Saltar al contingut principal

Conveni 011/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA L'ANY 2017 (ECV 2017), HOMOLOGABLE ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS (EU-SILC) I PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE CALCULAR ELS PRINCIPALS INDICADORS DE L'ECV PER A PETITES ÀREES

REUNITS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB en endavant), representada pel vicepresident primer executiu, senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l'exercici de les seves competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16–18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi d'identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General de l'AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d'assessorament segons disposa l'apartat e) de l'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que certifico.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Primer Tinent d'Alcalde, senyor Gerardo Pisarello Prados, que té delegada la competència per decret d'alcaldia de data 13 de juny de 2015, assistit en aquest acte pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General d'aquest Ajuntament.

INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA (IERMB en endavant), representat per la presidenta de la Comissió Executiva, senyora Janet Sanz Cid, qui actua en l'exercici de les competències que té delegades en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P-0800013-E, i domicili al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, Plaça del Coneixement, Edifici MRA, planta 2, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i que participa en aquest acte assistida pel Sr. Juan Carlos Migoya Martínez, gerent del Consorci IERMB.

INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA (Idescat en endavant), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, representat pel director, senyor Frederic Udina i Abelló per nomenament en l'exercici de les seves competències establertes per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana 58, i amb CIF Q5850015H,

EXPOSEN

1 - Que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB tenen entre els seus objectius institucionals l'elaboració d'informació de base, estudis estadístics i enquestes entre la població del seu àmbit territorial.

2 - Que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB estan fermament interessats en disposar de dades comparables i fiables sobre les condicions de vida i el risc de pobresa i d'exclusió social en el seu àmbit territorial.

3 - Que l'IERMB és un consorci de dret públic de caràcter local i finalitats d'interès general, adscrit a l'AMB, que té per objecte la realització d'estudis i investigacions en tot allò que afecta als interessos del seus ens consorciats, especialment l'anàlisi general i sectorial del fenomen metropolità. En aquest sentit, des de 1985 el Consorci IERMB ha vingut realitzant l'estudi i explotació de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població.

4 - Que l'Idescat és l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

D'altra banda, l'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística sobre l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població.

5 - Que el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 preveu la conveniència de promoure la millora de l'Enquesta de condicions de vida donant continuïtat a l'experiència satisfactòria de l'any 2016, amb la finalitat d'assolir els objectius que planteja la Unió Europea pel que fa a les estadístiques sobre renda i condicions de vida (EU-SILC). Així mateix, també preveu l'inici d'un projecte que permeti —amb la incorporació d'informació de procedència administrativa— calcular estimacions fiables dels principals indicadors proporcionats per l'enquesta, per àmbits territorials més petits que els que aquesta pot oferir.

6 - Les quatre institucions manifesten que els objectius de l'operació estadística que es proposa són del seu interès, tant pel que fa als continguts temàtics com a la cobertura territorial de referència i, per tot això, i per tal de complir amb l'objectiu del Pla estadístic de Catalunya i del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, les institucions signants expressen la voluntat d'establir les normes reguladores del desenvolupament dels treballs d'execució de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017.

Així mateix, les quatre institucions coincideixen en considerar que l'increment de mostra de l'ECV objecte d'aquest conveni —tot i que permet millorar la qualitat de les estimacions que s'hi obtenen, així com una millor aproximació al territori— no és suficient per obtenir estimacions prou fiables als nivells de detall territorial desitjats. És per aquest motiu, que acorden actuar conjuntament per a fer possible la realització del projecte "Estimació per a petites àrees dels principals indicadors de l'ECV" previst també al PAAE 2017.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l'execució, en el període 2017–2018, dels treballs necessaris per l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017, prevista i programada al Programa anual d'actuació estadística 2017, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats.

L'enquesta, en tant que estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que el desenvolupin i la resta de normativa d'aplicació a l'estadística oficial.

En qualsevol cas, l'operació estadística s'adaptarà als requeriments establerts perquè pugui ser comparable i integrable a l'estadística europea EU-SILC (Survey of Income and Living Conditions), de la qual també forma part l'Estadística de condicions de vida que realitza l'INE per al conjunt d'Espanya.

Segon. Característiques bàsiques de l'operació

La mostra de l'enquesta estarà composta per un sol torn d'aproximadament 1.800 llars, per a la qual cosa s'extraurà una mostra inicial de 2.688 llars distribuïdes per tota Catalunya.

La selecció de la mostra es produirà en dues etapes. Una primera, de selecció de seccions censals, assegurant la seva distribució aleatòria i proporcional a la població per tot el territori català i d'acord amb el disseny mostral descrit. En la segona fase es procedirà a l'elecció aleatòria de 12 habitatges en cada secció censal elegida en la fase anterior.

Tercer. Fases i calendari per l'execució de l'Enquesta

Fase de treballs preliminars: desembre 2016 – gener 2017

Fase de treball de camp: febrer 2017 – setembre 2017

Fase de tractament i tabulació: agost 2017 – març 2018

Fase de presentació, publicació i difusió: febrer de 2018 – juliol 2018

Quart. Fase de treballs preliminars

En aquesta fase es procedirà a la redacció de la documentació tècnica adequant els projectes homologats de referència EU-SILC a les circumstàncies específiques d'aquesta enquesta.

Cinquè. Fase de treball de camp

Al febrer del 2017 s'iniciarà la preparació del treball de camp, que es preveu que es realitzarà efectivament entre febrer i setembre de 2017.

Sisè. Fase de tractament i tabulació

En aquesta fase es validarà i depurarà la informació recollida i s'hi afegirà la informació administrativa d'origen fiscal.

Es realitzarà una tabulació per al conjunt de Catalunya i una altra, més reduïda, tenint en compte la capacitat representativa de la mostra, per a les altres unitats territorials previstes: municipi de Barcelona, resta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, resta de la regió metropolitana i resta de Catalunya.

Setè. Fase de difusió

Un cop elaborada i publicada la tabulació dels resultats pel conjunt de Catalunya, es procedirà a presentar públicament els resultats pels àmbits territorials inferiors.

Així mateix, s'elaborarà un document metodològic amb forma de memòria i compilació detallada de les especificacions metodològiques i tècniques acordades durant la realització de l'enquesta, així com un informe del desenvolupament del treball de camp i de les fases posteriors d'aquest.

Vuitè. Obligacions de les parts

Els treballs que són objecte d'aquest conveni es realitzaran per les parts que el subscriuen de la manera següent:

Per part de l'Idescat:

 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessari per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal de supervisió.
 • Executar, mitjançant el concurs d'empresa especialitzada, el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndard la informació recollida.
 • Realitzar l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Realitzar l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.

Per part de l'AMB:

 • Col·laborar en la definició tècnica de l'enquesta.
 • Participar en el seguiment del treball de camp.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Col·laborar en la definició tècnica de l'enquesta.
 • Participar en el seguiment del treball de camp.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.

Per part de l'IERMB:

 • Col·laborar en la definició tècnica de l'enquesta.
 • Participar en el seguiment del treball de camp, incorporant-se a l'equip tècnic responsable del projecte a l'Idescat.
 • Realitzar, conjuntament amb l'Idescat, l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en el grup de treball que es constituirà per a la realització de l'estudi de viabilitat d'un projecte d'"Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida", que inclourà en tot cas les bases metodològiques que permetin definir un procediment eficient d'estimació dels principals indicadors que s'extreuen de l'ECV amb una desagregació territorial superior a l'actualment disponible.

Novè. Comissió de seguiment

A la signatura del Conveni es constituirà una Comissió de seguiment, formada per un representant nomenat per cadascuna de les institucions signatàries. Actuarà com a secretari de la Comissió el responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de l'Idescat o en qui delegui de forma expressa.

La Comissió de seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Desè. Finançament del conveni

El cost total estimat dels treballs a realitzar durant l'any 2017 de l'edició 2017 de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya és de 325.000€ (tres-cents vint-i-cinc mil euros).

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona participaran econòmicament amb un total de 123.500 euros en el finançament de l'operació amb el següent detall:

Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Aportació de 70.994 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 • Aportació de 9.815 euros a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

 • Aportació de 37.506 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 • Aportació de 5.185 euros a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Els imports compromesos per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut d'Estadística de Catalunya es transferiran, cadascun, en un únic pagament, no més tard del dia 30 de juny de 2017, un cop la Comissió de seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat, corresponents a la certificació del cost de l'operació i a la Memòria tècnica de la seva execució.

Pel fa als imports compromesos per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la transferència es realitzarà no més tard del dia 31 de desembre de 2017, un cop la comissió de seguiment, hagi validat els mateixos documents indicats al paràgraf precedent.

Onzè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i la resta d'institucions signants d'aquest Conveni, atès el caràcter d'estadística oficial de l'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Dotzè. Difusió dels resultats de l'Enquesta

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de l'enquesta es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les institucions signants d'aquest Conveni, mitjançant la Comissió de seguiment, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En totes les publicacions i altres productes de difusió de l'Enquesta de condicions de vida 2017 es farà referència explícita i notòria al suport, col·laboració i finançament de les entitats no pròpiament estadístiques que signen aquest conveni i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cada cas, en el peu de les taules de resultats apareixerà la denominació de l'operació "Enquesta de condicions de vida" acompanyada del nom de les institucions que hagin realitzat els treballs de recollida i explotació.

En primer lloc, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats pel conjunt de Catalunya que haurà elaborat l'Idescat. Posteriorment, es procedirà a la publicació de resultats pels altres àmbits territorials d'àmbit inferior previstos.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats.

En tot cas, qualsevol ús públic que es faci de la informació generada per aquesta operació estadística —per part de les entitats signants o de terceres a les que es faci cessió de dades— implicarà la menció del nom de l'operació i de les entitats signants.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

L'Idescat, per la seva banda, podrà difondre les dades bàsiques i els indicadors d'aquesta operació estadística com a entitat coordinadora del Sistema estadístic de Catalunya.

Tretzè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2018.

Catorzè. Resolució

El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.

b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé resoldre el conveni.

c) Quan es doni la impossibilitat material d'acomplir el conveni.

d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.

e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Quinzè. Jurisdicció

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i les qüestions sorgides de la seva interpretació, modificació, resolució i efectes que no es puguin resoldre a través de la Comissió de seguiment, seran dirimides per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts que l'atorguen signen el present conveni per quadruplicat.

Barcelona, 12 de maig de 2017

Sr. Antonio Balmón Arévalo
AMB
Sr. Sebastià Grau Àvila
AMB
Sra. Janet Sanz Cid
IERMB
Sr. Juan Carlos Migoya Martínez
IERMB
Sr. Gerardo Pisarello Prados
Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Cases i Pallarès
Ajuntament de Barcelona
Sr. Frederic Udina i Abellò
Idescat

ANNEX

PRESSUPOST DE LES FASES OBJECTE DE FINANÇAMENT PER AQUEST CONVENI

Fase de treballs preliminars

Adaptació dels aspectes metodològics i tècnics de l'EU-SILC a les característiques específiques de l'operació a Catalunya. Concreció de la mostra i del qüestionari. Elaboració de la documentació per a la contractació de l'empresa externa per al treball de camp i gestió del procés de contractació.

novembre 2016 – gener 2017

 • Idescat: 9.500 €
 • Iermb: 5.000 €

Fase de treball de camp

Coordinació de les tasques logístiques prèvies de l'operació de camp. Seguiment i supervisió del treball de camp.

gener 2017 – setembre 2017

 • Idescat: 49.000 €
 • Iermb: 10.000 €

Realització del treball d'enquestació al total de 2.688 habitatges seleccionats en la mostra, d'acord amb l'establert en els plecs tècnics.

febrer 2017 – setembre 2017: 198.500 €

Fase de tractament i tabulació

Realització de les tasques de validació i depuració de la informació recollida. Aportació de la informació administrativa fiscal i elevació de la mostra. Tabulació dels resultats.

setembre 2017 – desembre 2017: 53.000 €

Total previsió de costos per l'any 2017: 325.000 €