Saltar al contingut principal

Conveni 010/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Barcelona, 18 d'abril de 2016

D'una part, el doctor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat, segons el nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra part, el senyor Ismael Palacín i Giner, director de la Fundació Jaume Bofill, domiciliada a Barcelona, carrer Provença, 324 i CIF número G-08241036, que actua en aquest acte en representació de l'esmentada fundació.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

Que l'article 10.h) de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya atribueix a l'Idescat, entre d'altres, la funció de "Fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per a acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya".

Que el Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya, inclou dins de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2016, l'actuació estadística "PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES, que desenvolupa l'activitat "PROMOCIÓ DE LA RECERCA EN L'ÀMBIT DE L'ESTADÍSTICA", amb l'objectiu d'impulsar la utilització de la informació estadística disponible amb fins científics en col·laboració amb instituts d'investigació, investigadors, centres de recerca i entitats assimilades, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat.

Que la Fundació Jaume Bofill és una fundació cultural privada creada l'any 1969, que ha realitzat actuacions per a la promoció del coneixement de la societat catalana, el debat de les noves idees i propostes per avançar cap a una major justícia social, i l'actuació de persones i col·lectius diversos que també busquin la transformació i el canvi social.

Que la Fundació Jaume Bofill disposa d'una base de dades corresponent al projecte "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD", una enquesta longitudinal —panel pur— que des del 2001 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya, amb dades recollides entre els anys 2001 i 2012 i que el seu valor resideix en el seguiment anual d'una mostra representativa d'individus al llarg del temps —el panel—; tenir una doble unitat d'estudi, llars i individus; i que es tracta d'una mostra representativa de la població a nivell de Catalunya i de cada província.

Que l'Idescat té interès en disposar de la citada base de dades del PaD amb l'objectiu de contribuir a l'elaboració de l'actuació estadística "PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES"

Que l'article 4.2 de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides, però que no es considera incompatible el tractament posterior d'aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

Que l'Idescat estàs sotmès a l'obligació de manteniment del secret estadístic, d'acord amb el que disposa de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és la cessió de la base de dades del "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD" per part de la Fundació Jaume Bofill a l'Idescat, per a la contribució a l'elaboració de treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques, recerca i avaluació de polítiques públiques.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2016 amb relació a la recerca

Els treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el PAAE per a l'any 2016, aprovat pel Decret 255/2015, de 22 de desembre:

PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Codi: 22 07 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: promoure la utilització de l'estadística amb finalitats d'investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques per tal de maximitzar l'aprofitament de les dades estadístiques disponibles.

TERCERA.- Equip responsable

Per part de l'Idescat, la persona responsable de dur a terme el seguiment de les actuacions derivades del present conveni és la subdirectora general de Producció i Coordinació.

Per part de la Fundació Jaume Bofill, la persona responsable és la senyora Laura Morató i Vázquez, coordinadora del projecte "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD".

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni. Així,

 • a) la Fundació Jaume Bofill posarà a disposició de l'Idescat el fitxer de dades personals, així com els fitxers referents a les dades recollides en les enquestes, de totes les onades, del "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD", inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (s'adjunta en annex la fitxa d'inscripció del fitxer), referent al període 2001–2012, per a l'execució dels treballs objecte d'aquest conveni. També es lliurarà tota la documentació de suport dels fitxers, per afavorir el seu coneixement i ús.
 • b) L'Idescat utilitzarà les dades del "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD" per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni. En aquest sentit,
  • b.1. s'obliga a comunicar a la Fundació Jaume Bofill els projectes concrets de recerca que realitzi amb les dades cedides i, en el seu cas, la participació de terceres institucions en els dits projectes;
  • b.2. s'obliga davant de la Fundació Jaume Bofill que els investigadors participants en els projectes informin que aquests s'han desenvolupat amb informació extreta del "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD".

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el treball objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

CINQUENA.- Lliurament de les dades

La Fundació Jaume Bofill lliurarà a l'Idescat els fitxers a què es fa referència a la clàusula QUARTA a) en mà, abans del dia 30 d'abril de 2016, en suport CD i signarà un document de registre que justifiqui el lliurament que completarà la cessió a què fa referència aquest conveni.

SISENA.- Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SETENA.- Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les dues parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que se'n derivin serà considerada com una informació confidencial.

Aquesta consideració es mantindrà més enllà del termini de vigència d'aquest conveni.

VUITENA.- Secret estadístic

L'Idescat està obligat a garantir la seguretat i el manteniment del secret estadístic respecte a les dades cedides per la Fundació Jaume Bofill, sens perjudici de la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després que la vinculació de les parts per raó d'aquest conveni s'extingeixi per causa vàlida.

NOVENA.- Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà en el moment que s'hagi completat la cessió del fitxer de dades personals del "Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD", a excepció del previst a la clàusula quarta b) d'aquest conveni, que té una vigència indefinida o, en tot cas, fins que l'Idescat ja no faci ús ni cessions externes de les dades cedides per la Fundació Jaume Bofill.

DESENA.- Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni, les següents:

 • a) El compliment del termini de vigència.
 • b) El mutu acord entre les parts.
 • c) La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies.
 • d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui degudament corregit.
 • e) Cas fortuït o força major.

ONZENA.- Qüestions litigioses

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni. En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l'encapçalament

Per l'Idescat
Frederic Udina
Per la Fundació Jaume Bofill
Ismael Palacín
ANNEX
Responsable del fichero:
Nombre o Razón Social: FUNDACIO JAUME BOFILL
Sector de actividad principal: INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)
CIF/NIF: G08241036
Dirección: CL PROVENÇA 324 1
Codigo Postal - Población: 08037-08037 BARCELONA
Provincia - País: BARCELONA-ESPAÑA
Teléfono: 934588700
Fax: 93458708
Correo Electrónico: fbofill@fbofill.org
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Nombre de la oficina:
Dirección: CL PROVENÇA 324 1
Codigo Postal - Población: 08037-08037 BARCELONA
Provincia - País: BARCELONA-ESPAÑA
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
Identificación y finalidad del fichero:
Nombre del fichero: ESTUDIO SOCIOLOGICO
Descripción de la finalidad: INVESTIGACION SOCIOLOGICA DE LA DESIGUALDAD Y ESRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACION DE CATALUNYA
Tipificación de la finalidad: FINES ESTADÍSTICOS, HISTÓRICOS O CIENTÍFICOS
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos especialmente protegidos:
Otros datos especialmente protegidos:
Datos de carácter identificativo:
 • NOMBRE Y APELLIDOS
 • DIRECCION
 • TELEFONO
Otros tipos de datos:
 • CARACTERISTICAS PERSONALES
 • CIRCUNSTANCIAS SOCIALES
 • ACADEMICOS Y PROFESIONALES
 • DETALLES DEL EMPLEO
 • ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Sistema de tratamiento: AUTOMATIZADO
Origen y procedencia de los datos:
Origen:
 • EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL
 • FUENTES ACCESIBLES AL PUBLICO
Colectivos: SIN ESPECIFICAR
Cesión o comunicación de datos:
Destinatarios:
Transferencia internacional:
Destinatarios en países con nivel de protección adecuado:
Destinatarios en países sin nivel de protección adecuado:
Otros destinatarios de Transferencias Internacionales:
Transferencias internacionales con autorización del Director de la AEPD: