Saltar al contingut principal

Conveni 010/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DE L'ESTUDIANT DE GRAU CARMEN BAILÉN GONZÁLEZ, DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

REUNITS

D'una part, la Sra. Elisenda Paluzie i Hernández, amb el NIF Q-0918001-J, com a degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB), ubicada a l'avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector d'aquesta Universitat.

D'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Via Laietana, 58 — 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, d'una altra part, la senyora Carmen Bailén González, amb NIE 47952762Q, estudiant d'economia a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

1. La conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional.

2. Que el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, la normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona i la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants.

3. Que en data 3 de desembre de 2012 es va signar el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques a l'Idescat per part dels estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

4. Que l'estudiant que participa en aquest conveni específic ha estat seleccionat i compleix els requisits establerts en el Reial decret 1707/2011, la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UB i les normatives pròpies del seu centre.

5. Que en compliment del reial decret i el conveni marc esmentats, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és formalitzar les condicions de l'estada en pràctiques i del projecte formatiu que l'estudiant ha de dur a terme a l'Idescat.

El projecte formatiu, que es detalla a l'annex 1 d'aquest conveni, detalla els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Mitjançant la signatura d'aquest conveni, l'estudiant declara expressament conèixer i acceptar el contingut de l'esmentat projecte formatiu.

Segon. Durada i lloc de les pràctiques

1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 10 de febrer fins al dia 30 de juny, amb horari de dilluns a dijous entre les 9h i les 13 h.

2. El nombre de crèdits que obté l'estudiant per la seva estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora és el que s'estableix al pla d'estudis corresponent, en cas que siguin pràctiques curriculars.

3. El nombre d'hores de l'estada en pràctiques externes és de 380, d'acord amb el que estableix l'article 5.2 del Reial decret 1707/2011.

4. L'estada en pràctiques tindrà lloc a la seu de l'Idescat, Via Laietana, 58 — 08003 Barcelona.

5. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada en pràctiques.

6. Prèvia comunicació a Pràctiques Externes, l'estudiant podrà fer desplaçaments fora del lloc on realitzi les pràctiques. Les despeses derivades aniran a càrrec de l'entitat col·laboradora.

Tercer. Règim de permisos

L'estudiant té dret al règim de permisos recollit en el conveni marc de data 3 de desembre de 2012 subscrit entre la Universitat i l'Idescat, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement.

Quart. Designació de tutors

L'Idescat designa com a persona tutora a Jesús Muñoz Malo, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant i ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

La UB designa com a tutora a Natalia Jara.

Cinquè. Aportacions econòmiques

L'estada en pràctiques de l'estudiant no comportarà cap aportació econòmica per part de l'Idescat ni a l'estudiant ni a la Universitat per cap concepte.

Sisè. Pòlissa d'assegurances

De conformitat amb l'article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita el fet de ser beneficiari de la pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Vigència i resolució del conveni

Aquest conveni romandrà vigent a partir de la data de la signatura i fins l'acabament del període de pràctiques.

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes a la normativa aplicable i al conveni marc de data 3 de desembre de 2012.

En particular, aquest conveni específic quedarà resolt automàticament en el moment que l'estudiant finalitzi els seus estudis o es desvinculi de la Universitat.

Vuitè. Valoració de les pràctiques

La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant la faran conjuntament la UB i les empreses i institucions, d'acord amb la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la UB.

Novè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de data 3 de desembre de 2012.

Desè. Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer “Feina UB” per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora amb la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats i a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 — 08007 Barcelona, o a través d'un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general arrova ub punt edu.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Per la Universitat de Barcelona
Dra. Elisenda Paluzie i Hernández. Degana
Per l'estudiant
Carmen Bailén González
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director

PROJECTE FORMATIU

(ANNEX 1)

PROJECTE FORMATIU RELATIU AL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DE L'ESTUDIANT DE LA LLICENCIATURA/GRADUATURA CARMEN BAILÉN GONZ, DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

 • 1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA
  • 1.1. Número del projecte formatiu
  • 1.2. Data del projecte formatiu: 22/01/2013
  • 1.3. Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):
  • 1.4. Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 22/01/2013
 • 2. DADES DE LA UNIVERSITAT
  • 2.1. Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa
  • 2.2. Nom del tutor: Natalia Jaría
  • 2.3. Telèfon de contacte del tutor: 93 403 71 51
  • 2.4. Adreça electrònica de contacte del tutor: tutorspractiques.fee arrova ub punt edu
 • 3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ
  • 3.1. Nom de l'empresa o institució: Institut d'Estadística de Catalunya
  • 3.2. Nom del tutor: Jesús Muñoz Malo
  • 3.3. Telèfon de contacte del tutor: 93 557 30 61
  • 3.4. Adreça electrònica de contacte del tutor: jmalo arrova idescat punt cat
 • 4. DADES DE L'ESTUDIANT
  • 4.1. Nom i cognoms: Carmen Bailén González
  • 4.2. NIE: 47952762Q
  • 4.3. Telèfon de contacte:  
  • 4.4. Adreça electrònica de contacte:  
 • 5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES
  • 5.1. Tipus d'ensenyament: grau
  • 5.2. Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Administració i Direcció d'Empreses
  • 5.3. Tipus de pràctiques: curriculars
  • 5.4. Nom de l'assignatura (només en cas que siguin pràctiques curriculars): pràctiques externes
  • 5.5. Nombre de crèdits ECTS (només en cas que siguin pràctiques curriculars): 6 ECTS
 • 6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU
  • 6.1. Nombre total d'hores de pràctiques: 380
  • 6.2. Nombre d'hores per dia: 4 h
  • 6.3. Horari: dilluns a dijous de 9 h a 13 h
  • 6.4. Període: 10 de febrer fins al 30 de juny de 2014; vacances: del 14 d'abril al 21 d'abril de 2014
  • 6.5. Lloc on l'estudiant farà les pràctiques: Via Laietana, 58 — 08003 Barcelona
  • 6.6. Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques: Departament d'Economia i Coneixement. Institut d'Estadística de Catalunya
  • 6.7. Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques: Suport a la validació dels resultats empresarials de l'Enquesta de Consums Intermedis 2011, en el marc del projecte input-output de l'economia catalana: anàlisi de la informació comptable declarada per 4.800 empreses que operen a Catalunya i agrupades en 134 branques d'activitat.
  • 6.8. Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques: anàlisi de les organitzacions i del seu entorn; gestió i assignació de recursos, tant en l'àmbit privat com públic; elaboració, anàlisi i interpretació de la informació econòmica; fonamentació i aplicació del marc regulador econòmic i social i els seus efectes; identificació i comprensió de les institucions econòmiques i socials i el seu funcionament.
  • 6.9. Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques: compromís ètic; capacitat d'aprenentatge i responsabilitat; treball en equip; capacitat creativa i emprenedora; capacitat comunicativa; utilització de les TIC en el desenvolupament professional.
  • 6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques: es tracta d'un projecte oficial d'estadístiques conjunturals econòmiques. Per tant, seria recomanable que per al desenvolupament adequat d'aquest treball l'estudiant hagués cursat alguna assignatura relacionada amb fonts estadístiques econòmiques i tingués bons coneixements de sèries temporals i els seus derivats. També caldria que l'estudiant acredités bons coneixements d'altres llengües estrangeres, ja que una part del treball incorpora la investigació de treballs portats a terme en organismes d'altres països.
Per l'estudiant
Carmen Bailén González
El centre de  la UB. Facultat d'Economia i Empresa. Deganat
Marta Espasa Queralt. Delegada del Rector per a la Qualitat i l'Ocupabilitat
El tutor per l'Idescat
Jesús Muñoz Malo