Saltar al contingut principal

Conveni 010/2018

CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS PER A L'ELABORACIÓ DE LES PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Barcelona, 5 d'octubre de 2018

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons el nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (08193 Bellaterra), en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de desenvolupar les Projeccions de població en l'horitzó 2061 (base 2018), segons les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat, i desenvolupar una aplicació informàtica per fer projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals de l'Idescat. Les projeccions de població és una activitat estadística recollida en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i als programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

Característiques del treball

A continuació s'exposen les característiques dels treballs objecte d'aquest conveni:

1) Marc general

Executar les projeccions de població de Catalunya per sexe, edat i territori, amb detall comarcal fins al 2038 i per al total de Catalunya fins al 2061, a partir de la modelització dels components del creixement demogràfic i de les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat. Elaborar el pla de tabulació i analitzar els resultats de les projeccions. Elaborar una aplicació informàtica per fer projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals.

2) Hipòtesis de projecció

Desenvolupar plantilles de fulls de càlcul per descriure i modelitzar la fecunditat, la mortalitat i la migració recents de Catalunya de cara a la seva projecció per sexe, edat i territori. Aquestes plantilles han de permetre:

 • Modelitzar la probabilitat de mortalitat del període 2013–2017 per sexe i edat, a partir de dades observades i patrons Heligman-Pollard.
 • A partir d'esperances de vida en l'horitzó 2060, calcular la sèrie anual d'esperances de vida i les taules de vida associades.
 • Creació d'un arxiu en full de càlcul per estimar els diferencials de fecunditat històrics per àmbits del Pla territorial respecte a la projecció de Catalunya, a partir de les dades comarcals.
 • Creació de plantilles de migracions per sexe, edat, nacionalitat, lloc d'origen i lloc de destinació que permetin descriure, mitjançant taules dinàmiques en full de càlcul, l'històric de migracions en l'àmbit de Catalunya, àmbits del Pla territorial i comarques.

3) Projecció

Executar la projecció de població per sexe i edat en l'horitzó 2038 per a les comarques i el municipi de Barcelona, i en l'horitzó 2061 per a Catalunya. Les tasques d'aquesta fase comprenen:

 • Executar la projecció de Catalunya segons els valors de fecunditat, mortalitat i migracions indicats per l'Idescat.
 • Executar la projecció dels àmbits del Pla territorial segons els criteris indicats per l'Idescat (diferencials de fecunditat, diferencials d'immigració i emigració externa, intensitat i distribució de la migració entre àmbits).
 • Proposar hipòtesis de projecció per a les comarques i Barcelona (diferencials de fecunditat, diferencials de migració i períodes de referència).
 • Executar la projecció de les comarques i Barcelona segons els criteris acordats amb l'Idescat.
 • Avaluar les poblacions projectades en les comarques i Barcelona en relació amb els valors del darrer decenni i els creixements projectats per als àmbits del Pla territorial.

4) Difusió

Proposar i elaborar les taules i documents corresponents a l'anàlisi i difusió dels resultats, per tal de ser integrats en el pla de difusió de l'Idescat. Les tasques d'aquesta fase comprenen:

 • Proposar i elaborar el pla de tabulació, un cop acordat amb l'Idescat. El pla de tabulació ha d'incloure taules de població i d'esdeveniments a difondre al web de l'Idescat per als diferents nivells territorials (Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i províncies). S'hi inclouran taules dinàmiques d'Excel a partir dels fitxers de sortida del programa de projecció.
 • Proposar i elaborar taules i gràfics per analitzar i explicar els resultats.
 • Generar els fitxers Excel que es proporcionen als usuaris que volen fer projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals de l'Idescat.
 • Redactar un document d'anàlisi de resultats que l'Idescat pugui convertir en una publicació de resultats.

5) Document metodològic per a l'elaboració de les projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals

Desenvolupar la metodologia per a l'elaboració de les projeccions de població municipals desagregades per sexe i edat, a partir de les hipòtesis i els resultats de les projeccions comarcals base 2018.

