Saltar al contingut principal

Conveni 011/2016

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CURRICULARS) EN ENTITATS COL·LABORADORES

La Sra. Gloria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, en nom i representació legal d'aquesta universitat, amb domicili a Campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació del rector segons la resolució de 2 de juliol de 2013.

El Sr. Frederic Udina i Abelló com a Director, en nom i representació legal de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliat a Via Laietana 58, de Barcelona 08003, amb NIF Q5850015H, segons nomenament fet per Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El/la   estudiant del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 18a. Edició, a la Facultat de Filosofia i Lletres, amb domicili a Plaça Alexander Fleming 2, 1er. 1a., de Palma de Mallorca 07004.

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:

  • El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
  • L'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat per Reial decret 1791/2010 de 30 de desembre.
  • La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 10 de desembre de 2014.

I, en conseqüència, formalitzen aquest conveni conforme als ACORDS següents:

1. Condicions de les pràctiques

Mòdul: Pràctiques Professionals

Codi: 1114/18

Nombre de crèdits: 6

Total d'hores: 150

Data d'inici: 18/04/2016

Data de finalització (*): 17/06/2016

Dies de la setmana: de dilluns a divendres

Horari: Matins, entre les 8 i les 14h

Total hores dia: 4 hores

Lloc (adreça) on es duran a terme: Institut d'Estadística de Catalunya, Via Laietana 58, Barcelona 08003

Departament/Àrea/Servei on es duran a terme: Àrea de Població i Territori

Ajut a l'estudi (€/hora)

No se'n preveu.

(*) Tenint en compte que l'estudiant té dret al règim de permisos establert per la legislació vigent.

 

2. Projecte formatiu de l'estada de pràctiques

 

Motivació i objectiu de l'estada de pràctiques:

El projecte específic al qual s'incorporarà l'alumne té per finalitat el càlcul de distàncies a través de  la xarxa de comunicacions (xarxa de carreteres, transport per ferrocarril etc) entre punts del territori català i l'anàlisi estadística de la seva distribució.

Objectius generals: Disposar d'un sistema de càlcul de distàncies a través de  la xarxa de comunicacions entre punts del territori català, basat en programari lliure.

Objectius específics: Anàlisi estadística de la distribució de les distàncies entre punts del territori català.

Tasques i funcions:

-    Creació de la base de dades espacial necessària per a calcular rutes òptimes i per tant distancies, utilitzant PostGIS i pgRouting, amb la informació disponible.

-    Càlcul efectiu de les distàncies entre els conjunts de punts del territori seleccionats.

-    Elaboració d'estadístiques per a analitzar la distribució de les distàncies entre punts seleccionats.

Forma prevista de seguiment per part del tutor de l'entitat col·laboradora:

Establiment del pla de treball i cronograma de tasques. Reunions periòdiques de seguiment

Competències que ha d'adquirir l'estudiant durant l'estada de pràctiques:

 

 

 

Competències bàsiques:

Desenvolupament del pensament i del raonament crític

X

NO

Comunicació efectiva

X

NO

Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom

X

NO

Respecte per la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions

X

NO

Generació de propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

X

NO

Competències genèriques i/o específiques (2):

-   Desenvolupar la capacitat d'organitzar i gestionar tècnicament fases d'un projecte d'aplicació de sistemes d'informació geogràfica.

-   Conèixer les tecnologies de la informació geoespacial per a definir i plantejar solucions tecnològiques que permetin resoldre problemes de gestió de dades i d'anàlisi geoespacial d'acord amb requeriments específics concrets.

-   Analitzar les necessitats i requeriments per a definir i desenvolupar serveis d'informació.

-   Assumir la capacitat de gestionar i valoritzar el conjunt de tasques i treballs que comporta el desenvolupament de projectes tècnics, especialment en quan a la gestió del temps i donar prioritat a tasques.

-   Tenir la capacitat per a portar a terme la planificació de projectes, tant des del vessant estratègic com de valoració i elecció del conjunt de recursos i tecnologia a aplicar.

-   Adquirir la capacitat per a integrar-se en equips de treball multidisciplinars.

-   Assumir la capacitat i habilitat tècnica per a la integració de tecnologies de la informació.

(2) Les competències establertes per la Universitat per a cada un dels estudis es troben a la pàgina web de la UAB (dins de cada titulació, a la pestanya Pla d'estudis > Competències).

3. Tutor de l'entitat col·laboradora

L'entitat col·laboradora designa com a tutor de les pràctiques el Sr. Eduard Suñé i Luís, en qualitat de Responsable del Registre Estadístic de Territori, i queda nomenat com a tutor de pràctiques externes de la UAB. Les seves obligacions són fixar el pla de treball de l'estudiant, vetllar per la seva formació, informar-lo de la normativa d'interès, especialment la de seguretat i riscos laborals, fer el seguiment de l'estada i avaluar la seva activitat de conformitat amb la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

4. Tutor acadèmic

La Universitat Autònoma de Barcelona designa com a tutor acadèmic de les pràctiques el Dr. Joan Nunes i Alonso, en qualitat de professor responsable del seguiment i avaluació del mòdul de Pràctiques professionals del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 18a. Edició.

5. Informes

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant i el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora han d'elaborar una memòria i un informe final i presentar-lo en el termini màxim de 15 dies, segons el model establert per la Universitat.

6. Inexistència de relació laboral

La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part de l'estudiant. Les pràctiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.

7. Dades de caràcter personal

Les parts garanteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa. Les parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques i a no comunicar-les a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

8. Rescissió del conveni

En qualsevol moment, si concorren causes que així ho recomanin, es pot rescindir el conveni per iniciativa de qualsevol de les parts.

9. Resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució del conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten al jutjats i tribunals de Barcelona.

Amb la signatura d'aquest document tant l'estudiant participant en el programa de pràctiques com l'entitat col·laboradora accepten les condicions recollides en aquest document i manifesten que coneixen la normativa aplicable, així com els seus drets i les seves obligacions.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en tres exemplars, en el lloc i la data esmentats més avall.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 d'abril de 2016.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. Gloria González Anadón. Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
L'estudiant
 
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló. Director