Saltar al contingut principal

Conveni 013/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA 2017

Barcelona, 7 de juny de 2016

REUNITS

D'una banda, la senyora Marta Vilalta i Torres, presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut (en endavant, ACJ).

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

La primera en nom i representació de l'ACJ, amb adreça al carrer Calàbria 147, 08015 Barcelona, d'acord amb el seu nomenament mitjançant el Decret 164/2016, de 2 de febrer (DOGC núm. 7053 de 5 de febrer de 2016), i en ús de les seves facultats segons l'article 15.2.f dels estatuts de l'ACJ, aprovats pel Decret 129/2007, de 5 de juny (DOGC núm. 4899 de 7 de juny de 2007).

El segon en representació de l'Idescat, d'acord amb el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals d'actuació estadística.

II. La Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, estableix com una activitat associada a l'objectiu "anàlisi social" l'Estadística de la joventut de Catalunya, on els organismes que intervenen són l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a través d'aquest últim es preveu la participació de l'Agència Catalana de Joventut.

III. El Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 inclou l'actuació estadística 11 04 02 Enquesta a la Joventut de Catalunya, on s'estableix que l'organisme responsable és l'actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme col·laborador és l'Idescat.

IV. La Llei 6/2006, de 26 de maig, crea l'ACJ, entitat de dret públic subjecta a dret privat i adscrita al departament competent en matèria de joventut, amb l'objecte de prestar serveis a la joventut. D'acord amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'ACJ resta adscrita a aquest departament competent.

V. La Comunicació, de 27 de gener de 2014, de la secretària general del Departament de Benestar Social i Família al director de l'Idescat estableix l'ACJ com a òrgan estadístic del Departament de Benestar Social i Família encarregat de dur a terme les execucions de les actuacions estadístiques en matèria de joventut que li puguin encomanar els programes anuals d'actuació estadística.

VI. L'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic de Catalunya, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que per tot això és d'interès per a les dues institucions subscriure aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és arbitrar els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre l'ACJ i l'Idescat per tal de determinar les tasques i els recursos que aporten cadascuna d'ambdues institucions a l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (en endavant, EJC17), d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

L'ACJ serà la responsable de la realització de l'activitat estadística, així com de la seva explotació i difusió en els termes que s'estableixin en els programes anuals d'actuació estadística corresponents a l'any 2016 i 2017. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i garantir en tot moment la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya.

L'ACJ, en tant que organisme promotor i principal finançador de l'enquesta, es responsabilitzarà de les tasques que segueixen a continuació:

 • Disseny, redacció i prova del qüestionari.
 • Termes de les comunicacions formals i legals amb les unitats informants.
 • Establiment i aplicació dels criteris de substitució de les unitats d'anàlisi de la mostra.
 • Realització del treball de camp.
 • Seguiment i control de les tasques del treball de camp.
 • Operacions d'enregistrament dels resultats a la base de dades.
 • Establiment dels criteris de consistència, depuració i codificació de les respostes, així com de detecció i depuració d'errors.
 • Definició del pla de tabulació de l'EJC17.
 • Establiment dels criteris per a la difusió dels resultats estadístics de l'EJC17.

Seran responsabilitat de l'Idescat les tasques o activitats que segueixen a continuació:

 • Disseny de la mostra necessària per dur a terme l'EJC17 amb el nivell de fiabilitat acordat amb l'ACJ.
 • Extracció de la mostra estadística representativa del Registre de població de Catalunya, així com els tractaments d'altres fitxers necessaris i els acaraments amb aquests. La mostra serà de 3.020 persones titulars i 3 persones substitutes per cada titular (9.060 substituts). L'ACJ utilitzarà la mostra únicament i exclusivament amb finalitats estadístiques.
 • Depuració i homogeneïtzació de l'arxiu resultant i ponderació i calibratge de la matriu de dades resultant.
 • Creació d'un arxiu de microdades d'ús públic.
 • Assistència tècnica i la informació estadística general necessària per tal d'emmarcar adequadament el projecte.

Tercera. Protecció de dades i secret estadístic

Les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals aplicable a la informació que tractin.

Així mateix, es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Quarta. Difusió de la informació

L'ACJ i l'Idescat validaran conjuntament els resultats de difusió obligatòria.

Els resultats d'aquesta operació estadística es difondran per Internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los a tercers només citant-ne la font (Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Agència Catalana de Joventut).

Es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats, quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Cinquena. Aportacions econòmiques derivades del conveni

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques, ja que les parts assumeixen les respectives obligacions amb els seus mitjans propis.

Sisena. Comissió de seguiment

Per al seguiment d'aquest conveni es constitueix una comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants, els quals s'esmenten a continuació.

Per part de l'Idescat:

 • El/la responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
 • Un/a estadístic/a de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.

Per part de l'ACJ:

 • El/la cap de l'àrea de l'Observatori Català de la Joventut.
 • El/la responsable de recerca de l'àrea de l'Observatori Català de la Joventut.

La comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules.

A les reunions de la comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Setena. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada lliurats els resultats de l'enquesta, previsiblement abans del 31 de desembre de 2017, data d'acabament del Programa anual d'actuació estadística del 2017, sempre que no existeixi denúncia de les parts i condicionat a l'aprovació de l'actuació estadística objecte del conveni en els programes anuals corresponents.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en la data expressats a la capçalera.

La presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut
Marta Vilalta i Torres
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló