Saltar al contingut principal

Conveni 014/2018

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ, SIGNAT EN DATA 3 DE MARÇ DE 2017

REUNITS

D'una part, la senyora Núria Cuenca i León, secretària general del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 16/2018, de 2 de juny, que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

I de l'altra, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), en nom i representació d'aquest organisme segons nomenament efectuat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

Que en data 3 de març de 2017 les parts van signar un conveni de col·laboració amb l'objecte d'establir els mecanismes pels quals s'ha de regir l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Educació (en el moment del conveni, Departament d'Ensenyament) i l'Idescat.

Que el Departament d'Educació està interessat a actualitzar i ampliar aquesta col·laboració, amb l'objectiu d'obtenir fitxers segurs amb finalitats de recerca i avaluació.

Que l'Idescat està interessat a ampliar aquesta col·laboració mitjançant la integració, d'una banda, de les dades procedents dels fitxers administratius del personal docent i de suport dels centres escolars de Catalunya, i de l'altra, de les dades procedents dels fitxers administratius de matrícula i titulacions d'ensenyaments específics, amb l'objectiu de dur a terme les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2019, que desplega la Llei del Pla estadístic 2017–2020.

Per tot això, a fi d'actualitzar i ampliar aquesta col·laboració, les parts es reconeixen la capacitat per actuar i acorden formalitzar aquesta addenda d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

S'afegeixen les dades relatives als estudis concertats i privats dels fitxers de l'annex número 1 del Conveni de 3 de març de 2017 allà on els sistemes d'informació del Departament d'Educació ho permetin.

SEGONA

S'afegeixen els apartats sisè i setè a la clàusula tercera, punt primer, del Conveni de 3 de març de 2017, relatius als compromisos del Departament d'Educació, amb la següent redacció:

6. El Departament d'Educació, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades de matrícula i titulacions d'ensenyaments específics del Departament d'Educació, en forma de fitxers de microdades d'alumnes que han completat estudis o han obtingut titulació mitjançant proves lliures, ensenyaments de règim especial, escoles d'adults i escoles d'idiomes.

7. El Departament d'Educació, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del fitxer "Dades professorat dels centres" i que constarà de dos lliuraments:

  • Fitxer de macrodades del personal docent dels centres del Departament d'Educació.
  • Fitxer de macrodades per centre del personal docent de la resta de titularitats.

TERCERA

S'afegeix l'apartat cinquè a la clàusula quarta del Conveni de 3 de març del 2017, amb la següent redacció:

5. L'Idescat lliurarà al Departament d'Educació les tabulacions i indicadors derivats d'una explotació específica de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat corresponent als centres docents no universitaris dels cursos acadèmics disponibles, amb els tractaments necessaris per tal de garantir el secret estadístic de la informació a trametre d'acord amb la normativa vigent.

QUARTA

En tractarse d'una reutilització de funcionalitats ja desenvolupades per ambdues parts, no es preveuen despeses ocasionades pel present acord.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda,

Pel Departament d'Educació
Núria Cuenca i León
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Xavier Cuadras Morató