El document inclourà els mètodes i les característiques de la projecció municipal i en particular haurà de definir els següents aspectes:

 • Utilització del model multiregional
 • Utilització de les hipòtesis de fecunditat, mortalitat i migració de les Projeccions de població base 2018.
 • Llindars de població municipal
 • Obtenció de la població projectada cada any per sexe i edat
 • Obtenció dels esdeveniments projectats cada any: xifres de defuncions, naixements, immigrants i emigrants.
 • Implementació amb R

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament dels treballs.

SEGONA. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

TERCERA. Obligacions de les parts

1) Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED les hipòtesis referides a la projecció de Catalunya; en particular, les hipòtesis de fecunditat, mortalitat, migració amb la resta d'Espanya i migració amb l'estranger, degudament desagregades per sexe i edat per als tres escenaris de projecció.

L'Idescat es compromet a analitzar i definir amb el CED el detall territorial de les hipòtesis de projecció a escala dels àmbits del Pla territorial; en particular, les hipòtesis de fecunditat, mortalitat, migració amb la resta d'Espanya i l'estranger i migració interna entre els àmbits del Pla territorial, degudament desagregades per sexe i edat per als tres escenaris de projecció.

L'Idescat es compromet a analitzar els resultats de la projecció inicial de la població de Catalunya i els àmbits del Pla territorial segons les hipòtesis esmentades anteriorment, comentarà amb el CED els resultats i proposarà al CED els canvis pertinents en les hipòtesis. El CED executarà la versió definitiva de la projecció dels tres escenaris (baix, mitjà i alt) per a Catalunya i els àmbits del Pla territorial.

2) Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-los a terme.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat i que permeti la difusió de les Projeccions de població (base 2018) dins del primer semestre del 2019, segons el calendari de difusió aprovat per l'Idescat i publicat al seu web.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. El calendari d'execució de les tasques incloses en la clàusula primera d'aquest conveni serà, com a màxim:

 • Hipòtesis de projecció: no més tard del 15 de setembre de 2018.
 • Projecció: no més tard del 31 d'octubre de 2018.
 • Pla de tabulació: no més tard del 10 de novembre de 2018.
 • Document d'anàlisi de resultats: no més tard del 10 de desembre de 2018.
 • Document metodològic per fer projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals: no més tard del 10 de desembre de 2018.

QUARTA. Cost, finançament i pagament

Per a l'execució correcta del treball, el CED hi dedicarà 543 hores del temps de treball de l'equip format pel cap de la investigació i el responsable tècnic.

CONCEPTE PREU HORA (*) TOTAL HORES TOTAL
Cap de la investigació 75 € 314 hores 23.550 €
Responsable tècnic 50 € 229 hores 11.450 €
(*) Tarifes aprovades pel Consell de Govern del CED de 22 de maig de 2017.

Finançament

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/227001303/5831/0000.

Pagament

El 50% d'aquest import es farà efectiu per part de l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

CINQUENA. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

 • Per part de l'Idescat: La responsable de l'Àrea de Població i Territori.
 • Per part del CED: L'investigador de plantilla responsable del projecte.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

SISENA. Propietat dels resultats

L'Idescat i el CED són els titulars dels resultats dels treballs objecte d'aquest conveni: 1. Projeccions de població de Catalunya per sexe, edat i territori, amb detall comarcal fins al 2038 i per al total de Catalunya fins al 2061 i 2. Document metodològic per a l'elaboració de les projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

SETENA. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

VUITENA. Causes d'extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.

b) L'acord del signants.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que considera incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que va realitzar el requeriment notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

NOVENA. Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 10 de desembre de 2018. En la data esmentada el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en queda exclòs del seu àmbit d'aplicació.

El present conveni es regeix pel que estableixen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat en la data que consta en l'encapçalament.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director del Centre d'Estudis Demogràfics
Albert Esteve Palós