor HP 1530 cnp432b0wn 13745
Monitor HP 1530 cnp432b28k 13746
Monitor HP 1530 cnp432b138 13747
Monitor HP 1530 cnp432b0wr 13748
Monitor HP 1530 cnp432b0wc 13751
Monitor HP 1530 cnp432b0ww 13754
Monitor HP 1530 cnp432b135 13755
Monitor HP 1530 cnp432b2p6 13816
Monitor HP 1730 CNK427J511 13551
Monitor HP 1730 CNP434Q1L0 13827
Monitor HP 1730 cnp434Q1L8 13550
Monitor HP 1730 cnp434Q1LH 13776
Monitor HP 1730 cnp434Q1TQ 13826
Monitor HP 1740 cnk5280wk9 13645
Monitor HP 1740 cnk5280vnf 13646
Monitor HP 1740 cnk5280wk8 13647
Monitor HP 1740 cnk5280wj0 13648
Monitor HP 1740 cnk5280vn9 13649
Monitor HP 1740 cnk5280wkp 13650
Monitor HP 1740 cnk5280vns 13651
Monitor HP 1740 cnk5280vm3 13652
Monitor HP 1740 cnk5280vn4 13653
Monitor HP 1740 cnk5280vng 13771
Monitor HP 1740 cnd5501lbp 13795
Monitor HP 1740 cnd5501fct 13796
Monitor HP 1740 cnd5501f3l 13797
Monitor HP 1740 cnd5501lbx 13798
Monitor HP 1740 cnd5501fy9 13799
Monitor HP 1740 cnd5501lbw 13800
Monitor HP 1740 cnd5501ky3 13801
Monitor HP 1740 cnd5501lb5 13802
Monitor HP 1740 cnd5501l8z 13803
Monitor HP 1740 cnd5501lc3 13804
Impressores HP LASERJET 5100 DTN CNGG118021 13696
Impressores HP LASERJET 5100 DTN CNFG243192 13622
Impressores DIGITAL DIGITAL LA75 TG00016378 11613
Balancejador RADWARE RADWARE APPDIRECTOR 202 W1605017 13699
KVM COMPAQ COMPAQ K25490VQDNAF1Z0 13320
Servidor HP HP PROLIANT DL380 GB84460D13 92962
Servidor HP HP PROLIANT DL380 8239JZG11826 13321
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ50701HH 13707
Servidor HP HP PROLIANT DL145 GB870239FB 13705
Servidor HP HP PROLIANT DL145 GB870239FC 13706
Servidor HP HP INTEGRITY RX2620 DEH46416KC 13703
Servidor HP HP INTEGRITY RX2620 DEH46416KB 13704
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ50701HM 92964
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44600MA 13663
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44600KU 13662
Servidor HP HP PROLIANT DL360 CBJ44210X9 13661
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44210NF 13660
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44210WG 13659
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44210KJ 13658
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ44210NS 92965
Servidor HP HP PROLIANT DL360 GBJ60800B6 17709
Servidor COMPAQ COMPAQ PROLIANT ML370 8211JSR11213 13317
Servidor HP HP INTEGRITY RX2620 DEH46416KV 13702
Router CISCO CISCO 1700 ROUTER FCZ0903123J 92960
Router CISCO CISCO 1700 ROUTER FCZ0903123E 92961
Proxy BLUECOAT BLUECOAT 400 2403020113 13618
Firewall NOKIA NOKIA IP0380 7H051600316 13700
Firewall NOKIA NOKIA IP0380 93061600778 13701
Switch HP HP PROCURVE SWITCH 4108GL SG25200229 13505
Unitat Cinta EXABYTE SCORPION LION-510 51914328 11846
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 31020863 13214
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 31020840 13219
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 31020838 13217
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 11014097 13195
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 51026935 13222
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 31020919 13218
Accessori TOSHIBA Toshiba Port Replicator PA2731V 11014034 13208
Torre CDs MDI MDI SCSI T114042 13109

ANNEX 2: Relació de béns d'oficina objecte de cessió

Tipus de bé Marca/Descripció del bé Model Número de sèrie NÚMERO D'INVENTARI
ARMARI Metàl·lic, color negre, persiana compensada 1200x550x1450 mm 23 010897
ARMARI Metàl·lic, color negre, persiana compensada 1200x550x1450 mm 23 011328
MICROONES MICROCHEF FM B 935 Q 23 010660
CALAIXDE FUSTA Fusta, color negre, amb planxa de xapa a la part superior. 23 012810
CALAIX DE FUSTA Fusta, color negre, amb planxa de xapa a la part superior. 23 012809
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012095
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012089
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012084
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012085
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012143
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012130
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012096
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012133
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012404
CADIRA DINAMOBEL 050/023 23 012146
CADIRA DINAMOBEL 52/183 23 012114
CADIRA Sense rodes, amb braços, entapissat cuir, color negre 23 012529
CADIRA Sense rodes, amb braços, entapissat cuir, color negre 23 012530
CADIRA Sense rodes, amb braços, entapissat cuir, color negre 23 012415
CADIRA DINAMOBEL SCS11170 23 013387
CADIRA DINAMOBEL SCS11170 23 013391
CADIRA Amb rodes i braços, entapissat de roba color gris 23 010501
REPRODUCTOR/GRAVADOR DE VIDEO SONY SLV-SE450 P 423397 23 01360