Saltar al contingut principal

Conveni 011/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ

Barcelona, 16 de setembre de 2013.

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, preveu que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen poden establir convenis de col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) per a l'intercanvi d'informació estadística i l'aprofundiment de les seves relacions més enllà del que estableix la mateixa llei.

Que l'Idescat és el responsable de l'actuació estadística Registre estadístic de població (REP) recollida al Programa anual d'actuació estadística 2013 (PAAE 2013) que executa el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, aprovat per la Llei 13/2010, de 21 de maig. De la mateixa manera, l'Idescat és responsable de l'actuació Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis (edat escolar), també recollida en el PAAE 2013 que executa la Llei del Pla estadístic esmentada.

Que el Departament d'Ensenyament és el responsable del fitxer de dades de caràcter personal "Alumnat matriculat", creat per l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny de 2011), els usos del qual són els derivats de la gestió de la provisió, la identificació, el registre i l'accés als serveis de registre acadèmic personal individual, així com l'elaboració d'estudis i estadístiques.

Que l'Idescat està interessat a obtenir periòdicament microdades del registre de matrícula d'alumnes del directori de centres educatius, per tal que formin part del seu sistema integrat d 'informació sociodemogràfica, construït al voltant del REP, amb la finalitat del seu aprofitament estadístic, que permetrà oferir resultats per àrea petita i, en particular, estadístiques de la mobilitat obligada per raó d'estudis de la població en edat escolar.

Que en el marc del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, el Departament d'Ensenyament està interessat a obtenir indicadors que permetin identificar situacions socioeducatives rellevants que orientin la implantació de les seves polítiques educatives.

Que el Departament d'Ensenyament necessita realitzar prospeccions de població escolar per tal d'establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya per garantir el dret a l'educació.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar , acorden formalitzar el present acord de col·laboració d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els mecanismes pels quals es regirà l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Ensenyament i l'Idescat.

SEGONA.-Unitats implicades

Durà a terme la gestió de les activitats derivades d'aquest conveni i en farà el seguiment:

Per part del Departament d'Ensenyament, la Subdirecció General d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació (amb el suport de l'Àrea TIC).

Per part de l 'Idescat, la Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística (amb el suport de l 'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques).

TERCERA.-Compromisos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

1 El Departament d'Ensenyament, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del fitxer "Alumnat matriculat" que consten a l'annex número 1.

2 El Departament d'Ensenyament, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del directori de centres educatius que consten a l'annex número 2.

QUARTA.-Compromisos de l'Idescat

1 L'Idescat, en el primer trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades de la taula de població -EPA que consten a l'annex número 3.

2 L'Idescat, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades de població del padró, segons sexe i edat, any a any, per municipi.

3 L'Idescat, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades del nombre de naixements de l'any anterior per municipi.

CINQUENA.-Obligacions econòmiques

En tractar-se d'una reutilització de funcionalitats ja desenvolupades per ambdues parts, no es preveuen despeses ocasionades pel present acord.

SISENA.-Naturalesa

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, es regirà pel que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la L1ei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

SETENA.-Vigència

Aquest conveni inicia la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i té una durada de cinc anys.

VUITENA.-Protecció de dades personals

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

S'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en poden donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, les parts es comprometen a:

Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat adequat, amb l'objectiu d'impedir l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estiguin exposades.

Fer extensives les obligacions establertes en aquest acord a tots els seus treballadors, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes.

No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d'aquest conveni.

NOVENA.-Secret estadístic

Les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest acord, tal com s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució de l'acord.

DESENA.-Extinció del conveni

La resolució del conveni es produirà, a més de l'expiració del seu termini de vigència, per alguna de les causes següents:

 • a) Mutu acord entre les parts, manifestat per escrit.
 • b) Per voluntat d'una de les parts amb una comunicació prèvia per escrit a l'altra part, manifestada amb una antelació de tres mesos.
 • c) Impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions.
 • d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

ONZENA.-Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d'aquest conveni de col·laboració seran resoltes per mutu acord de les parts inaplicades.

I per a que consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni de col·laboració per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

Annex número 1: Dades fitxer "Alumnat matriculat"

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document identificatiu

Número del document identificatiu

Adreça

Codi municipi de residència

CP

País de residència

Telèfon

Data de naixement

Codi municipi de naixement

Nom municipi de naixement

Província de naixement

País de naixement

Sexe

Nacionalitat (país)

CIP (codi d'identificació personal de la targeta sanitària individual)

Codi centre

Curs acadèmic

Pla d'estudis

Detall del pla

Nivell

Matrícula de matèries soltes

Idioma estranger que cursa com a primera opció

Idioma estranger que cursa com a segona opció

Formació religiosa que cursa

Indicació si l'alumne segueix ensenyaments d'educació física opcionalment

Procedència acadèmica

Marca que indica que ha demanat rebre atenció personalitzada en castellà

Annex número 2: Dades directori de centres educatius

Codi centre

Nom del centre

Codi naturalesa de la titularitat

Nom naturalesa de la titularitat (públic/privat)

Codi tipus titularitat

Nom tipus titularitat (Departament d'Ensenyament, fundació, cooperativa, etc.)

Curs acadèmic

Adreça

Codi postal

Codi municipi

Nom municipi

Codi districte municipal

Nom districte municipal

Ensenyaments que imparteix el centre

Annex número 3: Dades taula de població -EPA

Població activa segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població activa de 25 a 64 anys segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població total de 25 a 64 anys segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població de 25 a 64 anys que ha acabat almenys l'ensenyament secundari

Per sexe i total

Els grups d'edat són:

 • De 25 a 34anys
 • De 35 a 44 anys
 • De 45 a 54 anys
 • De 55 a 64 anys

Població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell de formació 5 o 6 de la CINE-97. Per sexe i total

Població de 30 a 34 anys. Per sexe i total

Població de 20 a 24 anys que ha finalitzat almenys el nivell 3 de la CINE-97. Per sexe i total

Població de 20 a 24 anys. Per sexe i total

Població de 16 a 29 anys que no cursa estudis i no està ocupada (aturats i inactius)

Població de 16 a 29 anys que no cursa estudis i està desocupada (aturats)

Població de 16 a 29 anys